Retroactiviteit

10.1   Wat is de retroactieve Recupel-bijdrage? (360000)

Recupel-bijdrage

De toezichthoudende overheden staan toe dat invoerders en producenten zich in orde stellen via een retroactieve aansluiting bij Recupel.

Invoerders en producenten die na de start van de activiteiten van een bepaald Beheersorganisme voor een bepaalde productgroep een Toetredingsovereenkomst sluiten met Recupel, moeten dan ook de Recupel-bijdragen betalen aan Recupel voor de goederen die aan de aanvaardingsplicht zijn onderworpen en die zij op de markt hebben gebracht sinds dat ogenblik.

Slechts bij voorlegging van een goedgekeurd individueel afvalbeheerplan kan de betrokken invoerder/producent voor het verleden een uitzondering toegekend worden op voormeld principe.

De retroactief verschuldigde Recupel-bijdragen worden berekend op basis van de apparatenlijsten zoals deze van toepassing waren op het ogenblik van het op de markt brengen van de betrokken EEA. Op deze retroactief verschuldigde Recupel-bijdragen worden nalatigheidsinteresten berekend tegen de wettelijke interestvoet. Om te voorkomen dat invoerders en producenten ontmoedigd worden zich alsnog aan te sluiten bij een Beheersorganisme, omdat de kost van de retroactieve Recupel-bijdrage onoverzienbaar wordt, voorziet de toetredingsovereenkomst in een verjaringsperiode van zeven kalenderjaren, te rekenen vanaf het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaarlijkse verzamelstaat betrekking heeft.

10.2   Waarom een retroactieve Recupel-bijdrage? (361000)

Retroactiviteit
Deze regeling vermijdt discriminatie van de leden die zich tijdig in regel stelden met de wettelijke aanvaardingsplicht.

10.3   Voor wie is er retroactiviteit? (362000)

De retroactiviteit is van toepassing voor de invoerders en producenten die reeds aan import of productie van AEEA deden op het moment dat de verplichting van kracht werd voor de sector waarin ze actief zijn en voor de door hen op markt gebrachte toestellen.

Voor bedrijven wiens activiteit op een later tijdstip begon, gaat de retroactiviteit uiteraard slechts terug tot het begin van hun activiteit.

esc