Aangifte

5.1   Waarom een aangifte? (400100)

De activiteiten van Recupel worden in eerste instantie door de invoerders en producenten gefinancierd.
Zij betalen aan Recupel voor elke productgroep waarbinnen zij actief zijn, een Recupel-bijdrage per apparaat dat zij op de markt brengen.

Daarom moet Recupel kunnen beschikken over de hoeveelheden die u op de Belgische markt brengt ingedeeld volgens de productgroepen van de Apparatenlijsten.
Op basis van deze informatie wordt het bedrag van de Recupel-bijdragen berekend en gefactureerd aan de invoerder of producent.
Bovendien is Recupel verplicht deze informatie jaarlijks mee te delen aan de toezichthoudende overheden.

5.3   Welke gegevens moet u meedelen? (411000)

Op het aangifteformulier geeft u het aantal goederen, per categorie, dat u op de markt heeft gebracht als ook het aantal goederen, per categorie, waarvoor u teruggave van Recupel-bijdragen wenst.

Voor bepaalde categorieën professionele (andere dan huishoudelijke) toestellen dient de aangifte naast het aantal op de Belgische markt gebrachte toestellen ook het gewicht ervan te bevatten.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage (professionele apparaten)!

5.4   Waarop slaat de maandelijkse/trimestriële aangifte? (411100)

De maandelijkse/trimestriële aangifte slaat op het aantal elektrische en elektronische apparaten die voor de eerste keer op de Belgische markt worden gezet in de loop van de maand/het trimester voorafgaand aan het versturen van de aangifte.
De aangifte van de toestellen in de kolom 'op de markt gebracht' komt overeen met het aantal toestellen dat hetzij werd ingevoerd hetzij geproduceerd voor de Belgische markt.
In de meeste gevallen kan men zich daarbij baseren op verkoopsfacturen of voorraadbewegingen, doch men dient er rekening mee te houden dat in een aantal gevallen ook goederen die niet op een verkoopsfactuur voorkomen dienen aangegeven te worden (bv. goederen die voor eigen gebruik bestemd worden en geactiveerd worden in de balans van het bedrijf).
In de tweede kolom van het aangifteformulier moet het aantal apparaten worden ingegeven dat recht geeft op teruggave,
hetzij op grond van uitvoer,
hetzij omdat de goederen naar de oorspronkelijke buitenlandse invoerder werden teruggestuurd,
hetzij wegens verkoop met buitenlandse BTW,

Voor alle categorieën professionele (andere dan huishoudelijke) toestellen dient de aangifte naast het aantal op de Belgische markt gebrachte toestellen ook het gewicht ervan te bevatten. Teruggaaf is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage (professionele toestellen).

5.5   Mag een lid in zijn aangifte aan schuldvergelijking doen tussen de sectoren? (411200)

Indien een lid aangesloten is bij verschillende Recupel-sectoren, mag in geen geval een compensatie gebeuren tussen het bedrag dat hij verschuldigd is aan een sector en het bedrag dat hij tegoed heeft bij een andere sector.

De verschillende sectoren zijn afzonderlijke rechtspersonen (met eigen BTW-nummer, eigen boekhouding, enz...).
Er kan bijgevolg geen compensatie worden toegestaan tussen de schulden en vorderingen van de verschillende entiteiten.

5.6   Wijziging van de gegevens (412000)

Indien u zich vergist heeft bij de aangifte van de op de markt gebrachte goederen, dan wel bij uw vraag van teruggaaf kan dit rechtgezet worden.
Indien de vergissing gebeurde voor een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte van het lopende kalenderjaar kan u dit via het elektronisch aangifteformulier, door gebruik te maken van de kolom(men) marktcorrectie en/of teruggaafcorrectie.
Indien de vergissing betrekking heeft op het voorgaande kalenderjaar en u heeft nog geen jaaraangifte ingediend, kan u de correctie doorvoeren via uw jaarlijkse verklaring.
Indien de correctie niet op een van deze wijzen kan worden doorgevoerd, wordt u verzocht contact op te nemen met Recupel, zodat samen met u kan bekeken worden of alsnog een correctie mogelijk is en, zo ja, wat de geëigende wijze van correctie is.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

