Aanvaardingsplicht AEEA

2.1   Welke informatieplicht geldt er over de aanvaardingsplicht? (101000)

De partijen betrokken bij de aanvaardingsplicht zijn op grond van de wetgeving verplicht de consument in te lichten. Recupel lanceert daarom jaarlijks een informatiecampagne zodat verkooppunten hun klanten kunnen informeren over de Recupel-bijdrage die wordt doorgerekend bij aankoop van een nieuw EEA. Dit materiaal kan u gratis bestellen.

 

2.2   Welke andere aanvaardingsplichten bestaan er in België voor het verwerken van afvalstromen? (102000)

Er bestaan in België aanvaardingsplichten voor talrijke andere afvalstromen. Voor deze afvalstromen bestaan telkens eigen verenigingen die het verwerken van deze afvalstromen tot doel hebben. Enkele voorbeelden vindt u terug op www.recupel.be/links.

2.3   Wie is onderworpen aan de aanvaardingsplicht? (110000)

De aanvaardingsplicht geldt voor producenten, invoerders, tussenhandelaars en eindverkopers. Deze begrippen worden gedefinieerd in de diverse gewestelijke decreten en ordonnanties.

2.4   Welke producten vallen onder de aanvaardingsplicht? (120000)

In de Europese en regionale wetgeving worden diverse categorieën EEA gedefinieerd waarvoor een aanvaardingsplicht geldt. Er zijn 10 categorieën:

 • Grote huishoudelijke apparaten,
 • Kleine huishoudelijke apparaten,
 • IT- en telecommunicatieapparatuur,
 • Consumentenapparatuur,
 • Verlichtingsapparatuur,
 • Elektrische en elektronisch gereedschap (uitgezonderd grote, niet-verplaatsbare industriële installaties),
 • Speelgoed, apparatuur voor sport en ontspanning,
 • Medische hulpmiddelen (met uitzondering van alle geïmplanteerde en geïnfecteerde producten),
 • Meet- en controle-instrumenten,
 • Automaten.


Deze categorieën zijn echter algemeen en praktisch moeilijk hanteerbaar. Recupel hanteert daarom, met akkoord van de toezichthoudende overheden, meer gedetailleerde lijsten van EEA waarvoor zij de verplichtingen inzake aanvaardingsplicht vervult.
Bij de opstart van Recupel gold enkel een aanvaardingsplicht voor huishoudelijke EEA, zijnde apparaten bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven. Intussen geldt evenwel ook voor de meeste professionele EEA een aanvaardingsplicht.

Recupel verleent dienstverlening in het kader van de aanvaardingsplicht:

 • sedert 1 juli 2001 door de sectoren BW-Rec, AV, SDA en ICT;
 • sedert 1 augustus 2001 door de sector ET&G wat tuingereedschappen betreft&G;
 • sedert 1 juli 2002 door de sector ET&G bijkomend wat elektrische gereedschappen betreft&G;
 • sedert 1 juli 2004 door de sector LightRec voor wat betreft verlichtingsarmaturen; sedert 1 juli 2005 door de sector LightRec bijkomend voor wat betreft gasontladingslampen;
 • sedert 1 juli 2005 voor de sector MeLaRec en
 • sinds 3 januari 2007 voor de professionele en andere dan huishoudelijke apparaten.

Opgelet voor deze laatste categorie geldt een retroactieve administratieve aangifte zonder facturatie voor de periode van 1 juli 2005 tot 2 januari 2007.
Dit betekent dat u als invoerder/producent van dergelijke toestellen ook voor deze periode aangifte moet doen maar dat u geen factuur zult ontvangen. Deze kosten worden gedekt door het collectief systeem.
Op de website www.recupel.be vindt u een volledig overzicht van producten die onder de aanvaardingsplicht vallen en waarvoor Recupel diensten verleent.
Toetreding tot een of meerdere beheersorganismen impliceert dat men retroactief tot het ogenblik waarop Recupel gestart is met dienstverlening in het kader van de aanvaardingsplicht voor de betrokken apparaten regulariseert, behalve indien inmiddels verjaring zou zijn ingetreden.

2.5   Hoe moet u voldoen aan de aanvaardingsplicht? (130000)

Als invoerder of producent heeft u twee mogelijkheden:
ofwel op grond van een MBO
ofwel via een eigen individueel afvalbeheersplan.

