Logistiek: inzameling en recyclage

7.1   Rulingprocedure (700000)

Medecontractanten kunnen Recupel om een ruling vragen over de toepassing van de Toetredingsovereenkomsten en de Apparatenlijsten.

Bedoeling is dat deze aanvragen enkel worden gesteld voor bijzondere situaties of voor producten waarvoor twijfel kan bestaan omtrent de geldende classificatie op grond van de Apparatenlijsten. Voordeel van dergelijke beslissing is dat u een beslissing verkrijgt die het Beheersorganisme bindt.

Informatie verkregen op een andere wijze dan via de rulingprocedure wordt louter ten informatieve titel verstrekt en bindt het Beheersorganisme niet.

De rulingaanvraag moet ingediend worden via een daartoe voorzien formulier en moet uitvoerig worden toegelicht (bv. technische toelichting van het artikel waarover een vraag wordt gesteld, foto van het betrokken apparaat, ...).

Rulingbeslissingen worden genomen door de Algemeen Directeur van Recupel vzw (of een gemandateerde) en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van het betrokken Beheersorganisme (of een gemandateerde).
Enkel een schriftelijke beslissing ondertekend door daartoe bevoegde personen geldt als ruling.
Voor afspraken of informatie die in het verleden (voor 3 januari 2007) werd verkregen kan een bindende ruling voor de toekomst worden aangevraagd.

In het verleden verkregen informatie hoeft niet door het Beheersorganisme te worden gerespecteerd indien hiervoor geen bindende ruling werd verkregen voor 31 december 2007.

7.2   Waar kan ik terecht met mijn huishoudelijke AEEA? (811000)

Waar u terecht kan met huishoudelijke AEEA verschilt naargelang u particulier of detailhandelaar bent en is ook afhankelijk van het feit of het apparaat nog bruikbaar is of niet.

7.3   Waar kan ik als particulier terecht met huishoudelijke AEEA? (811010)

De inzameling van huishoudelijke AEEA vindt plaats bij verkopers van toestellen (die het oude toestel terugnemen bij aankoop van een nieuw gelijkaardig toestel), op containerparken en instellingen met sociale doeleinden (hergebruikcentra), die voorafgaandelijk de nog functionerende toestellen selecteren. Voor meer info klik hier.

7.4   Tot wie kunnen de particulieren zich richten voor de ophaling van hun huishoudelijke AEEA? (811011)

Bij levering van een nieuw toestel aan huis kan men het oud toestel meegeven met de leverancier.

Herbruikbare toestellen kan men ook laten afhalen door een hergebruikcentrum.

Inwoners van Brussel kunnen een beroep doen op Net Brussel.

In andere gevallen zal een huishoudelijk AEEA in principe niet bij particulieren aan huis opgehaald worden.
De particulieren moeten zich tot hun intercommunale of gemeentelijk containerpark richten of contact opnemen met een hergebruikcentrum in hun omgeving.

7.5   Komt Recupel huishoudelijke AEEA ophalen bij particulieren? (811012)

Particulieren hebben geen rechtstreekse toegang tot de logistieke diensten van Recupel.

Recupel zal dus geen huishoudelijke AEEA bij particulieren thuis ophalen.

7.6   Waar kan ik als detailhandelaar terecht met huishoudelijke AEEA? (811020 )

De detailhandelaars kunnen zich gratis bij Recupel registreren als ophaalpunt indien ze aan de ophaalvoorwaarden voldoen.
In dat geval worden de huishoudelijke AEEA op afroep (d.m.v. een transportaanvraag via www.recupel.be) gratis bij hen opgehaald.

U kan kleine hoeveelheden huishoudelijke AEEA gratis deponeren op uw containerpark, mits goedkeuring van de gemeente of intercommunale. In sommige regio's worden onbeperkte hoeveelheden huishoudelijke AEEA aanvaard op de regionale overslagstations (ROS). U heeft tevens als eindhandelaar de mogelijkheid uw huishoudelijke AEEA in onbeperkte hoeveelheden naar een privé overslagstation (privé-ROS) te brengen of door de uitbater ervan te laten ophalen. Indien de apparaten nog bruikbaar zijn, kan u een beroep doen op een hergebruikcentrum dat uw toestel zal opknappen en een tweede leven zal schenken.

