Aansluiten bij Recupel

3.1   Werd Recupel opgericht op basis van een wettekst? (201000)

Er is een wettelijk kader voor het oprichten van beheersorganismen.

Iedere Recupel-sector heeft zijn eigen beheersorganisme.
Hun statuten, evenals deze van Recupel vzw zijn in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U kan deze raadplegen via www.staatsblad.be.

3.2   Zijn er soortgelijke organisaties als Recupel in het buitenland? (202000)

In de meeste Europese landen zijn er soortgelijke organisaties. De lijst van collectieve systemen is terug te vinden op de website van het WEEE-forum: www.weee-forum.org.

3.3   Wat is Recupel? (210000)

Recupel werd opgericht door de producenten en invoerders van EEA met de steun van de gewestelijke overheden.
Haar opdracht bestaat in inzameling, sortering, verwerking en recyclage van AEEA in België.

Het systeem trad in werking op 1 juli 2001.

Recupel werkt samen met erkende recyclagebedrijven die werden geselecteerd op basis van hun ervaring met de ecologische verwerking van afgedankte apparaten, hun efficiëntie en de kostprijs.
De inzameling gebeurt in nauwe samenwerking met de handelaars, de gemeenten en intercommunales. Op de containerparken staan speciale recipiënten voor AEEA ter beschikking van het publiek.

Recupel informeert en sensibiliseert de consument en steunt de overheid bij de controle van de resultaten.

Het verwerkings- en recyclagesysteem wordt gefinancierd door de Recupel-bijdrage die de consument betaalt bij de aankoop van een nieuw toestel. De filosofie van het systeem bestaat er immers in dat de vervuiler betaalt voor de vervuiling en dus moet bijdragen tot een beter leefmilieu.

3.4   De opdracht van Recupel (220000)

Recupel staat in voor de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht.
Tot de activiteiten van Recupel behoren onder meer:

  • de organisatie van de ophaling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur overeenkomstig de bepalingen van de (gewestelijke) Milieubeleidsovereenkomsten;
  • de organisatie van de verwerking van de ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;
  • de informatievoorziening naar alle actoren betrokken bij de uitvoering van de (gewestelijke) Milieubeleidsovereenkomsten toe, en
  • het verzekeren van de monitoring van het behalen van de vooropgestelde resultaten in de (gewestelijke) Milieubeleidsovereenkomsten.

3.9   Hoe worden de bijkomende opties gefactureerd? (222300)

Er wordt geen Recupel-bijdrage aangerekend op een optie.

Als optie wordt beschouwd een onderdeel van een elektrisch of elektronisch toestel dat niet op zichzelf kan werken en altijd verbonden moet zijn met het toestel waarvoor het bestemd is teneinde functioneel te zijn.

3.10   Hoe is Recupel georganiseerd? (230000)

Zeven beheersorganismen, georganiseerd als vzw, staan in voor het uitvoeren van de aanvaardingsplicht voor EEA, meer bepaald BW-Rec, Recupel AV, Recupel SDA, Recupel ICT, Recupel ET&G, LightRec en MeLaRec.

Een invoerder of producent sluit een Toetredingsovereenkomst met één of meerdere beheersorganismen, afhankelijk van de productcategorieën die hij op de markt brengt. Naast deze beheersorganismen werkt Recupel vzw als uitvoerend orgaan.

3.11   Wat is een beheersorganisme? (231000)

De missie van een beheersorganisme bestaat er in om in de plaats van de leden de aanvaardingsplicht voor AEEA uit te voeren.
De verschillende sectoren van Recupel zijn beheersorganismen, die ieder voor hun productengroepen de aanvaardingsplicht uitvoeren.

3.12   Heeft de overheid financieel geïnvesteerd in Recupel? (232000)

Nee. De diverse Recupel beheersorganismen en Recupel vzw zijn een privé-initiatief van de invoerders/producenten van EEA.

Recupel rapporteert wel over zijn activiteiten aan de overheden, teneinde aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de aanvaardingsplicht voor AEEA te voldoen.

3.13   Moet ik lid worden van een beheersorganisme indien ik slechts éénmalig een goed invoer dat tot hun activiteitendomein behoort? (233000)

Ja, ook wanneer men slechts eenmalig een EEA van een bepaalde sector invoert, dient men zich aan te sluiten bij het desbetreffende beheersorganisme.

