Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Recupel zoekt kandidaat-contractanten voor haar fijnmazige ophaling, vanaf 1 juli 2021. Meer info vind je hier.

Oproep tot kandidaat-contractanten m.b.t drie verschillende opdrachten vanaf 1 juli 2021

Recupel vzw organiseert en coördineert sinds 1 juli 2001 de uitvoering van de aanvaardingsplicht van AEEA in België. Eén van haar opdrachten is het fijnmazig ophalen van AEEA op een milieuvriendelijke en economisch efficiënte wijze bij inzamelpunten.

Deze oproep betreft 3 opdrachten:

  1. Oproep tot kandidaat-contractanten om AEEA super fijnmazig op te halen, in fracties te sorteren en klaar te maken voor vervoer in bulk.
  2. Oproep tot kandidaat-contractanten om AEEA, met uitzondering van lampen en rookmelders, fijnmazig op te halen, in fracties te sorteren en klaar te maken voor vervoer in bulk.
  3. Oproep tot kandidaat-contractanten om afgedankte lampen en afgedankte autonome elektrische en elektronische rookmelders fijnmazig op te halen en over te slaan.

Oproep tot kandidaat-contractanten

Recupel  roept kandidaten op om  deze diensten op contractuele basis te leveren vanaf 1 juli 2021. De kandidaatstellingen moeten op uiterlijk 4 december 2020 om 17u00 in het bezit zijn van Recupel. Zij worden ingediend  per aangetekende brief en onder gesloten omslag (waarbij de gesloten omslag in een dubbele envelop wordt geplaatst),  of door afgifte bij Recupel (Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel) op 3 december 2020 of 4 december 2020 tussen 9u en 17u, onder gesloten en verzegelde omslag en tegen ontvangstbewijs.

De kandidaatstelling wordt afgeleverd onder de volgende vorm:

1) een brief met vermelding van de identiteit van de kandidaat en het/de dienstengebied(en) waarvoor hij kandidaat is, ondertekend door het bevoegde orgaan, samen met

2) een USB-stick met gedateerde en ondertekende pdf-documenten (zie hierna onder punt 4 van de bijlage).

Een kandidaat mag zijn kandidatuur indienen voor een of meerdere opdrachten. De kandidaturen worden dan ingediend in eenzelfde envelop.

Procedure

Recupel zal tegen 3 januari 2021 de tijdig ingediende kandidaatstellingen evalueren en een selectie maken van kandidaten. Deze geselecteerde kandidaten zullen een lastenboek toegestuurd krijgen vanaf 4 januari 2021. Zij dienen vervolgens hun offerte in te dienen tegen ten laatste 12 februari 2021 om 17u.

Na evaluatie van de ontvangen offertes en goedkeuring door de bevoegde overheden zal Recupel ten laatste op 30 juni 2021 een overeenkomst afsluiten met de gekozen kandidaten, die in beginsel van kracht wordt op 1 juli 2021. Alleen in geval van onvoorziene omstandigheden kan van dit tijdschema worden afgeweken.

Betreffende de fijnmazige ophaling van AEEA bepaalt de kandidaat-contractant in zijn kandidaatstelling op welk territoriaal dienstengebied zijn kandidaatstelling betrekking heeft: het Belgisch grondgebied is ingedeeld in 11 dienstengebieden die overeenstemmen met de 10 provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit betreft de andere opdrachten niet.

De af te sluiten overeenkomst zal een bepaalde duur hebben en van rechtswege aflopen op 30 juni 2024.

De kandidaat-contractant mag een beroep doen op onderaannemers maar blijft ook in dat geval t.o.v. Recupel de enige verantwoordelijke partij. Eventuele onderaannemers moeten voldoen aan alle voorwaarden waaraan de kandidaat-contractant zelf moet voldoen. Ook wat betreft deze onderaannemers dienen de in bijlage vermelde documenten en verklaringen bij de kandidaatstelling te worden gevoegd.

Recupel is geen administratieve overheid en de wetgeving inzake overheidsopdrachten is derhalve niet van toepassing.

De kandidaatstelling mag worden opgesteld in het Nederlands, het Frans of het Engels. Zij dient de nodige administratieve gegevens i.v.m. de kandidaat te bevatten (maatschappelijke benaming en handelsnaam, rechtsvorm, nationaliteit, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer).

esc