7.7   Kan ik als detailhandelaar terecht bij groothandelaars met de toestellen die ik heb teruggenomen? (811021)

Detailhandelaars die niet voldoen aan de voorwaarden om ophaalpunt te worden, kunnen een beroep doen op een ROS, op bepaalde containerparken, op een hergebruikcentrum of op een privé ROS.

Zij kunnen ook vragen aan hun leverancier om de AEEA terug te nemen.
De groothandelaar kan dit niet weigeren wanneer nieuwe gelijkaardige toestellen worden aangekocht.
Het transport van de AEEA is in zo'n geval ten laste van de groothandelaar.

De groothandelaar mag wel weigeren AEEA terug te nemen wanneer de detailhandelaar geen nieuwe gelijkaardige toestellen aankoopt.

7.8   Is de verkoper verplicht AEEA aan te nemen ook wanneer bij aankoop geen Recupel-bijdrage werd betaald? (811110)

Verkopers van huishoudelijke EEA kunnen niet weigeren om AEEA terug te nemen wanneer de koper een gelijkaardig product koopt.

Het is niet vereist dat voor het toestel een Recupel-bijdrage werd betaald, aangezien de bijdrage in de opstartfase en dit tot einde 2006 rekening hield met het zogenaamde "historisch afval".

7.9   Is de terugname door de verkoper van EEA gratis? (811120)

De verkoper (detailhandelaar of distributie) moet een AEEA gratis aanvaarden indien de consument een gelijksoortig nieuw apparaat bij hem aankoopt.

Ook bij thuislevering van een EEA geldt de gratis aanvaardingsplicht en moet de handelaar het oude toestel meenemen.

7.10   Hoe kan ik als invoerder/producent de kosten van de verwerking van mijn professionele elektrische en elektronische toestellen doorrekenen aan mijn klant? (811130)

Wat de financiering van de verwerking van toestellen aangekocht vóór 13/08/05 betreft: bij aankoop van een nieuw toestel zijn de terugnamekosten ten laste van de invoerder/producent (1 voor 1).
Zonder aankoop van een nieuw apparaat, moet de professionele eindgebruiker zelf voor de verwerking van het toestel instaan
(1 voor 0).

Wat de financiering van de verwerking van toestellen aangekocht na 13/08/05 betreft: deze zijn altijd ten laste van de producent/invoerder. De terugname: is altijd ten laste van de producent/invoerder die kan gebruikmaken van de mogelijkheden van het Recupel-charter.

De wetgeving geeft de producenten en/of invoerders de mogelijkheid om deze kosten door te rekenen aan de klant via de aankoopvoorwaarden. Hieronder vindt u een voorstel van bepaling.

Voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten, is FIRMA toegetreden tot RECUPEL en betaalt hiervoor een administratieve bijdrage.

De klant verbindt er zich toe om de eventuele kosten te dragen van de ophaling en de verwerking zowel van de professionele elektrische en elektronische apparaten die het voorwerp uitmaken van deze bestelbon wanneer deze afgedankt zullen worden als van de afgedankte elektrische en elektronische apparaten die hierdoor vervangen worden.

Teneinde in overeenstemming te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant hiervoor een beroep doen op een operator waarmee RECUPEL een Charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Indien gewenst, kan FIRMA de klant in verbinding stellen met een operator voor een prijsofferte.

7.11   Is de toegang tot de containerparken gratis? (811210)

De gemeentes en intercommunales hebben met Recupel een akkoord gesloten waardoor particulieren en in bepaalde gevallen ook handelaars gratis toegang hebben tot de containerparken voor het deponeren van beperkte hoeveelheden AEEA.
Sommige containerparken stellen hun deuren op specifieke tijdstippen uitsluitend open voor KMO's.

Voor meer informatie omtrent de werking van het gemeentelijke of intercommunaal containerpark neemt u best rechtstreeks contact op met de bevoegde gemeente of intercommunale.

7.12   Bestaat er een lijst van containerparken waar Recupel-containers staan? (811220)

Nee, maar op de website van Recupel bevindt zich een lijst van Intercommunales.

