Recupel-bijdrage

4.1   Waarom is de Recupel-bijdrage geen taks maar een bijdrage? (300010)

Een belasting wordt opgelegd door de Overheid op basis van een wettekst.

De Recupel-bijdrage dient om de dienstverlening door de Beheersorganismen, opgericht als een privé-initiatief toe te laten.
Aangezien de Recupel-bijdrage wordt geïnd in het kader van een wettelijke aanvaardingsplicht staat zij evenwel onder controle van de toezichthoudende regionale overheden.

4.2   Hoe gebeurt de boekhoudkundige toerekening van de Recupel-bijdrage (300020)

Voor de producenten en invoerders is de bijdrage, op boekhoudkundig vlak, niet in de aan- en verkoopprijs begrepen.
Zij moet in de BTW-aangifte worden verwerkt als een prestatie van diensten.

Er wordt aanbevolen de Recupel-bijdragen te boeken als een wachtrekening (klasse 4), zoals ook gebeurt met BTW. De bijdragen worden dan beschouwd als bedragen die niet aan het bedrijf toebehoren, maar als een bedrag dat wordt "opzij gezet" tot op het ogenblik van de vraag om betaling vanwege het beheersorganisme.
Er zijn evenwel nog andere, eveneens correcte, mogelijkheden, van boeking.

4.3   Komt Recupel tussen in de boekhoudsoftware van de facturatie? (300030)

Nee, Recupel komt niet tussen in dergelijke kosten.

4.4   Heeft Recupel een boekhoudsoftware die kan worden gedownload? (300040)

Nee, Recupel stelt geen specifiek boekhoudprogramma voor.
Recupel stelt echter wel online aangiften ter beschikking, wat het proces vergemakkelijkt.

4.5   Waarom betaalt u een Recupel-bijdrage? (300100)

De invoerders en producenten, aangesloten bij Recupel, betalen een Recupel-bijdrage ter financiering van de activiteiten van Recupel.
In de meeste gevallen moeten zij deze Recupel-bijdrage doorrekenen aan hun klanten, waardoor de invoerders en producenten uiteindelijk niet de kost van de Recupel-bijdrage zelf dragen.
De Recupel-bijdrage is geen taks of een andere bijzondere belasting, maar een bijdrage in de dienstverlening door het Beheersorganisme in het kader van de aanvaardingsplicht voor AEEA.

4.6   Wat dekt de Recupel-bijdrage? (300110)

Sinds januari 2007 onderscheiden we twee types bijdragen. All-in bijdrage: deze all-in bijdrage wordt aangewend om de inzameling, de sortering, het transport en de verwerking te bekostigen van de toestellen die worden teruggebracht naar het containerpark of naar de winkel op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven, ...). Administratieve bijdrage: deze administratieve bijdrage wordt gebruikt om de rapportering en de administratieve kosten te dekken. Opgelet! Voor de toestellen met een administratieve bijdrage is een retroactieve aangifte vanaf 1 juli 2005 van kracht. Het betreft hier een informatieve aangifte, de facturatie van de administratieve bijdrage start vanaf de aangifte van januari 2007. Voor de meeste toestellen is de Recupel-bijdrage in januari 2007 gedaald. Het merendeel van de Recupel-bijdragen is sinds 1 juli 2008 voor een tweede maal fors naar beneden gegaan. Deze nieuwe daling is deels te wijten aan de gunstige voorwaarden waaronder Recupel nieuwe contracten kon afsluiten met logistieke partners. De kosten van de ophaling en de verwerking zijn hierdoor gedaald.

4.8   Hoe weet men of een product tot de apparatenlijst behoort? (310100)

Voor de meeste producten blijkt duidelijk uit de apparatenlijsten van de beheersorganismen of een, en zo ja welke, Recupel-bijdrage dient aangerekend te worden.

Indien u na raadpleging van de apparatenlijsten nog twijfelt over de bijdrage die moet aangerekend worden, kan u contact opnemen met Recupel, via het online contactformulier.
U krijgt dan een informeel antwoord rekening houdend met de door u meegedeelde informatie.