5.7   Hoe corrigeert men een maandelijkse/trimestriële aangifte? (412100)

Correctie van een ingediende aangifte die nog niet gefactureerd werd door Recupel.
Het volstaat om de ingediende hoeveelheden te vervangen door de correcte hoeveelheden op het aangifteformulier
Correctie tijdens het lopende kalenderjaar van een reeds gefactureerde aangifte
Indien u uw jaarlijkse verzamelstraat nog niet ingediend heeft, kunt u de correctie via deze aangifte doorvoeren
Indien u uw jaarlijkse verzamelstaten wel reeds ingediend heeft, raden wij u aan contact op te nemen met Recupel om na te gaan of een correctie nog mogelijk is en op welke manier deze kan uitgevoerd worden.

5.8   Wie dient de aangifte in? (420000)

Alle aangiften worden in principe door de invoerder of producent zelf ingediend.

De invoerder kan evenwel één of meerdere buitenlandse leveranciers mandateren om zijn aangifteverplichting, met betrekking tot de door de betreffende leverancier geleverde goederen, te voldoen.

Met betrekking tot de overige goederen dient hij nog steeds zelf alle aangiften in te dienen.

5.9   Moet een handelaar de bijdragen aangeven die hij aan een Belgische invoerder of producent betaalt? (420100)

Neen, indien een groot- of kleinhandelaar bijdragen aan zijn Belgische leverancier betaalt, moet hij die bijdragen niet aangeven aan Recupel:
de invoerder of producent moet dit doen.

Dit neemt niet weg dat diezelfde handelaar voor andere apparaten invoerder kan zijn van Recupel-plichtige toestellen die hij wel degelijk zal moeten aangeven.

5.10   Wanneer een aangifte indienen? (430000)

De driemaandelijkse (maandelijkse) aangiften moeten gedaan worden voor de 20e dag na afloop van het trimester (de maand) waarop de aangifte betrekking heeft.

5.11   Periodieke aangifte (431000)

Driemaandelijks, vóór de 20e dag na afloop van een trimester, maakt u het aangifteformulier dat betrekking heeft op de goederen die gedurende het voorgaande trimester op de markt zijn gebracht, over aan Recupel. U kan alsnog opteren voor een maandelijkse aangifte. De keuzemogelijkheid voor het indienen van maandelijkse aangiftes is echter eenmalig en de keuze dient gemaakt voor indiening van de eerste aangifte. Deze keuze is onherroepelijk.
Indien u laattijdig toegetreden bent, dient u er aan te denken aangifte te doen, teneinde de retroactieve Recupel-bijdrage te betalen.

5.12   Wanneer moeten de periodieke aangiften ingegeven worden? (431100)

De driemaandelijkse (maandelijkse) aangiften moeten gedaan worden voor de 20e dag na afloop van het trimester (de maand) waarop de aangifte betrekking heeft.

5.13   Kan men een driemaandelijkse aangifte doen in plaats van een maandelijkse? (432100)

Wanneer u zich aansluit bij Recupel activeren wij automatisch de driemaandelijkse aangifte voor u. U kunt echter altijd kiezen om toch maandelijks aan te geven op voorwaarde dat u elektronisch aangeeft. U richt uw aanvraag schriftelijk naar de dienst Declarations & Control (fax 02/706 86 80).

5.14   Hoe en wanneer de jaarlijlkse verzamelstaat indienen? (433000)

Vóór 30 juni van elk jaar dient u een globale aangifte in met betrekking tot alle goederen die u gedurende het voorgaande kalenderjaar op de markt hebt gebracht (ook al hebt u deze goederen reeds aangegeven aan de hand van een maandelijkse of driemaandelijkse aangifte).

Om het u gemakkelijker te maken ontvangt u per post of elektronisch van Recupel een ontwerp-jaaraangifte die
- enerzijds een overzicht bevat van het aantal goederen dat u het voorgaande kalenderjaar op de markt hebt gebracht, met aanduiding van de categorie waartoe de goederen behoren, en
- anderzijds een correctiekolom waarin u de noodzakelijke correcties kan aanbrengen.
· Indien u gebruikmaakt van het elektronisch aangiftesysteem dient u de correctheid van de gerapporteerde bedragen te bevestigen of de vereiste correcties via het declaratiesysteem aan te brengen en de elektronische verzamelstaat vervolgens naar Recupel elektronisch te verzenden.
· Indien u de aangiften per post indient, dient de jaarlijkse verzamelstaat goedgekeurd te worden door een ’verklaring op erewoord' van de persoon die op de identificatiefiche staat vermeld als verantwoordelijke.