Bij de Intercommunale van uw streek kan u meer informatie krijgen over de Recupel-containers in uw streek.

7.13   Waar kunnen de toestellen worden achtergelaten als er geen gelijkaardige toestellen worden aangekocht? (811230)

De particulier kan zijn afgedankte elektrische en elektronische toestellen gratis naar de containerparken van zijn gemeente brengen.

Voor meer informatie omtrent de werking van het gemeentelijke of intercommunaal containerpark neemt u best rechtstreeks contact op met de bevoegde gemeente of intercommunale.

7.14   Tot wie kunnen de intercommunales zich richten voor de ophaling van AEEA? (811240)

De met Recupel samenwerkende containerparken richten zich tot Recupel voor de ophaling van hun containers of boxpalletten.

7.15   Hoe werken de Intercommunales en gemeenten samen met Recupel? (811250)

Recupel heeft een contract met de intercommunales en gemeenten over de gratis ophaling en opslag van AEEA, evenals over de terbeschikkingstelling van een ruimte voor het plaatsen van containers en boxpalletten voor het deponeren van AEEA.

Sommige intercommunales/gemeenten baten zelf een ROS uit en zorgen zo voor centralisatie van AEEA.

Wanneer een ophaling nodig is doen de intercommunales/gemeenten een beroep op Recupel via een transportaanvraag.
Zij ontvangen nieuwe lege containers en boxpalletten van de vervoerder die de volle containers/boxpalletten komt ophalen.

7.16   Hoe worden de lokale besturen vergoed voor de ophaling van AEEA? (811260)

De plaatselijke autoriteiten (gemeenten, afvalintercommunales) worden vergoed in functie van reële kosten.

Zo krijgen de lokale besturen bv. een informatietaakvergoeding voor de informatie die hun parkwachters verschaffen aan de consument op het containerpark.

7.17   Zijn de containerparken en gemeenten of intercommunales wederzijds afhankelijk? (811270)

In Wallonië hangen de meeste containerparken af van intercommunales.

In Vlaanderen is er een gemengd systeem: containerparken hangen ofwel af van intercommunales ofwel van gemeenten (technische en gezondheidsdienst).

Meestal superviseert een intercommunale meerdere containerparken.
Personeel van een containerpark kan dus, naargelang het geval, afhangen van een gemeente of van een intercommunale.

7.18   Welke toestellen kunnen naar een hergebruikcentrum (kringloopcentra)? (811310)

Herbruikbare elektrische en elektronische toestellen kunnen worden toevertrouwd aan een hergebruikcentrum.

Eens hersteld, worden de toestellen via de hergebruikcentra verkocht aan verlaagde prijs.

7.19   Hoe komen de AEEA bij de kringloopcentra? (811320)

De goederen kunnen naar de hergebruikcentra worden gebracht of hun ploegen zamelen deze goederen op aanvraag in aan huis.

Op het ROS/FOS worden de AEEA door de vervoerder voorgesorteerd op hergebruik.

Bij het afladen van de vrachtwagen, sorteren de werknemers de toestellen per fractie.

Voor meer informatie over deze kringloopcentra.

7.20   Hoe werken de kringloopcentra? (811340)

De ophaalploegen van de kringloopcentra halen op aanvraag herbruikbare goederen ter plaatse op.
Ophaling en herstelling van AEEA zijn één van hun activiteiten.

Op het ROS/FOS worden de AEEA door de vervoerder voorgesorteerd op hergebruik.

Bij het lossen van de vrachtwagens sorteren de medewerkers de goederen per productgroep.

Vanaf dat ogenblik volgt elke productgroep zijn eigen weg doorheen het hergebruikcentrum om uiteindelijk, na een eventuele herstelling, aan verlaagde prijs te worden verkocht via het hergebruikcentrum.

Toestellen die niet herstelbaar zijn en dus ook niet meer kunnen verkocht worden, worden via Recupel op een milieuvriendelijke manier verwerkt.

In principe wordt elk toestel dat in het hergebruikcentrum wordt verkocht voorzien van het revisielogo (in Vlaanderen) of electro-rev (in Wallonië).