Wenst u een formeel en voor het Beheersorganisme bindend antwoord, dan kan u ook een rulingaanvraag indienen.

4.9   Wat verstaat men onder "huishoudelijk" karakter van apparaten? (310110)

Een EEA is "huishoudelijk" zowel wanneer het bestemd is voor particuliere huishoudens als wanneer het bestemd is voor commercieel, industrieel, institutioneel en ander gebruik en naar aard en hoeveelheid met een product bestemd voor particuliere huishoudens vergelijkbaar is.
Een computer gebruikt in de bureelruimten van een bedrijf is m.a.w. huishoudelijk.

4.10   Is er een Recupel-bijdrage op batterijen? (310120)

Nee, batterijen zijn niet onderhevig aan de Recupel-bijdrage. Op batterijen is een 'BEBAT'-bijdrage verschuldigd.

BEBAT is de Beheersorganisatie die zich bezighoudt met de ophaling en recyclage van batterijen.
Batterijen zijn dus niet onderhevig aan de Recupel-bijdrage.

Een elektrisch of elektronisch apparaat dat op batterijen werkt, is evenwel wel aan de Recupel-bijdrage onderworpen, althans voor zover het vermeld is op de apparatenlijsten van Recupel.

4.11   Moet een afzonderlijke Recupel-bijdrage worden geheven op een optie? (310130)

Er wordt geen Recupel-bijdrage aangerekend op een optie.

Als optie wordt beschouwd een onderdeel van een elektrisch of elektronisch toestel dat niet op zichzelf kan werken en altijd verbonden moet zijn met het toestel waarvoor het bestemd is teneinde functioneel te zijn.

4.12   Is er een afzonderlijke Recupel-bijdrage verschuldigd op een component? (310140)

Er is enkel een Recupel-bijdrage verschuldigd op een component wanneer dit een elektrisch of elektronisch toestel is dat op zichzelf kan werken.

4.13   Is er een afzonderlijke Recupel-bijdrage verschuldigd op een reservestuk? (310150)

Er is geen Recupel-bijdrage vereist op een reservestuk.

Een reservestuk is een vervangstuk bedoeld om een identiek of gelijkaardig stuk te vervangen dat integraal deel uitmaakt van het oorspronkelijk apparaat.

4.14   Is een demotoestel Recupel-plichtig? (310160)

Een demotoestel wordt Recupel-plichtig wanneer het in uw toonzaal in gebruik wordt genomen of wanneer het wordt verkocht, verhuurd of geleased aan uw klanten.

4.15   Wat gebeurt er wanneer verschillende toestellen samen worden verkocht? (310170)

Wanneer toestellen op vaste en blijvende wijze zijn geïntegreerd wordt slechts één Recupel-bijdrage aangerekend.

Zijn toestellen niet op vaste en blijvende wijze geïntegreerd dan moet per toestel een Recupel-bijdrage aangerekend worden.
Voor (promo)sets van meerdere EEA dient derhalve meerdere malen een Recupel-bijdrage aangerekend te worden.

4.16   Zijn tweedehandstoestellen aan de bijdrage onderworpen? (310180)

Ja, ingevoerde tweedehandstoestellen zijn aan Recupel-bijdrage onderworpen.

4.17   Wanneer betaalt u de Recupel-bijdrage? (320000)

Het tijdstip waarop u de Recupel-bijdrage betaalt is afhankelijk van het feit of het ingevoerde of geproduceerde goederen betreft.

4.18   Wanneer betaalt u de Recupel-bijdrage voor ingevoerde of geproduceerde goederen? (321000)

Voor ingevoerde of geproduceerde goederen betaalt u de Recupel-bijdrage binnen de betalingstermijn van de factuur die u van Recupel ontvangt.

In geval van een tijdig ingediende aangifte is de factuur betaalbaar binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum.

De factuur wordt opgemaakt na indiening van een aangifteformulier waarop de in een bepaalde periode op de markt gebrachte apparaten vermeld worden.

