Gebruiksvoorwaarden Recupel API

I. Onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

Recupel biedt u de mogelijkheid om gratis via het gebruik van de Recupel Collection Points API op een eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de adres/locatie-gegevens m.b.t. het publieke inzamelnetwerk van Recupel . De Collection Points API, hieronder API genoemd, is de web service beschikbaar via

http://recupelpublicpointsapi-production.azurewebsites.net/PublicRecupelPoints

Het gebruik van de API, van de “Recupel Collection Points Databank” en van de gegevens van de Recupel Collection Points Databank is slechts toegestaan indien u, zonder enig voorbehoud, instemt met alle hierna volgende voorwaarden en ze correct naleeft en toepast.

Recupel behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik uit te breiden of te wijzigen.  . Zodra de uitbreiding of wijziging is gepubliceerd op de website wordt de gebruiker geacht er kennis van te hebben genomen. Consulteer dus op geregelde tijdstippen deze gebruiksvoorwaarden en controleer ze op wijzigingen.

Met het begrip “gebruiker” wordt hierna bedoeld: de fysieke persoon, de entiteit of de rechtspersoon die gebruik maakt van de API en via deze API toegang krijgt tot de “Recupel Collection Points Databank” en de gegevens van deze databank.

II. Betreffende het gebruik van de Recupel Collection Points API

Gratis service - De API wordt gratis aan de gebruiker ter beschikking gesteld. Recupel behoudt zich evenwel het recht voor om te allen tijde een vergoeding te vragen voor het gebruik van de API.

Geoorloofd gebruik – Het gebruik van de API is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van de API voor andere doeleinden is niet toegestaan, tenzij de gebruiker hierover het uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijke akkoord van Recupel bekomt. De gebruiker mag noch het gebruik van de API noch de data die via de API ter beschikking gesteld wordt tegen vergoeding aan derden doorverkopen .

Het gebruik van de API is enkel toegestaan mits expliciete vermelding  van Recupel en het respecteren van de gestelde vereisten omtrent het opnemen van beeldmerken die Recupel de gebruiker doorgeeft voor publicatie op het kanaal van de gebruiker.

Eventuele aanpassingen en aanvullingen van de data, o.m. verrijkingen en correcties, moeten terugstromen naar de UiTdatabank. CultuurNet moet deze aanpassingen kunnen verspreiden naar andere gebruikers.

De gebruiker mag geen gebruik maken van de API op een wijze die schade toebrengt aan Recupel. De gebruiker mag geen gebruik maken van de API op een wijze die of voor een doel dat niet in overeenstemming is met de wet, in de meest ruime betekenis van het woord. Hieronder worden begrepen, zonder een exhaustieve opsomming te zijn, de regels van het toepasselijke internationale, nationale, regionale lokale recht of van het gewoonterecht. Zo dient u onder meer de regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, inzake bescherming van de privacy en inzake bescherming van databanken te respecteren. 

De API-sleutel (“key”) die aan de gebruiker wordt toegekend, dient enkel voor persoonlijk gebruik en mag niet worden overgedragen of meegedeeld aan een derde.

Het is niet toegestaan de testsleutel (“key”) te gebruiken voor productiedoeleinden. Als de gebruiker de API in een productieomgeving wil gebruiken moet Recupel op de hoogte gebracht worden. Recupel kent dan na evaluatie een nieuwe sleutel toe specifiek voor de betreffende gebruiker. Enkel met die sleutel mag de gebruiker de API aanspreken vanuit zijn productieomgeving. Wijzigingen aan de applicatie na het verkrijgen van de productiesleutel moeten aan Recupel meegedeeld worden.

I.g.v. gratis gebruik eigent Recupel zich het recht toe de broncode die de gebruiker ontwikkelde op te vragen en te gebruiken voor eigen doeleinden en ter beschikking te stellen voor inzicht aan derden.

Aantal oproepen – het aantal oproepen per gebruiker is beperkt tot 500 per dag. Indien een gebruiker dit aantal overschreden heeft, wordt het gebruiksrecht hem onmiddellijk ontzegd voor de resterende tijd van de desbetreffende dag. Bij herhaaldelijke overschrijding van het maximaal aantal oproepen behoudt Recupel zich het recht voor om de gebruiker zijn gebruiksrecht te ontnemen door zijn persoonlijke sleutel onbruikbaar te maken.