In geval we op 30 juni nog geen bevestiging of correcties ontvangen hebben, wordt dit gelijkgesteld met een akkoord van de gegevens vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat.
Recupel mag in zo'n geval een controle laten uitvoeren op deze gegevens.

Bovendien zal in dergelijk geval een boete aangerekend worden, gelijk aan 10% van het totale bedrag vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat (eventueel rekening houdend met de correcties ingevolge de controle) met een minimum van 50 EUR per jaarlijkse verzamelstaat (d.i. per Beheersorganisme en per jaar).

5.15   Wat zijn de 13de (C0) en de 14de (JJ) maand (433100)

De 13de maand (=CO) of het 13de vak in de elektronische aangifte is de plaats waar de correcties ten gevolge van een controle kunnen worden aangebracht.
Deze 13de maand (=CO) heeft niet uitsluitend betrekking op de 12 voorgaande maanden, maar kan eveneens betrekking hebben op de voorgaande jaren, teruggaand tot 1 juli 2001.

De 14de maand (=JJ) is voor correcties doorgevoerd via de jaarlijkse verzamelstaat.

5.16   Zijn er sancties bij een ontbrekende jaarlijkse verzamelstraat (433400)

Ja, ontbreken van een verzamelstaat wordt gesanctioneerd met een boete gelijk aan 10% van het totale bedrag vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat (eventueel rekening houdend met de correcties ingevolge een controle van de jaarlijkse verzamelstaat) met een minimum van 50 EUR per jaarlijkse verzamelstaat (d.i. per Beheersorganisme en per jaar)

5.17   Hoe een aangifte indienen bij Recupel? (440000)

U vult uw aangifteformulier bij voorkeur in via het elektronisch aangifteformulier.

U krijgt hiertoe een gebruikersnaam en wachtwoord naar aanleiding van het sluiten van een Toetredingsovereenkomst.

Het indienen van een elektronische aangifte laat een automatische verwerking van deze aangifte toe, wat de kans op fouten tot een minimum beperkt.

U kan evenwel ook een aangifte indienen per post of fax of e-mail.
U kan dit formulier aanvragen via de dienst Declarations & Control (fax 02 706 86 80).
In dergelijk geval kan u wel een bijdrage in de administratiekosten worden aangerekend van 1,5 EUR excl. BTW.

5.18   Hoe voert men de declaraties in wanneer men aangesloten is voor verschillende productgroepen? (440100)

Wanneer een bedrijf voor meerdere productgroepen is aangesloten, moet voor alle productgroepen een gezamenlijke aangifte ingediend worden.

Er is geen cumul, noch compensatie mogelijk tussen verschillende productgroepen.

Wanneer u evenwel elektronisch aangiftes indient, krijgt u bij het inloggen het gezamenlijke aangifteformulier voor de verschillende productgroepen aangeboden op eenzelfde pagina.
Op die manier kan de aangifte voor de verschillende productgroepen gelijktijdig en met een enkele handeling gebeuren.
Recupel vzw zal u een totaalfactuur uitreiken voor de verschillende productgroepen die werden gedeclareerd.

Noteer dat het mogelijk is de niet gefactureerde aangifte altijd verder te bewerken.

5.19   Hoe kan een lid zijn aangiften invullen? (440200)

U vult uw aangifteformulier bij voorkeur in via het elektronisch aangifteformulier.

U krijgt hiertoe een gebruikersnaam en wachtwoord naar aanleiding van het sluiten van een Toetredingsovereenkomst.

Het indienen van een elektronische aangifte laat een automatische verwerking van deze aangifte toe, wat de kans op fouten tot een minimum beperkt.

U kan evenwel ook een aangifte indienen per post of fax of e-mail.
U kan dit formulier aanvragen via de dienst Declarations & Control (fax 02 706 86 80).
In dergelijk geval kan u wel een bijdrage in de administratiekosten worden aangerekend van 1,5 EUR excl. BTW.