2.6   Hoe voldoe ik aan de aanvaardingsplicht via een MBO? (131000)

Indien u aan uw aanvaardingsplicht wenst te voldoen via een MBO, dient u een mandaat aan een overkoepelende representatieve organisatie te geven die een MBO heeft ondertekend en sluit u zich aan bij Recupel

2.7   Hoe voldoe ik aan de aanvaardingsplicht via een individueel afvalbeheersplan? (132000)

Indien u geen lid wenst te worden van een overkoepelende representatieve organisatie belet dit niet dat u lid kan worden van Recupel. U dient dan wel een eigen individueel afvalbeheersplan op te maken dat voldoet aan de wettelijke vereisten en dat goedgekeurd moet worden door de toezichthoudende overheden. Via dit plan kan Recupel worden gemandateerd. In dit plan kan ook worden voorgesteld dat het beheer van AEEA zelf wordt gedaan door uw bedrijf. De invoerder of producent die de aanvaardingsplicht miskent en/of die de controles van de toezichthoudende overheid verhindert, riskeert strafsancties.

2.8   Is de aansluiting bij Recupel de enige oplossing om te voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht van AEEA? (132100)

Er bestaat een alternatief voor aansluiting bij Recupel, nl. het opstellen van een individueel afvalbeheersplan voor AEEA, waarbij wordt voorgesteld dat het beheer van elektrisch en elektronisch afval door het bedrijf zelf wordt gedaan. Dit plan moet de goedkeuring krijgen van de regionale toezichthoudende overheden.

2.9   Wat is het individuele afvalplan? (132200)

Via een individueel afvalplan kan
ofwel Recupel worden gemandateerd,
ofwel kan worden voorgesteld dat het beheer van AEEA door het bedrijf zelf wordt gedaan.

Een dergelijk plan moet goedgekeurd worden door de regionale toezichthoudende overheden.

Wanneer een bedrijf een individueel afvalplan wil laten goedkeuren om het beheer van AEEA zelf in handen te nemen moet dit plan voldoen aan verschillende voorwaarden.
Het moet onder andere kunnen garanderen dat geen enkel toestel buiten het recyclageproces in eigen beheer zal terechtkomen en dat de AEEA gesorteerd, verzameld en verwerkt zullen worden volgens de opgelegde normen.

2.10   Wettekst i.v.m. de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (132300)

Vlaanderen:

Vlarea Artikel 3.1.1.2 Par. 3 - 2°

« § 3. De terugname van afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 3.1.1.2, § 1 en § 2 is gratis onder volgende voorwaarden :
2° voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur :
a) het bevat alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het apparaat;
b) het bevat geen afvalstoffen die vreemd zijn aan het afgedankte apparaat;
c) het bevat geen verontreinigingen die een risico voor de gezondheid en de veiligheid van het personeel bij de inleveringspunten opleveren, gelet op de geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Als aan de voorwaarden onder 1°a), 1°c), 1°d), 1°e) of 2°a) niet wordt voldaan, kunnen kosten worden bedongen in verhouding tot het gebrek.
Zolang niet aan de voorwaarden onder 1°b), 2°b) of 2°c) wordt voldaan, kan de aanvaarding geweigerd worden.


Brussel:

Art. 11.
« De terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
kan worden geweigerd als :
- het niet alle onderdelen bevat die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van het apparaat;
- het afvalstoffen bevat die vreemd zijn aan het afgedankte
apparaat;
- het elementen bevat die een risico voor de gezondheid en de
veiligheid van het personeel bij de inleveringspunten opleveren, gelet
op de geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Wallonië:

Art. 65. § 1. De detailhandelaar is verplicht om alle afgedankte elektrische en elektronische huishoudapparatuur gratis van de consument terug te nemen, voor zover het afgedankte apparaat overeenstemt met een apparaat dat dezelfde functies vervult als datgene gekocht door die consument. Afwijkingen op de huidige bepaling kunnen voorzien worden mits akkoord van het bureau, voor zover dat de terugname daardoor niet moeilijker geworden is voor de eindbeheerder en voor zover dat het systeem voor de eindbeheerder gratis blijft.
De distributeur is verplicht om op zijn kosten alle in ontvangst genomen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van toepassing op § 1 op regelmatige basis en ter plaatse bij de detailhandelaars terug te nemen en ze bij de producent of de invoerder in te leveren.

2.12   Wat verstaat men onder medisch hulpmiddel? (150000)

De elektrische apparatuur die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EEG van 14 juni 1993 betreffende medische hulpmiddelen en de Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 1998 betreffende in-vitro-diagnostische medische apparaten valt.

esc