3.14   Waarom aansluiten bij Recupel? (240000)

Het uitbesteden van de uitvoering van de wettelijke opgelegde aanvaardingsplicht kan u veel tijd en energie besparen. Recupel beheert immers de organisatie van de inzameling en verwerking van de ingeleverde toestellen over heel België. Zij neemt eveneens de taak op zich om de consument en de distributie in te lichten over de wetgeving en zorgt voor de verslaggeving naar de autoriteiten. Door, naast de aansluiting bij Recupel, ook mandaat te geven aan een overkoepelende representatieve organisatie die de milieubeleidsovereenkomst heeft ondertekend, hoeft u geen eigen afvalbeheersplan op te stellen dat voldoet aan alle wettelijke vereisten dienaangaande. Wenst u toch een eigen afvalbeheersplan op te stellen, dan nog kunt u toetreden tot Recupel. In voorkomend geval moet u geen mandaat geven aan een overkoepelende representatieve organisatie en zal het afvalbeheersplan voorzien in de toetreding tot Recupel.

3.15   Wie kan zich aansluiten bij Recupel (250000)

In principe kunnen enkel invoerders en producenten die aan de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten zijn onderworpen, zich aansluiten bij Recupel. Ook wanneer u recht heeft op teruggave van Recupel-bijdragen kan u aansluiten bij Recupel. Onder bepaalde voorwaarden kunnen echter ook buitenlandse leveranciers zich aansluiten bij Recupel.

3.16   Sluiten alle verkopers, groothandelaars en producenten van elektrische en elektronische apparaten zich aan bij Recupel? (251000)

Nee. Enkel de producenten, invoerders en uitvoerders van elektrische en elektronische toestellen, die er voor kiezen toe te treden tot het collectief systeem, zijn lid van Recupel.

3.17   Op welke wijze meld ik dat ik een Toetredingsovereenkomst wil sluiten? (261000)

U meldt bij voorkeur elektronisch welke toetredingsovereenkomst(en) u wenst te sluiten.
U kan dit evenwel ook telefonisch melden (0800/403 86) en wij zullen u dan de nodige documenten toesturen.

Naast het registratieformulier dat uw toetreding tot een bepaald Beheersorganisme zal bevestigen, bezorgt Recupel u tevens (via e-mail) een gebruikersnaam en wachtwoord nodig om een elektronische aangifte te kunnen uitvoeren.

3.18   Binnen welke termijn geeft het Beheersorganisme Recupel gevolg aan een aanvraag tot aansluiting? (262000)

In de praktijk gebeurt de registratie relatief snel. U zal al enkele dagen na uw aanvraag een gebruikersnaam en wachtwoord voor elektronische aangifte ontvangen, zodat u reeds aangiften kan indienen.

3.19   Is de aansluiting bij een Recupel Beheersorganisme gratis? (263000)

Zowel de aansluiting als de verdere dienstverlening van Recupel zijn in principe gratis.

Indien u evenwel geen elektronische aangifte indient, kan een bijdrage in de administratieve kosten van verwerking van de aangifte worden aangerekend.
Sinds januari 2007 kan voor de verwerking van aangiftes die niet via de website van Recupel worden ingediend een administratieve bijdrage van 1,5 EUR excl. BTW worden aangerekend.

Deze bijdrage is verschuldigd per Beheersorganisme waar u bij aangesloten bent. (u bent bv. aangesloten bij BW-Rec en SDA en dient per fax aangiftes in voor de maand januari 2007. Dit betekent dat voor deze maanden twee maal een administratieve bijdrage in de kosten aangerekend wordt).

3.20   Hoe een Toetredingsovereenkomst opzeggen? (264000)

De wijzen van beëindiging van een toetredingsovereenkomst wordt uitgebreid geregeld in de Toetredingsovereenkomst.

In geval van een beëindiging zonder fout dient de opzegging te gebeuren bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstbewijs of per deurwaardersexploot.
Er geldt dan een opzeggingstermijn van zes maanden.