5.20   Wat indien ik te laat aangiftes indien? (440400)

Indien u aangiftes te laat indient, treedt een forfaitaire aangifteprocedure in werking.
Medecontractanten zijn er immers principieel toe verplicht de aangifteregels na te leven.
Recupel wenst bovendien al haar Medecontractanten op eenzelfde lijn te stellen door hen volgens dezelfde betalingsvoorwaarden te factureren.


Indien u op de laatste dag van een maand of kwartaal (naargelang u maandaangiftes of kwartaalaangiftes indient) uw aangifte nog niet heeft ingediend, zal Recupel een forfaitaire aangifte uitwerken ter vervanging van de niet-ontvangen aangifte.

De hoeveelheden van deze aangifte worden berekend op basis van het gemiddelde van de drie laatste maandaangiftes of de laatste trimestriële aangifte die door de Medecontractant werd(e) ingediend. De aangifte wordt op de website van Recupel ter beschikking gesteld zoals een andere aangifte.
U ontvangt hierover tevens een e-mail (op het adres aangeduid in de identificatiefiche).

U kan dit voorstel van forfaitaire aangifte aanpassen voor de 20e van de maand.
Op de 21e wordt een factuur opgemaakt met een betalingstermijn van 10 dagen, hetzij conform het forfaitair voorstel van aangifte, hetzij conform de door u verbeterde gegevens.
De betalingstermijn van 10 dagen, betekent dat u uiterlijk op dezelfde dag uw factuur zal moeten betalen als Medecontractanten die wel tijdig een aangifte indienden.

Indien u het voorstel van forfaitaire aangifte niet aanpast, zal de factuur die u ontvangt het bedrag zijn van het forfaitair voorstel van aangifte, vermeerderd met een boete van 25 %.
Het is dan ook aan te raden tijdig uw aangiftes in te dienen.
Aangesloten leden kunnen een toelichtende nota vinden op de startpagina 'Declaraties'.

Indien u nog geen voorafgaande aangiftes heeft ingediend zal Recupel een forfaitair voorstel van aangifte opmaken. Recupel kan dit forfaitair voorstel opmaken op grond van het aantal door de Medecontractant op de markt gebrachte producten die zij voor het betrokken tijdsvak kan vermoeden op grond van de meest beschikbare gegevens waarover zij beschikt (bv. BTW-aangifte, omzetcijfers, ...).

Indien u slechts één of twee aangiftes heeft ingediend, zullen de hoeveelheden van het forfaitair voorstel van aangifte berekend worden in functie van deze aangiftes.

5.21   Hoe neemt een buitenlandse leverancier verplichtingen op grond van de TTO over van een medecontractant? (460000)

Aangifte

Een buitenlandse leverancier, gevestigd in een EER-land, kan toetreden tot Recupel om verplichtingen op grond van de toetredingsovereenkomst over te nemen van zijn Belgische klanten.

Alhoewel dit administratieve verplichtingen met zich brengt voor de buitenlandse leverancier (hij zal Recupel-bijdragen moeten aanrekenen op zijn verkoopfacturen aan Belgisch cliënteel en aangiftes moeten indienen bij Recupel), kan dit een commercieel interessante beslissing zijn.

Een buitenlandse leverancier zou in een aantal gevallen immers concurrentieel nadeel kunnen ondervinden doordat hij vanuit het buitenland levert en hierdoor zijn Belgische klanten verplicht de ingevoerde elektrische of elektronische apparaten aan te geven.

Een buitenlandse leverancier mag evenwel niet zomaar spontaan beginnen aangiftes te doen en Recupel-bijdragen aanrekenen aan zijn Belgisch cliënteel.
Hij dient daartoe gemandateerd te worden door zijn klanten.
Recupel stelt een formulier voor deze mandatering ter beschikking.

Mandaat aan buitenlandse leverancier

5.22   Heeft een buitenlandse vennootschap verplichtingen ten opzichte van overheden op het ogenblik van commercialisatie van AEEA in België? (461000)

Buitenlandse ondernemingen hebben in principe geen verplichting ten overstaan van Recupel.

Hun in België gevestigde klanten zijn evenwel invoerders van elektrische of elektronische apparatuur en dienen aan de aanvaardingsplicht te voldoen.
Hiertoe kunnen ze zich aansluiten bij Recupel.