7.21   Met welke organismen met sociale doelstellingen werkt Recupel samen? (811350)

De organismen met sociale doelstellingen waarmee Recupel samenwerkt zijn hoofdzakelijk de hergebruikcentra.

Hun coördinaten vindt u op volgende websites:

7.22   Haalt een ROS AEEA op bij handelaars of particulieren? (811410)

Intercommunaal ROS.

Ophaling van AEEA maakt geen deel uit van de opdracht van een ROS. Sommige ROSsen halen evenwel toch gratis AEEA op, maar dat is niet de algemene regel.

Privé-ROS.

Sommige privé-ROSsen beschikken over de nodige vergunning om AEEA te vervoeren. Zij kunnen dan ook AEEA ophalen bij handelaars en particulieren. Meer informatie is hier terug te vinden.

7.23   Wat doen als kandidaat ophaler en uitbater van een privé-ROS? (811420)

Gelieve contact te nemen met

Recupel vzw
Dienst Operations
A. Reyerslaan 80be
B-1030 Brussel

7.24   Hoe ophaalpunt worden? (812100)

Een handelaar kan ophaalpunt worden door bij Recupel een aanvraag in te dienen bij voorkeur via de Internetsite van Recupel www.recupel.be of eventueel per fax (02/706.86.24).

U ontvangt dan een paswoord en een gebruikersnaam waarmee u kan inloggen in de logistieke applicatie om een transportaanvraag te registreren.

De voorwaarden om ophaalpunt te kunnen worden zijn: de handelaar moet minstens 8 grote toestellen kunnen inzamelen of een volle boxpallet laten ophalen vier keer per jaar of om de drie maanden.

Wanneer Recupel vaststelt dat een ophaalpunt gedurende zes maanden geen ophalingen heeft gevraagd, wordt het op non-actief geplaatst en worden de boxen opgehaald.

De detailhandelaar wordt, na ondertekening van het distributiecontract, door Recupel jaarlijks financieel vergoed voor de ruimte die hij ter beschikking houdt voor het inzamelen van AEEA.

7.26   Hoe ophaalpunt worden voor gasontladingslampen? (812120)

In principe is de ophaling van AEEA bij geregistreerde ophaalpunten gratis vermits de kosten voor ophaling zijn begrepen in het bedrag van de Recupel-bijdrage. De dienstverlening is gratis indien het ophaalpunt voldoet aan de Recupel ophaalvoorwaarden.

U kan, mits vergoeding van de plaatsing- en ophaalkosten, een beroep doen op Recupel voor een éénmalige plaatsing en ophaling van AEEA via een boxpallet.

7.28   Moet men een ingepakt toestel aanvaarden/ophalen voor verwerking? (813100)

Nee, het toestel mag zich niet meer in zijn verpakking bevinden. Het Recupel verwerkingssysteem recycleert geen verpakking.

Andere beheersorganismen zorgen hiervoor (Fost Plus, Val-I-Pac, ...).

7.29   Wat met oude toestellen, van voor de opstart van Recupel voor verwerking van dat type toestellen. Waar kan ik er mee terecht ? (813200)

Uw toestel is zogenaamd "historische afval".

De terugname van oude toestellen gebeurt zonder kosten omdat deze kosten geïntegreerd zijn in het bedrag van de Recupel-bijdrage.

7.31   Wat te doen met verbruiksgoederen (inktpatronen, stofzuigerzakken, batterijen, ...) in de door Recupel te verwerken en behandelen producten? (813400)

In de mate van het mogelijke dient u deze verbruiksgoederen te scheiden van de AEEA en ze, indien ze worden verwerkt en gerecycleerd door een ander Beheersorganisme aan het bevoegde organisme te bezorgen.

Wanneer bij de ontmanteling van AEEA toch nog verbruiksgoederen worden gevonden in de behandelde toestellen worden deze aan de bevoegde Beheersorganismen toevertrouwd.

Een verbruiksgoed dat niet onder een specifiek organisme valt krijgt een behandeling zoals alle recycleerbare AEEA.

Verbruiksgoederen die zich in AEEA kunnen bevinden, worden echter niet afzonderlijk teruggenomen door Recupel.