Er dient bemerkt dat ook na opzegging van de toetredingsovereenkomst u onderworpen blijft aan de aanvaardingsplicht voor EEA indien uw activiteiten worden verdergezet.

3.21   Retroactieve aansluiting bij Recupel (270000)

Invoerders en producenten kunnen op eender welk ogenblik een Toetredingsovereenkomst met Recupel ondertekenen.

Dit belet evenwel niet dat er wettelijk al eerder een aanvaardingsplicht van kracht was en dat de invoerders en producenten zich vanaf deze datum in regel hadden moeten stellen met de wetgeving.

Invoerders en producenten die een Toetredingsovereenkomst sluiten met een Recupel Beheersorganisme op een later tijdstip dan de aanvang van de activiteiten van het Beheersorganisme voor een bepaalde productgroep, moeten dan ook de Recupel-bijdragen betalen aan Recupel voor alle goederen van die productgroep die zij op de markt hebben gebracht sinds de start van de activiteiten van het Beheersorganisme voor die productgroep.
Slechts bij voorlegging van een goedgekeurd individueel afvalbeheerplan kan de betrokken invoerder/producent voor het verleden een uitzondering toegekend worden op voormeld principe.
Indien u bijvoorbeeld in de loop van 2007 een Toetredingsovereenkomst zou sluiten met de sector LightRec dient u Recupel-bijdragen te betalen voor de sinds 1 juli 2004 ingevoerde verlichtingsarmaturen, evenals voor de sedert 1 juli 2005 ingevoerde gasontladingslampen.

Deze regeling vermijdt discriminatie van de invoerders en producenten die zich tijdig in regel stelden met de aanvaardingsplicht en dus vanaf de aanvang van de activiteiten van het Beheersorganisme Recupel-bijdragen betalen.

Om evenwel te voorkomen dat invoerders en producenten ontmoedigd worden zich alsnog aan te sluiten bij een Beheersorganisme, omdat de kost van de retroactieve recyclagebijdrage onoverzienbaar wordt, voorziet de toetredingsovereenkomst in een verjaringsperiode van zeven kalenderjaren, te rekenen vanaf het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaarlijkse verzamelstaat betrekking heeft.
Een voorbeeld kan dit illustreren. Indien u aansluit bij BW-Rec in 2008 zal u Recupel-bijdragen moeten betalen voor alle op de markt gebrachte producten vanaf 1 juli 2001. De termijn van 7 jaren begint immers te lopen vanaf 1 januari 2002. Indien u in 2009 aansluit bij BW-Rec zal u Recupel-bijdragen moeten betalen voor op de markt gebrachte producten vanaf 1 januari 2002. Uiteraard zal u bij een aansluiting bij MeLaRec in 2008 maar Recupel-bijdragen verschuldigd zijn voor ingevoerde medische apparaten vanaf 1 juli 2005, aangezien dit Beheersorganisme pas vanaf dan actief is.

3.22   Verplichtingen na aansluiting (280000)

Na aansluiting bij één of meerdere Recupel Beheersorganismen moet u er zorg voor dragen dat uw identificatiefiche up to date blijft, dat u Recupel-bijdragen betaalt en hiertoe aangiftes indient.

3.23   Hoe de identificatie up-to-date houden? (281000)

De identificatiefiche is een belangrijk instrument in de communicatie tussen aangesloten invoerders en producenten en de Beheersorganismen. Het bepaalt wie geïnformeerd zal worden over belangrijke wijzigingen, bv. in de apparatenlijsten, wie zal worden herinnerd een jaarlijkse verzamelstaat in te dienen en het informeert het Beheersorganisme.
Het is dan ook uitermate belangrijk dat deze fiche up-to-date wordt gehouden.


U kan deze fiche raadplegen en wijzigen via uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord op dezelfde wijze als u aangiftes indient.
Een wijziging die u aanbrengt in een identificatiefiche wordt steeds gecontroleerd door een Recupel-medewerker, die u zal contacteren in geval van een "abnormale" wijziging.


Indien u andere data wenst mee te delen aan Recupel, waartoe de identificatiefiche geen mogelijkheid lijkt te bieden kan u Recupel contacteren via de contactpagina.


U zal verder op de hoogte gebracht worden van het gevolg dat aan deze melding wordt gegeven.

esc