4.19   Wanneer betaalt u de Recupel-bijdrage voor goederen aangekocht bij een Belgische leverancier? (322000)

Voor goederen aangekocht bij een Belgische leverancier is het ogenblik van betaling van de Recupel-bijdragen afhankelijk van de overeenkomst tussen leverancier en producent of invoerder (cfr. betalingsmodaliteiten), doch in principe betaalt u deze gelijktijdig met de aankoopprijs van de betrokken goederen.

4.20   Wat indien de Recupel-bijdrage wijzigt tussen aankoop en verkoop van een apparaat? (323000)

De bijdrage die wordt aangerekend bij verkoop van een apparaat is steeds de bijdrage die van toepassing is volgens de apparatenlijsten op de datum van verkoop van het apparaat, ook wanneer deze bijdrage gewijzigd is sedert het ogenblik dat u het apparaat aankocht.

4.21   Wat betekent op de (Belgische) markt brengen? (330000)

De Toetredingsovereenkomst definieert het "op de markt brengen" als "de handeling waarbij het in België ingevoerde of geproduceerde apparaat, al dan niet nieuw of defect, voor de eerste maal in België
aan een derde partij verkocht, verhuurd, in leasing gegeven of ter beschikking gesteld wordt of
bestemd wordt om zelf gebruikt te worden".

Deze definitie houdt in dat ook een Recupel-bijdrage verschuldigd wordt in volgende gevallen:

 • bij een lokale levering aan partijen die een bijzondere BTW-vrijstelling genieten (bv. tax free shops, leveringen aan internationale instellingen, diplomaten);
 • bij goederen die een bedrijf gratis levert of gebruikt voor demo-doeleinden of als toonzaalmodel;
 • bij invoer van tweedehands apparaten
 • bij wederinvoer van defecte apparaten (bv. apparaten die u heeft uitgevoerd en die in het kader van een garantieregeling worden wederingevoerd op het ogenblik dat ze defect zijn)

In het model van Toetredingsovereenkomst dat van toepassing was van 2001 t.e.m. 2006 voor de meeste Beheersorganismen verwees het begrip "op de markt brengen" naar het tijdstip waarop voor een apparaat voor het eerst BTW verschuldigd werd.
Dit betekende dat invoerders in principe voor het ogenblik van de invoer een aangifte moesten doen.
Om voorfinanciering in hoofde van de invoerders te vermijden, liet Recupel toe dat de goederen ten laatste werden gerapporteerd op het ogenblik van de verkoop, huur, leasing, terbeschikkingstelling, eigen gebruik, etc.

De nieuwe Toetredingsovereenkomst voorziet als regel dat de aangifte gebeurt rekening houdend met het ogenblik van verkoop.
Indien u evenwel makkelijker een correcte opvolging kan doen van de op de markt gebrachte apparaten op het ogenblik van invoer, mag u uiteraard aangeven rekening houdend met de invoer.

Ingeval de invoerder een mandaat heeft gegeven aan een EER-leverancier om een aantal van zijn verplichtingen te voldoen, zal de aangifte in principe steeds gebeuren op het ogenblik van invoer door de Belgische afnemer, wanneer de buitenlandse leverancier rekening houdt met zijn verkopen.

4.22   Vallen de uit het buitenland geïmporteerde tweedehands elektrische of elektronische apparaten onder de aanvaardingsplicht? (331000)

Ja, ook voor uit het buitenland ingevoerde tweedehands apparaten bent u een Recupel-bijdrage verschuldigd.

Wanneer deze in België worden afgedankt, zal immers ook in België moeten ingestaan worden voor de recyclage van deze apparaten.

4.23   Is de Recupel-bijdrage verplicht in het geval van openbare aanbestedingen? (332000)

Ook bij openbare aanbestedingen dient de Recupel-bijdrage verplicht aangerekend te worden.

4.24   Zijn ambassades en internationale organisaties Recupel-bijdrage verschuldigd bij aankoop van producten in België? (333000)

Ja, ambassades en internationale instellingen (bv. EU-commissie, SHAPE) zijn als eindgebruiker verplicht de Recupel-bijdrage te betalen.

Dit wordt verantwoord door het feit dat het goed zich wanneer het wordt afgedankt op het Belgisch grondgebied zal bevinden en dus door Recupel verwerkt zal worden.
Zij moeten daarentegen de BTW op de bijdrage niet betalen als zij van BTW-vrijstelling genieten.