Indien een buitenlandse vennootschap evenwel bereid is zich bij Recupel aan te sluiten, kan zij zich laten mandateren door haar Belgisch cliënteel en hun aangifteverplichtingen bij Recupel overnemen.

Voorwaarde is evenwel dat de buitenlandse leverancier gevestigd is in een EER-land.

5.23   Wat zijn mijn verplichtingen als aangesloten buitenlandse leverancier? (462000)

Als aangesloten buitenlandse leverancier moet u de bepalingen van de Toetredingsovereenkomst naleven.
Dit houdt onder meer in dat u Recupel-bijdragen dient aan te rekenen bij het op de markt brengen van elektrische of elektronische apparaten en dat u aangiftes dient te doen bij Recupel.

Een buitenlandse leverancier moet evenwel enkele specifieke bepalingen in acht nemen:

 • de jaarlijkse verzamelstaat moet worden ingediend met een detail per Belgische klant van de op de markt gebrachte hoeveelheden (ingedeeld in de productcategoriëen, zoals voorzien op het aangifteformulier);
 • jaarlijks moet een lijst overgemaakt worden van Belgische klanten waarvoor de aangifteverplichtingen werden overgenomen (met minimum melding van naam, adres, BTW-nummer);
 • de buitenlandse leverancier moet zijn medecontractant informeren van het feit dat hij nog steeds hoofdelijk gebonden blijft voor betaling van Recupel-bijdragen, mocht de buitenlandse leverancier niet correct zijn verplichtingen t.a.v. Recupel nakomen

5.24   Wat is er bijzonder aan een jaarlijkse verzamelstaat van een buitenlandse leverancier? (462100)

De jaarlijkse verzamelstaat moet goedgekeurd en ondertekend worden door de commissaris van de vennootschap.

Bij gebreke aan commissaris, kunt u beroep doen op een bedrijfsrevisor of externe accountant.

5.25   Hoe en waarom moet ik als buitenlandse leverancier coördinaten van mijn Belgische klanten meedelen aan Recupel? (462200)

De jaarlijkse verzamelstaat van een buitenlandse leverancier moet worden ingediend met een detail per Belgische klant van de op de markt gebrachte hoeveelheden (ingedeeld in de productcategorieën, zoals voorzien op het aangifteformulier).

Dit moet Recupel toelaten om navorderingen te doen bij de betrokken Medecontractanten indien de buitenlandse leverancier niet correct zijn verplichtingen naleeft en/of om kruiscontroles uit te voeren op de door de buitenlandse leverancier aangegeven hoeveelheden.

5.26   Hoe een buitenlandse leverancier mandateren? (463000)

Het gebeurt dat invoerders een mandaat geven aan hun buitenlandse leverancier om de aan Recupel verbonden administratieve verplichtingen te vervullen.

Op die manier ontstaat er een contractuele relatie tussen Recupel en de buitenlandse onderneming.

Opdat deze geldig zou zijn, moet er aan drie voorwaarden voldaan worden:

 • zowel de invoerder als de buitenlandse leverancier moeten de Toetredingsovereenkomst hebben ondertekend;
 • er moet een mandaat worden ondertekend, genoemd 'kennisgevingsformulier - buitenlandse leveranciers;
 • de lastgever moet, om te kunnen genieten van vrijstelling van aangifte (mandaat zonder aangifte, in tegenstelling met mandaat met aangifte), schriftelijk bevestigen dat hij geen andere buitenlandse leveranciers heeft/geen andere invoer of productie verricht.

5.27   Wie is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de ingegeven declaraties en voor het correct invoeren van de bijdragen? (464000)

Medecontractanten blijven de ultieme verantwoordelijken voor de juistheid van aangiften, en dit ook indien ze een mandaat aan een derde gegeven hebben voor het indienen van de aangiften en uitvoeren van de betalingen.

Indien een buitenlandse leverancier derhalve zijn verplichtingen ten aanzien van Recupel niet nakomt, zal Recupel zich tot de medecontractant richten voor de inning van Recupel-bijdragen, ook wanneer deze reeds door de buitenlandse leverancier zouden zijn aangerekend op facturen.