Beschikbaarheid van API - Recupel behoudt zich het recht voor om te allen tijde de API te wijzigen of de beschikbaarheid ervan op te schorten of te beëindigen, zonder dat de gebruiker in dat geval enig recht kan claimen op het gebruik van de API of enig recht op schadevergoeding wegens het niet beschikbaar zijn van de API.

Het huidig gebruik van de API creëert geen verworven recht op het verdere gebruik van de API in de toekomst. Recupel behoudt zich het recht voor om te allen tijde de vereiste in te voeren dat het gebruiksrecht afhankelijk wordt gemaakt van het ondertekenen van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst.

Gebrekkig functioneren van API - Recupel wijst elke aansprakelijkheid af voor het gebeurlijk gebrekkig functioneren van de API en is dus niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de gebruiker zou lijden ten gevolge van het gebeurlijk gebrekkig functioneren van de API.

Persoonsgegevens  - Om gebruik te kunnen maken de API dient de gebruiker volgende gegevens te verstrekken: naam van de gebruiker, contactinformatie, publicatiekana(a)l(en) en andere applicaties die door de gebruiker met de API gekoppeld worden.

Vrijwaring – Door gebruik te maken van de API verbindt de gebruiker zich ertoe om Recupel geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor elk nadeel en elke schade die Recupel lijdt ten gevolge van zijn onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de API.

De gebruiker verbindt zich er ook toe om op eerste verzoek van Recupel op zijn persoonlijke kosten tussen te komen in elke hangende procedure ingeleid door derden lasten Recupel op grond van zijn ongeoorloofd gebruik of van schade veroorzaakt aan derden door iw ongeoorloofd gebruik van de API.

Logging – Elke oproep van de API wordt in een centraal register opgeslagen en kan nadien gebruikt worden voor analyse en rapporteringsdoeleinden. I.g.v. gratis gebruik kan Recupel de web server logs manueel of automatisch opvragen van de server die door de gebruiker ingezet wordt voor publicatie zodat deze logs gekoppeld kunnen worden aan de API logs. Recupel kan de gebruiker vragen een cookie door de sturen naar de bezoeker van zijn site om onderzoek te plegen naar terugkerende gebruikers. Recupel Vlaanderen wijst in dat geval elke aansprakelijkheid af in geval van schade voor de gebruiker ten gevolge van het weigeren van een cookie.

 

III. Betreffende het gebruik van de Recupel Collection Points Databank

De gebruiker verbindt zich ertoe om de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken te respecteren en correct na te leven.

Recupel behoudt zich het recht voor om iedere inbreuk op voormelde wet te laten sanctioneren via een burgerrechtelijke procedure of via de neerlegging van een strafrechtelijke klacht.

IV. Betreffende het gebruik van de gegevens van de Recupel Collection Points Databank

Recupel streeft ernaar de gegevens van de Recupel Collection Points Databank zo accuraat en volledig als mogelijk ter beschikking te stellen. Recupel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie, noch voor enige schade die zou voortvloeien uit het ter beschikking stellen of uit het gebruik van de gegevens van de Recupel Collection Points Databank.

De informatie en gegevens verkregen via de API dienen enkel ter persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik.

De gebruiker mag de via de API verkregen gegevens niet gebruiken voor commerciële toepassingen (zoals bijvoorbeeld de verkoop van informatie aan derden) noch zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Recupel voor andere doeleinden aanwenden. De gegevens mogen verder niet gebruikt worden zonder bronvermelding.

De gegevens van de Recupel Collection Points Databank zijn beschermd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 inzake de rechtsbescherming van databanken, de wet van 30 juni 1994 inzake bescherming van computerprogramma’s, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en elke ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.

V. Algemene bepalingen

Toepasselijk recht - Het Belgische recht is van toepassing op interpretatie en uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel  bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Deelbaarheid van clausules - De onwettigheid of nietigheid van één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal geenszins de onwettigheid of nietigheid van de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of van deze gebruiksvoorwaarden in z’n geheel met zich meebrengen. Recupel behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een werkbare en geldige bepaling.

esc