4.25   Enkele bijzondere gevallen waarbij u geen Recupel-bijdrage moet betalen? (340000)

U hoeft geen Recupel-bijdrage te betalen voor:

 • Goederen die u invoert, opslaat in een douane- of Btw-entrepot, en op de markt brengt in het buitenland.
 • Goederen die u invoert en opslaat in een (gewoon) entrepot en die u nadien exporteert naar het buitenland.
 • Goederen die u fabriceert en op de markt brengt in het buitenland.
 • Voor ingevoerde of geproduceerde goederen: op basis van een factuur opgemaakt door Recupel vzw, betaalt u een Recupel-bijdrage aan de betrokken Recupel vzw voor de elektrische en elektronische apparaten die u invoert of produceert en op de Belgische markt brengt.
 • Voor goederen aangekocht bij een Belgische leverancier: u betaalt de Recupel-bijdrage aan uw leverancier. In de verhouding tussen leverancier en invoerder of producent, maakt deze bijdrage deel uit van de contractuele prijs. Zij moet dan ook duidelijk zijn aangegeven op het ogenblik van de contractsluiting.

4.26   Aan wie betaalt u de Recupel-bijdrage? (350000)

 1. Voor ingevoerde of geproduceerde goederen: op basis van een factuur opgemaakt door Recupel vzw, betaalt u een Recupel-bijdrage aan de betrokken Recupel vzw voor de elektrische en elektronische apparaten die u invoert of produceert en op de Belgische markt brengt.
 2. Voor goederen aangekocht bij een Belgische leverancier: u betaalt de Recupel-bijdrage aan uw leverancier. In de verhouding tussen leverancier en invoerder of producent, maakt deze bijdrage deel uit van de contractuele prijs. Zij moet dan ook duidelijk zijn aangegeven op het ogenblik van de contractsluiting.

4.27   Verjaring (363000)

Om te voorkomen dat invoerders en producenten ontmoedigd worden zich alsnog aan te sluiten bij een Beheersorganisme, omdat de kost van de retroactieve recyclagebijdrage onoverzienbaar wordt, voorziet de toetredingsovereenkomst in een verjaringsperiode van zeven kalenderjaren, te rekenen vanaf het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaarlijkse verzamelstaat betrekking heeft.

Een voorbeeld kan dit illustreren.
Indien u aansluit bij BW-Rec in 2008 zal u Recupel-bijdragen moeten betalen voor alle op de markt gebrachte producten vanaf 1 juli 2001.
De termijn van 7 jaren begint immers te lopen vanaf 1 januari 2002.
Indien u in 2009 aansluit bij BW-Rec zal u Recupel-bijdragen moeten betalen voor op de markt gebrachte producten vanaf 1 januari 2002.

Uiteraard zal u bij een aansluiting bij MeLaRec in 2008 maar Recupel-bijdragen verschuldigd zijn voor ingevoerde medische apparaten vanaf 1 juli 2005, aangezien dit Beheersorganisme pas vanaf dan actief is.

4.28   Hoogte van de Recupel-bijdrage (370000)

Het bedrag van de Recupel-bijdrage wordt, in overleg met de toezichthoudende overheden, bepaald door de bevoegde Recupel-sector VZW's.

Deze bijdrage wordt bepaald op grond van berekeningen die rekening houden met het aantal apparaten die op de markt zal worden gebracht, de kosten van ophaling en verwerking (althans voor huishoudelijke EEA), de administratieve kosten van rapportering, … .
U vindt het bedrag van de Recupel-bijdrage per apparaat terug in de apparatenlijst gehanteerd door Recupel: zie 'Apparatenlijsten'.

4.29   Wie bepaalt de hoogte van de bijdrage? (371000)

Het bedrag van de bijdragen is bepaald door de sectoren van Recupel die elke wijziging moeten goedkeuren.
De gewestelijke overheden kunnen advies geven.

De bovengenoemde deskundige groepen en Recupel hebben rekening gehouden met de eventuele kosten voor ophaling, transport en verwerking per categorie van apparaten alsook de levensduur van de producten.