Dit verhindert uiteraard niet dat de leden in geval van nalatigheid gerechtelijke stappen kunnen ondernemen tegen hun gemandateerden.

5.28   Confidentialiteit van de meegedeelde gegevens (470000)

Recupel is contractueel gehouden tot vertrouwelijke behandeling van alle financiële of commerciële informatie die zij verkrijgt naar aanleiding van de uitvoering van de Toetredingsovereenkomst.

Deze verplichting doet echter geen afbreuk aan de mededelingsplicht van Recupel op grond van enige wetgevende bepaling of op grond van de milieubeleidsovereenkomsten.

5.29   Mag Recupel vertrouwelijke informatie over haar leden en in het bijzonder over het aantal verkochte toestellen vrijgeven? (471000)

Neen. Recupel verbindt zich tot strikte geheimhouding aangaande financiële en zakengerelateerde informatie waarvan zij direct of indirect kennis heeft genomen.

Deze verplichting tot geheimhouding is niet tegenstrijdig met de verplichting tot informatieverschaffing die het beheersorganisme heeft op grond van wetten, overheidsbepalingen of overeenkomsten.

Recupel verspreidt geen informatie met betrekking tot het aantal door een bepaalde onderneming op de markt gebrachte toestellen.

Recupel kan desalniettemin kenbaar maken dat een onderneming lid is, maar zij mag geen verdere informatie verschaffen.

5.30   Hoe worden de aangiftes gecontroleerd? (480000)

Een van de bedoelingen van de jaarlijkse verzamelstaat is dat u jaarlijks zelf grondig uw aangiftes aan Recupel checkt.

Recupel voert evenwel ook controles uit op de indiening van de aangiftes.

5.32   Hoe worden de aangiftes door Recupel gecontroleerd (482000)

Het Beheersorganisme laat controles uitvoeren om de juistheid van de via aangiftes meegedeelde informatie na te gaan.

De toezichthoudende overheden zien er ook op toe dat Recupel dergelijke controles organiseert.

Deze controles worden uitgevoerd door aangestelden van Recupel vzw of door daartoe aangeduide derden.
Deze personen zijn ten aanzien van het Beheersorganisme gebonden door een confidentialiteitsverplichting.

Om de confidentialiteit te garanderen worden strikte procedures nageleefd, zodat de informatie die u verstrekt tijdens de controle niet in handen van onbevoegden (al dan niet concurrerende ondernemingen) kan vallen.

5.33   Wat en hoe controleert Recupel in geval van controles? (482100)

Het is de bedoeling dat er controles bij de leden verricht worden om de correctheid van hun aangiften en de manier waarop wordt aangegeven na te gaan.
Bovendien wordt nagekeken of de reglementering correct nageleefd wordt (apparatenlijst goed toegepast, aanvaardingsplicht, ...).

Controles bij de leden worden in principe om de drie jaar voorzien.
Uitzonderlijk, indien nodig, wordt een bijkomende tussentijdse controle gedaan.

Controles voor teruggave van Recupel-bijdragen worden in het algemeen op regelmatige basis gepland.

Aangezien een controle voornamelijk tot doel heeft de correctheid van de aangiftes na te gaan, is het belangrijk dat tijdens de controle de aangifteprocedure in detail kan worden toegelicht (elektronisch of met behulp van documenten).

Ook de controles van codes die in het administratieve systeem worden toegekend aan EEA is zeer belangrijk, aangezien deze vaak mee de juistheid van de ingediende aangiftes bepalen.

De gegevens die gevraagd worden in het kader van controle moeten uiteraard steeds in het belang zijn van de controle van de juistheid van de naleving van de aanvaardingsplicht en mogen dit kader niet te buiten gaan.

Een controle kan zowel in de lokalen van de Medecontractant als vanop afstand worden uitgevoerd.

5.34   Kan een medecontractant een controle weigeren? (482200)

Nee, een medecontractant kan controle niet weigeren.

U mag wel vragen dat de controle niet wordt uitgevoerd door een aangestelde van Recupel vzw of door een daartoe aangeduide derde (andere dan een erkend bedrijfsrevisor).