7.33   Kunnen meerdere handelaars samen eenzelfde boxpallet gebruiken? (814200)

Ja, een ophaalpunt wordt weliswaar op één naam en plaats geregistreerd, maar dit neemt niet weg dat, mits akkoord van diegene die als ophaalpunt is geregistreerd, meerdere winkels eenzelfde boxpallet kunnen gebruiken en met AEEA kunnen vullen.

7.34   Hoe wordt een aanvraag tot ophaling gedaan? (814300)

Het ophaalpunt gaat naar de website van Recupel www.recupel.be; logt in via zijn wachtwoord en gebruikersnaam en klikt door naar de logistieke applicatie (huishoudelijke AEEA).

Via het elektronische invulformulier kan een transportaanvraag geregistreerd worden mits het aanvaarden van de ophaalvoorwaarden.

Op het einde van de procedure ontvangt het ophaalpunt een 6-cijferig transportnummer.

Indien het ophaalpunt geen internetaansluiting ter beschikking heeft kan een transportaanvraag ingediend worden per fax via het standaard faxformulier op 02 706 86 24. Het standaard faxformulier kan aangevraagd worden via de dienst Operations op 0800 403 88.

7.35   Hoe regelmatig moeten de boxpalletten worden gevuld? (814400)

Recupel vraagt dat de boxpalletten regelmatig zouden worden gevuld : de boxpalletten worden ter beschikking gesteld van de eindverkoper of van de containerparken, maar zij moeten in principe één maal om de 3 maanden of 4 keer per jaar worden gevuld en klaar zijn voor ophaling.

Als de boxpalletten niet regelmatig vol zijn, kunnen zij hun AEEA achterlaten in containerparken, privé ROS of in een ROS of hergebruikcentrum.

7.37   Over welke soort containers mogen de handelaars beschikken? (814700)

Een als ophaalpunt bij Recupel geregistreerde handelaar krijgt boxpalletten en bij uitzondering open of gesloten containers (als de hoeveelheid AEEA bijzonder hoog is, zoals dat het geval is bij sommige grootwarenhuizen).

Handelaars kunnen ook afzonderlijke eenheden inzamelen.

  • De gesloten containers zijn bestemd voor KV of GW;
  • Er zijn boxen voor OVE;
  • boxen voor TVM;
  • LMP worden ingezameld via de lampenbox of via de lampendoos.

7.38   Moeten gevaarlijke stoffen door de eindgebruikers worden verwijderd vóór de afvoering? Bijvoorbeeld: asbest, PCB of CFK houdende oliën? Idem voor de gevaarlijke stoffen gebruikt in de analyse (cyanide)? (814800)

Deze toestellen mogen niet gedepollueerd worden door eindgebruikers of ophaalpunten.

Deze verantwoordelijkheid rust op de verwerkers van Recupel.

De eindgebruiker moet zich enkel bekommeren om de biologische/bacteriologische decontaminatie.

De eindgebruiker moet eveneens de gebruikte reagentia verwijderen.

7.39   Quid voor de ophaling en verwerking van bloedglucosemeters? (814900)

Recupel haalt geen bloedglucosemeters op.

Hiervoor bestaat een apart collectie- en verwerkingssysteem (verbranding).

7.40   Sector ICT - Vergoeding voor activiteiten van de medecontractant in eigen beheer (815000)

De Toetredingsovereenkomst met de sector ICT voorziet in een bijzondere bepaling op grond waarvan de sector kan voorzien in een vergoeding voor activiteiten van de medecontractant in eigen beheer.

Momenteel is deze vergoeding door de sector bepaald op 0 EUR.

U kan eventueel wel in aanmerking komen voor een distributievergoeding

7.42   Wat zijn de stadia van de verwerking? (822100)

Eens AEEA door Recupel opgehaald, gesorteerd en op hergebruik gecontroleerd zijn, worden ze naar verwerkingsbedrijven gebracht waar ze op een ecologische manier worden ontmanteld, gedepollueerd en verwerkt.

De verwerking gebeurt in twee fasen.