4.30   Hoeveel bedraagt het BTW-percentage op de bijdragen? (372000)

 • In de facturatie tussen het lid en zijn klant (particulier of handelaar), volgt het BTW-tarief op de Recupel-bijdrage het BTW-tarief op het goed.
  Indien dit laatste verlaagd is omwille van een wettelijke bepaling, zal dit ook het geval zijn voor de Recupel-bijdrage in de verhouding tussen het lid en zijn klant.
  Een aannemer zal bijvoorbeeld slechts 6% aanrekenen aan zijn klant indien het huis ouder is dan 5 jaar en indien hij het goed inbouwt (slechts een klein aantal elektrische toestellen komen hiervoor in aanmerking)
 • In het geval van de vrijstelling van BTW voor sommige gebruikers (bv. internationale instellingen), is er echter geen vrijstelling van Recupel-bijdrage.
  De reden hiervoor is dat de bijdrage bestemd is om, nadat het apparaat is afgedankt, het in België op een milieuverantwoorde wijze te recycleren.
  Er is op deze Recupel-bijdrage geen BTW verschuldigd in de relatie tussen het lid en deze gebruikers, voor zover zij kunnen bewijzen dat zij van BTW zijn vrijgesteld.
 • In de relatie tussen Recupel vzw en het lid daarentegen, is het BTW-tarief 21%, aangezien men nog niet weet welke de bestemming van het goed zal zijn.
  Het eventuele verschil tussen de BTW-tarieven wordt door het lid teruggevraagd aan de Belgische BTW-administratie en dit door middel van de BTW-aangifte.

4.31   Kan een internetverkoper lid worden van Recupel? (372100)

Internetverkopers die opereren vanuit een andere Lidstaat en aan Belgische consumenten producten aanbieden, zijn gehouden om in België te registreren voor BTW-doeleinden indien die verkopen een bepaalde drempel op jaarbasis overschrijden. Via deze bepaling worden zij geacht te verkopen vanuit België en dienen zij alsnog Belgische BTW aan te rekenen op hun verkopen. Bedrijven uit andere Lidstaten die aan deze bepaling voldoen, worden bijgevolg beschouwd als Belgische bedrijven en kunnen in die hoedanigheid toetreden tot Recupel vzw.

4.32   Vrijstelling van BTW? (373000)

Vrijstelling van BTW leidt niet tot vrijstelling van de Recupel-bijdrage. Deze bijdrage wordt immers betaald voor een geleverde dienst.

4.33   Kan men een vermindering toestaan voor het bedrag van de Recupel-bijdragen? (374000)

Er kan op de Recupel-bijdragen geen enkele vermindering worden toegestaan.

De bijdrage blijft dus ongewijzigd zelfs indien de verkoopprijs van het product wordt verlaagd.
Zo ook is het niet mogelijk een vermindering toe te staan voor goede betalers.

4.34   Aanpassing van de Recupel-bijdrage (380000)

Het bedrag van de Recupel-bijdrage is herzienbaar.

Bedoeling is dat de apparatenlijsten en bijdragen evenwel zo stabiel mogelijk blijven in de komende jaren.

4.35   Zal het bedrag van de Recupel-bijdrage in de toekomst evolueren? (381000)

De Recupel-bijdrage is vatbaar voor verandering in functie van de kosten voor de ophaling en behandeling van bepaalde types van toestellen.

Op regelmatige basis wordt de apparatenlijst geëvalueerd en bijgevolg kan de hoogte van de Recupel-bijdrage van elk product ieder jaar aangepast worden.

De Recupel-bijdrage kan zowel verminderen als vermeerderen.

4.36   Hoe weet ik of de Recupel-bijdrage voor een apparaat wijzigt? (38200)

Recupel deelt elke wijziging van het bedrag van de Recupel-bijdrage tijdig mee aan de invoerder of producent.

 • Indien u uw aangifte elektronisch indient, zal de communicatie maximaal elektronisch verlopen.
 • Indien u per post of per fax aangiftes indient, zullen wij u schriftelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in Recupel-bijdragen.