De controle zal dan worden uitgevoerd door een door Recupel aangesteld erkend bedrijfsrevisor.
In dat geval zullen de kosten van de controle wel aangerekend worden.
Recupel doet hiertoe een doorfacturatie van de kosten aangerekend door de Bedrijfsrevisor, vermeerderd met 10% administratieve kosten.

Het is belangrijk te bemerken dat het niet nodig is om een controle door een bedrijfsrevisor te vragen omwille van confidentialiteitsredenen.
Iedereen die controles uitvoert is gebonden door een confidentialiteitsverplichting

5.35   Waar worden de controles uitgevoerd? (482300)

De controles worden gewoonlijk uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de onderneming of op de boekhouding, waar vermoedelijk de documenten worden bewaard.

Indien dit niet het geval is, dus wanneer de voor de controle relevante documenten zich elders bevinden (bijvoorbeeld op de administratieve zetel), wordt de controle op deze plaats uitgevoerd.

Wanneer er een mandaat werd gegeven, wordt de controle uitgevoerd zowel bij de opdrachtgever als bij de lasthebber.
Het is in ieder geval belangrijk dat de contactpersoon, belast met de aangiften, aanwezig is.

5.36   Op wie rusten de controlekosten? (482400)

De kosten voor controle zijn in principe ten laste van het Beheersorganisme dat de controle heeft gevraagd, tenzij in volgende gevallen:

 • de ten gevolge van de controle verschuldigde bijkomende bijdragen bedragen 10 % of meer van de betaalde bijdragen voor de gecontroleerde periode;
 • er wordt geen medewerking verleend aan een controle op afstand (ondanks twee aangetekende zendingen)
 • ondanks de gemaakte afspraken kan de controle ter plaatse niet plaatvinden door omstandigheden te wijten aan de Medecontractant (bv. afwezigheid of niet raadpleegbaarheid van de stukken, afwezigheid van de juiste contactpersonen, ...)
  de correctheid van de jaarlijkse verzamelstaat werd niet tijdig bevestigd.

Indien de kosten van een controle ten laste vallen van de Medecontractant zal Recupel een factuur opmaken van 1.800 EUR.

5.37   Welke periodes worden gecontroleerd? (482500)

In principe zal de controle zich beperken tot nog niet gecontroleerde periodes.

Indien evenwel bepaalde punten nog bijkomend opvolging vragen, ingevolge de bevindingen van een vorige controle, zullen ook reeds eerder gecontroleerde periodes (voor bepaalde aspecten) nogmaals worden gecontroleerd.

Recupel zal geen controle meer uitvoeren voor reeds verjaarde periodes, d.i. na zeven jaren.
Vanaf 2009 zal zo bv. geen controle meer worden uitgevoerd op het jaar 2001.

In een aantal bijzondere situaties, omschreven in de toetredingsovereenkomst, wordt de verjaringstermijn evenwel geschorst en behoudt Recupel het recht om controles uit te oefenen.

5.38   Aangifte van professionele apparaten (PRO) met een administratieve bijdrage met toepassing van een minimum en/of maximum totaalbedrag. (482600)

De toepassing van een minimum en/of maximum totaalbedrag heeft geen enkele impact op de wijze waarop u uw professionele apparaten met een administratieve bijdrage dient te declareren. U blijft elk kwartaal (periode) het correct aantal stuks Pro én het gewicht declareren.

Toewijzing in een groep:

Het basisprincipe is dat begin elk jaar Recupel na het afsluiten van het vierde kwartaal, u toewijst in een groep gebaseerd op de in het afgelopen jaar aantal gedeclareerde Pro stuks X huidige Pro bijdrage.
- Groep A: leden die tot 100 euro Pro gedeclareerd hebben
- Groep B: leden die tussen >100 euro en 10.000 euro Pro gedeclareerd hebben
- Groep C: leden die > 10.000 euro Pro gedeclareerd hebben
De minimum-bijdrage per lid bedraagt vanaf 1 januari 2012 100 euro en de maximum-bijdrage bedraagt 10.000 euro.

Nieuwe leden voor professionele apparaten met een administratieve bijdrage, worden via een vragenlijst aan een groep toegewezen.

Klik hier voor meer informatie over de facturatie van professionele apparaten (PRO) met een administratieve bijdrage met toepassing van een minimum en/of maximum totaalbedrag.

esc