De meest vervuilende onderdelen worden verwijderd tijdens de manuele ontmanteling. Onderdelen die schadelijke stoffen bevatten zoals asbest, kwik, condensatoren, batterijen, ... worden uit het toestel gehaald en op milieuvriendelijke wijze verwerkt in daartoe erkende bedrijven.

Bepaalde verontreinigende stoffen worden gerecupereerd om opnieuw gebruikt te worden (kwik, oliën, inktpatronen, ...).
Andere worden vernietigd door verbranding. Eens de schadelijke componenten verwijderd, worden de overblijvende onderdelen mechanisch verbrijzeld.

Met specifieke technieken worden materialen zoals ferro- en non-ferrometalen, glas en verschillende soorten plastics van elkaar gescheiden.
Al deze materialen worden maximaal gerecupereerd.

Voor bepaalde toestellen is er een gespecialiseerde verwerking.

7.43   Welke scheidingstechnieken worden gebruikt? (822110)

Er zijn verschillende technieken om afvalstoffen te scheiden, zoals magnetisering, de stromen van Foucault, flottatie of fusie.

  • Magnetiseren dient ertoe ijzerhoudende elementen van andere elementen te scheiden.
  • De methode van de stromen van Foucault maakt het mogelijk aluminiumdeeltjes te isoleren.
  • De fusietechniek dient doorgaans voor het afscheiden van andere metalen.
  • De flottatie wordt gebruikt om metalen en kunststoffen (PVC) te scheiden in functie van hun densiteit.

7.44   Wat is energierecuperatie? (822120)

Volgens de definitie van de Europese Richtlijn is er energierecuperatie wanneer de geproduceerde warmte groter is dan de hoeveelheid nodig voor de verbranding en het teveel aan calorieën dient voor de productie van energie (bijvoorbeeld voor de productie van elektriciteit, niet recycleerbare plastieken kunnen in cementovens worden aangewend, enz.).

Dit is wat wordt genoemd 'energierecuperatie' of 'energetische valorisatie'.

7.45   Door wie worden de gevaarlijke stoffen van de AEEA behandeld? (822130)

Wanneer de gevaarlijke stoffen zijn afgescheiden worden ze verzonden naar erkende bedrijven die gevaarlijke elementen op milieuvriendelijke wijze verwerken.

Bepaalde verontreinigende stoffen worden gerecupereerd om opnieuw gebruikt te worden (kwik, oliën, inktpatronen...).

Andere worden vernietigd door verbranding.

7.46   Wat gebeurt er met de materialen die voortkomen uit de verwerking van AEEA? (822200)

De na de verwerking gerecupereerde materialen (metalen, non-ferro, plastic en glas) worden opnieuw grondstoffen die gebruikt worden om nieuwe producten te maken (= recyclage).

Niet alle materialen kunnen evenwel voor nieuwe producten gebruikt worden.

Bepaalde types kunststof en mineralen worden dan ook gebruikt als brandstof in cementfabrieken.
Dit is een interessante valorisatiewijze en een nuttig middel om de hoeveelheid te storten afval te beperken.

Verbranding zonder energierecuperatie en storten wordt maximaal vermeden.

7.47   Welk nieuw leven krijgen de materialen? (822210)

De gerecycleerde afvalstoffen worden gebruikt als secundaire grondstof in verschillende productieprocessen.

Niet-recycleerbare stoffen kunnen gebruikt worden als brandstof in het kader van de 'energierecuperatie'.

Wat niet kan worden gerecycleerd of verbrand via 'energierecuperatie' wordt vernietigd of gestort.

Ferro:
de gerecupereerde ferrometalen worden opnieuw gebruikt in de staalindustrie (om er bv. koetswerken voor auto's of containers mee te maken).

Non-ferro:
Koper, lood, tin, zink maar ook edelmetalen zoals goud, zilver, platina en palladium (in minuscule hoeveelheden aanwezig in bepaalde elektronische componenten) krijgen na zuivering en smelting een tweede leven in hun traditionele toepassingen.
Zo dienen ze bijvoorbeeld voor het maken van kabels en nieuwe elektronische componenten.
Ferro en non-ferro verliest nooit hun kwaliteit en kan tot in het oneindige gerecycleerd worden.

