Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Depollutie en verwerking Koel Vries (KV) apparaten: stel nu uw kandidatuur

Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten als kandidaat-contractant voor de depollutie en verwerking van Koel Vries apparaten. Interesse? Neem het artikel door, download het infomateriaal onderaan de pagina en stel uw kandidatuur uiterlijk op 15 oktober 2020. Het contract loopt vanaf 1 september 2022. Veel succes!

Oproep tot kandidaat-contractanten om Koel Vries (KV) apparaten (huishoudelijke AEEA) te depollueren en te verwerken, vanaf 1 september 2022

Recupel vzw organiseert en coördineert sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht van AEEA in België. Eén van haar opdrachten is de depollutie en de verwerking (m.i.v. de recyclage, nuttige toepassing en verwijdering)  van AEEA op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze.

Recupel doet hierbij een oproep tot kandidaten die, op contractuele basis, door Recupel ingezamelde AEEA (KV) depollueren en verwerken en dit vanaf 1 september 2022. De kandidaatstellingen moeten op uiterlijk 15 oktober 2020 worden ingediend. Zij worden ingediend :

  • hetzij door afgifte aan Recupel, onder gesloten en verzegelde omslag en tegen ontvangstbewijs, op uiterlijk de voormelde indieningsdatum,
  • hetzij per aangetekende brief en onder gesloten omslag (verzonden op uiterlijk de laatste werkdag vóór de voormelde indieningsdatum) (waarbij de gesloten omslag in een dubbele envelop wordt geplaatst).

De kandidaatstelling moet op de voormelde uiterlijke datum in het bezit van Recupel zijn voor 17u00.

De kandidaatstelling wordt afgeleverd onder de volgende vorm : (1) een brief met vermelding van de identiteit van de kandidaat, ondertekend door het bevoegde orgaan, samen met, en enkel met (2) een USB-stick houdende gedateerde en ondertekende pdf-documenten (zie hierna onder punt 5 van de bijlage). Kandidaatstellingen die hier niet aan beantwoorden, worden niet in overweging genomen.

Deze oproep heeft geen betrekking op depollutie/verwerking van AEEA van andere fracties dan KV, noch op dienstverlening i.v.m. de fijnmazige ophaling van AEEA, de sortering op een overslagstation of het vervoer in bulk.

Procedure

Recupel zal de tijdig ingediende kandidaatstellingen evalueren en een selectie maken van kandidaten. Deze geselecteerde kandidaten zullen een lastenboek toegestuurd krijgen vanaf 23 oktober 2020. Zij dienen vervolgens hun offerte in te dienen tegen ten laatste 5 januari 2021.

Na evaluatie van de ontvangen offertes en goedkeuring door de bevoegde overheden, zal Recupel ten laatste op 31 maart 2021 een overeenkomst afsluiten met de gekozen contractanten, die in beginsel van kracht wordt op 1 september 2022. Alleen in geval van onvoorziene omstandigheden kan van dit tijdschema afgeweken worden.

De af te sluiten overeenkomst zal een bepaalde duur hebben van 6 jaar (tot 31 augustus 2028), met mogelijkheid voor Recupel tot verlenging met 3 jaar (in dat geval tot 31 augustus 2031).

Recupel is geen administratieve overheid en de wetgeving inzake overheidsopdrachten is niet van toepassing.

De kandidaatstelling kan worden opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels. Zij dient de nodige administratieve gegevens i.v.m. de kandidaat te bevatten (maatschappelijke benaming en handelsnaam, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer), evenals de voormelde bijlagen.

Omschrijving van de opdracht

De opdracht bestaat erin homogene vrachten KV te depollueren en te verwerken in overeenstemming met het lastenboek en met de reglementaire voorwaarden.

Het voorwerp van de af te sluiten overeenkomsten kan betrekking hebben op  60%, 50% of 40% van de in de contractperiode te verwerken hoeveelheid AEEA (KV). Bij de beoordeling van de offertes wordt door Recupel bepaald welke voormelde %’s toepasselijk zijn (derhalve worden contracten toegewezen aan twee verwerkers: ofwel 60/40, ofwel 50/50).

De opdracht omvat mogelijk ook het uitsorteren van BWR vrachten (KV en GW uitzonderlijk gemengd) en de verwerking van KV apparaten die hieruit voortkomen.

Op de diensten zijn verplichtingen van toepassing m.b.t. onder meer: registratie, digitaal beheer van documenten, monitoring, rapportering, controle, mededeling van informatie, bepaling van massabalansen, weging, recyclageresultaten, depollutie enz. Deze zijn in het lastenboek nader bepaald.


Louter ter informatie en zonder enige verbintenis worden hierna de hoeveelheden AEEA (KV) en BWR vermeld die in opdracht van Recupel werden verwerkt in voorbije vijf jaar. Recupel kan niet garanderen dat deze hoeveelheden in de komende contractperiode effectief zullen worden gehaald. Recupel neemt echter wel diverse initiatieven met het oog op de bestendiging en de groei van de inzameling.

 

M.b.t. de voormelde hoeveelheden wordt opgemerkt dat de hoeveelheden KV in BWR vrachten reeds zijn opgenomen in de vermelde KV hoeveelheden.

 

De kandidaten moeten aantonen dat zij beschikken over de vereiste verwerkingscapaciteit en dat zij in geval van calamiteit een alternatieve verwerking site kunnen garanderen die aan dezelfde kwalitatieve eisen voldoet zodat de continuïteit verzekerd blijft. De kandidaten moeten aantonen dat zij over alle wettelijk vereiste vergunningen, toelatingen en erkenningen beschikken om deze opdracht uit te voeren.

Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn te behalen minimale verwerkingsresultaten en specifieke voorwaarden i.v.m. depollutie van toepassing.

Het normatieve document Cenelec European Standard EN 50625 is van toepassing op de te leveren diensten. De kandidaat-contractant moet op 1 september 2022 in het bezit zijn van het kwaliteitscertificaat volgens deze norm (of op 1 maart 2023, indien het contract dit bepaalt).

Indien de kandidaat voor de uitvoering van de overeenkomst een beroep doet op onderaannemers, blijft hij t.o.v. Recupel de enige verantwoordelijke partij. Derden waarop hij een beroep doet, dienen te voldoen aan alle voorwaarden waaraan hij zelf moet voldoen. Betreffende deze derden moeten de hierna vermelde documenten en verklaringen die bij de kandidaatstelling moeten worden gevoegd, ook worden ingesloten.

In bijlage vindt u nadere informatie over de opdracht en de bij de kandidaatstelling te voegen documenten.

Brussel, 21 september 2020

Inschrijven? Download alle nodige info hier

Download hier alle verdere informatie om uw kandidatuur in te dienen.

esc