4.37   Kan u de Recupel-bijdrage doorrekenen aan uw klant als een visible fee (390000)

Wat de vermelding van de bijdrage aan uw klanten betreft dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de all-in bijdrage en de administratieve bijdrage.

Wat de all-in bijdrage betreft, blijven invoerders/producenten de all-in bijdrage apart doorrekenen aan de distributie, en vermelden deze steeds op een aparte lijn op de factuur. De distributie informeert de consument duidelijk over de hoogte van de bijdrage. Hierbij kan de handelaar gebruik maken van de affiche die hij (vanaf 1 juli 2008) via het online bestelformulier kan aanvragen. Indien de distributeur ervoor kiest om de Recupel-bijdrage niet meer apart te vermelden in zijn publicaties (folders, prijsetiketten, ...) dient hij te vermelden: 'Recupel inbegrepen'.
Maximale transparantie moet hierbij gewaarborgd blijven en de consument moet te allen tijde de Recupel-bijdragen kunnen raadplegen.

Wat de vermelding van de Recupel-bijdrage voor professionele apparaten betreft (administratieve bijdrage), zal de boodschap 'Recupel inbegrepen' veralgemeend worden. Dit houdt in dat de bijdrage niet als aparte vermelding dient voorzien te worden.

4.39   Kan het bedrag van de bijdrage toegevoegd worden op de factuur, terwijl dit niet voorzien was in de offerte? (391100)

Het behoort niet tot de bevoegdheden van Recupel om in de contractuele relaties tussen een koper en een verkoper tussen te komen.

4.42   Hoe wordt de Recupel-bijdrage in reclamefolders vermeld? (392200)

Volgens de wetgeving moet de Recupel-bijdrage duidelijk vermeld worden. Dat betekent dat de klant telkens wanneer hij een product koopt moet kunnen zien hoeveel de Recupel-bijdrage bedraagt.

Indien de distributeur ervoor kiest om de Recupel-bijdrage niet meer apart te vermelden in zijn publicaties (folders, prijsetiketten) dient hij te vermelden: 'Recupel inbegrepen'.

4.43   Moet de Recupel-bijdrage op kastickets afzonderlijk vermeld worden? (392300)

Neen. Het is niet noodzakelijk een apart bedrag te vermelden op het kasticket.

Het moet altijd voor de klant duidelijk zijn dat de Recupel-bijdrage in de prijs is inbegrepen door vermelding ervan op een zichtbare plaats in de reclamefolder en in de rekken.

4.44   Is de vermelding van de bijdrage verplicht op de etiketten? (392400)

Neen, het is niet verplicht de Recupel-bijdrage afzonderlijk te vermelden op prijsetiketten.
Op de prijsetiketten maakt de Recupel-bijdrage deel uit van de totale prijs.

De consument dient wel duidelijk te weten hoeveel Recupel-bijdrage in de prijs is begrepen (Wet Handelspraktijken 14.07.1992).
De Recupel-bijdragen dienen op een strategische plaats geafficheerd te worden.

Recupel lanceert jaarlijks een informatiecampagne zodat verkooppunten hun klanten kunnen informeren over de Recupel-bijdrage die zij betalen bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch toestel.

4.45   Wanneer (op welke factuur) en hoe dienen we de milieubijdrage te vermelden wanneer de installatie in verschillende fasen wordt gefactureerd? (392500)

De bijdrage moet uiterlijk op de laatste factuur worden vermeld.

Als factuuromschrijving wordt meestal het project vermeld en niet het product.

4.46   Toepassing van een minimum en/of maximum totaalbedrag conform artikel 5C van de Toetredingsovereenkomst (392600)

Bij de start van de apparatenlijsten geldig vanaf 1 januari 2012 wordt een minimum en maximum totaalbedrag geïntroduceerd voor de categorieën van professionele apparaten (PRO) met een administratieve bijdrage.

De jaarlijkse minimum-bijdrage per lid bedraagt 100 euro vanaf 1 januari 2012. De jaarlijkse maximum-bijdrage bedraagt 10.000 euro.
Klik hier voor meer informatie over de aangifte van professionele apparaten (PRO) met een administratieve bijdrage met toepassing van een minimum en maximum totaal bedrag.

esc