Definities en afkortingen

1.1   AEEA (000010)

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten. Dit begrip wordt zowel in de wetgeving als in de toetredingsovereenkomst gedefinieerd.

1.2   Eindverkoper (000100)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten te koop aanbiedt aan de consument (detailhandelaar)

1.3   ET&G (000110)

Electric Tools & Gardening (Elektrische gereedschappen en tuingereedschappen)

1.4   FOS (000120)

Fijnmazig Overslagstation

1.5   ICT (000130)

Information and Communication Technology

1.6   Invoerder (000140)

 • In het Vlaamse Gewest: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de producent, die in het Vlaamse Gewest producten invoert voor eigen verbruik of om op de markt te brengen;
 • In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: elke andere persoon dan een producent die een product invoert en het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de markt brengt;
 • In het Waalse Gewest: elke natuurlijke of rechtspersoon die geen producent is en een product in het Waalse Gewest invoert, op de markt brengt of verkoopt, ongeacht de gebruikte verkoopmethode, al dan niet op afstand

1.7   KV (000150)

Koel en Vries

1.9   MBO (000170)

Milieubeleidsovereenkomst

1.11   Op de markt brengen (000190)

De handeling waarbij het in België ingevoerde, al dan niet nieuw of defect, of geproduceerde EEA voor de eerste maal in België
(i) aan een derde partij verkocht, verhuurd, in leasing gegeven of ter beschikking gesteld wordt
of
(ii) zelf gebruikt wordt.

1.13   OVAM (000200)

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

1.15   OWD (000220)

Office wallon des Déchets

1.16   Producent (000230)

 • In het Vlaamse Gewest: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die
  a) producten produceert, laat produceren of invoert in het Vlaamse gewest, al dan niet onder zijn eigen merk, en deze producten hetzij voor eigen gebruik bestemt, hetzij op de markt brengt of laat brengen in het Vlaamse Gewest;
  b) onder zijn eigen merk producten wederverkoopt die door andere leveranciers zijn geproduceerd. Hierbij wordt de wederverkoper niet als producent aangemerkt wanneer het merk van de producent op het apparaat zichtbaar is.
  Wordt niet als producent aangemerkt, diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst;
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: elke natuurlijke of rechtspersoon die, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, zelfs verkoop op afstand, een product vervaardigt en verkoopt onder zijn eigen merk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • voor de toepassing van dit besluit wordt als een "producent" beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon die onder zijn eigen merk apparatuur doorverkoopt die door andere leveranciers wordt geproduceerd;
  • die persoon die uitsluitend instaat voor de financiering krachtens of overeenkomstig een financieringsovereenkomst wordt niet als een "producent" beschouwd tenzij hij eveneens als producent in de zin van het eerste lid optreedt;
 • In het Waalse Gewest: elke natuurlijke of rechtspersoon die een product in het Waalse Gewest vervaardigt, op de markt brengt en verkoopt, ongeacht de gebruikte verkoopmethode, al dan niet op afstand.
  Voor de toepassing van dit besluit wordt als producent aangemerkt de natuurlijke of rechtspersoon die apparatuur onder zijn eigen merk wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd.
  Een persoon die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst wordt niet als producent aangemerkt, tenzij hij tevens als producent in de zin van het eerste of het tweede lid of als invoerder optreedt.

1.17   Professionele EEA (000240)

EEA, in de zin van deze Toetredingsovereenkomst, andere dan huishoudelijke EEA.

1.18   Recupel-bijdrage (000250)

Bijdrage die door de Medecontractant moet worden betaald per op de markt gebracht EEA voor de diensten van het Beheersorganisme.

1.19   SDA (000270)

Small Domestic Appliances (Kleine Huishoudelijke Apparaten)

1.20   Toetredingsovereenkomst (000280)

Overeenkomst gesloten met een Recupel Beheersorganisme om een beroep te kunnen doen op dienstverlening van het betrokken Beheersorganisme.

1.21   Tussenhandelaar (000290)

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten verdeelt aan een of meerdere eindverkopers/kleinhandelaars

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest: toevoeging van 'voor rekening van één of meer producenten of invoerders'

1.22   BIM (000030)

Brussels Instituut voor Milieubeheer

1.23   TVM (000300)

TV's en Monitoren

1.24   Verdeler (000310)

Zie Tussenhandelaar.

1.26   WEEE (000330)

Waste Electrical and Electronic Equipment

1.27   Wetgeving (000340)

Wetgeving inzake de aanvaardingsplicht voor AEEA of Milieubeleidovereenkomsten gesloten tussen de voor AEEA bevoegde overheden en de representatieve organisaties.

1.28   Wettelijke interestvoet (000350)

De in België van kracht zijnde wettelijke interestvoet, zoals voorzien in artikel 1153 Burgerlijk Wetboek.

1.29   BW-Rec (000040)

Beheersorganisme voor verwerking van grote huishoudelijke toestellen

1.31   EEA (000060)

Elektrische en elektronische apparaten zoals bedoeld in de Wetgeving, doch in het kader van deze Toetredingsovereenkomst enkel in de mate dat en voor de periode waarvoor deze vermeld zijn op de apparatenlijst van het Beheersorganisme, beschikbaar op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

1.32   Export/Exporteren (000070)

Het fysiek verzenden van EEA buiten het Belgische grondgebied voor zover deze verzending kwalificeert als een intracommunautaire levering of als een uitvoer, zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

1.34   Huishoudelijke EEA (000090)

EEA, in de zin van deze Toetredingsovereenkomst, bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens en gelijkaardig gebruik in commerciële, industriële, institutionele en andere omgevingen.

esc