Glas:
Gezuiverd verbrijzeld TV-glas wordt gebruikt bij het produceren van nieuwe beeldbuizen voor TV's en PC's.
Als alternatief worden de beeldbuizen ook afgevoerd naar de kopersmelterijen om de aanwezige metalen te recupereren. Kopersmelterijen gebruiken een grote hoeveelheid zand in hun productieproces.
Gezuiverd verbrijzeld glas afkomstig van gasontladingslampen wordt gebruikt als secundaire grondstof bij het produceren van nieuwe gasontladingslampen.

Kunststoffen:
de gerecupereerde kunststoffen wordt omgevormd tot fijne deeltjes, die gereinigd en gedroogd worden.
Het polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS) wordt omgevormd tot korrels die een nieuwe kleuring ondergaan. Deze materialen zijn o.a. opnieuw bruikbaar in de auto- en meubelindustrie.

7.48   Gespecialiseerde verwerking voor een aantal toestellen (822300)

Kleine toestellen en informaticamateriaal:
Bij de kleine toestellen is de demontage vrij eenvoudig. Batterijen worden verwijderd uit de toestellen, kabels en kleine lampjes worden eruit gehaald. Ook bij het informaticamateriaal worden de kabels verwijderd, haalt men de batterijen uit de computers en de patronen uit de printers. Alle elektronische componenten worden opzij gelegd.

Tv- en computerschermen:
Schermen krijgen een aparte verwerking omdat ze zware metalen bevatten. Enerzijds bevat het glas lood en anderzijds is de binnenkant van de beeldbuis bedekt met een lichtgevend metaalpoeder. Schermen worden manueel gedemonteerd. De houten of plastic structuur wordt ontmanteld, het elektronische gedeelte wordt verwijderd en de beeldbuis wordt er behoedzaam uitgehaald.

Koelkasten en diepvriezers:
Een groot aantal oude koeltoestellen bevatten nog freongas (of CFK's) in het isolerende schuim binnenin de wanden en/of in de koelvloeistof. Dit gas is niet schadelijk voor de mens, maar tast de ozonlaag aan.
Koelkasten en diepvriezers moeten dus ontdaan worden van deze giftige gassen.
Olie en gas worden uit de compressor gehaald.
Vervolgens wordt het koelgas gescheiden van de olie.
Om het freongas in het isolatieschuim te recupereren, wordt het schuim vacuüm verbrijzeld en omgezet in poeder. Op die manier kan het CFK-gas dat vrijkomt, opgevangen worden. Na de verbrijzeling krijgen de gerecupereerde materialen een aparte verwerking voor een optimale recyclage.

7.49   Wat zijn de recyclagetargets? (823000)

In de MBO's zijn er ambitieuze objectieven voor recyclage en hergebruik.

Voor de ferro- en non-ferro metalen bedraagt het recyclage target 95%;

voor kunststoffen 50% maar met een nuttige toepassing van 100% (energievalorisatie en recyclage).

Daarnaast zijn er ook globale verwerkingsobjectieven:
80% voor de grote apparaten en
70% voor de overige apparaten.

7.51   Levert Recupel een certificaat van verwerking van AEEA? (824100)

Het certificaat van verwerking van materiaal kan slechts worden afgeleverd door een erkende verwerker, die tot demontage is overgegaan.

Het komt niet aan Recupel toe om dit document te leveren.

Recupel kan echter wel in een brief bevestigen dat elke milieureglementering strikt wordt nageleefd bij de recyclage van AEEA.

De bij Recupel geregistreerde collectiepunten die een transportaanvraag doen ontvangen een ophaalbon die bevestigt dat toestellen werden teruggenomen.
Deze ophaalbon wordt door de vervoerder afgeleverd op het ogenblik van de ophaling.
Recupel kan deze ophaling via haar informaticasysteem ook bevestigen wanneer de transporteur de ophaling heeft bevestigd.

De Overheden aanvaarden dat de door de vervoerder ondertekende ophaalbonnen door het collectiepunt worden bewaard en ingeschreven worden in het afvalstoffenregister als bewijs van afvoer en verwerking van AEEA.

esc