Teruggave Recupel-bijdragen

11.1   Wanneer hebt u recht op teruggave van Recupel-bijdragen? (510000)

U kan teruggave van Recupel-bijdragen verkrijgen in geval van export, gebruik voor assemblage, verkoop met buitenlandse BTW of voor defecten, mits aan de voorwaarden voor teruggave is voldaan en mits de teruggave tijdig wordt aangevraagd. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn driemaandelijkse (of maandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een controle. Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.2   Teruggave in geval van diefstal (510001)

In geval van diefstal met bewijsmateriaal indien een bijdrage betaald werd op de ontvreemde producten is teruggave mogelijk op geïmporteerde producten die nog niet gedeclareerd werden is er geen verlies van bijdrage (geen teruggaaf nodig)

Voor de toestellen die aangekocht worden op de Belgische markt werd een bijdrage betaald aan de leverancier en is er bijgevolg recht op teruggaaf.
Bij controle kan op basis van een officieel document van de verzekering of een proces-verbaal aangetoond worden dat de bijdrage op deze toestellen niet doorgerekend kon worden en er een teruggave gevraagd werd voor de gestolen goederen.

Voor de ingevoerde producten waarvoor de regels van de nieuwe tto correct toegepast worden (declaratie bij het op de Belgische markt brengen) werd nog geen aangifte gedaan en bijgevolg nog geen bijdrage betaald.
Bij controle kan op basis van een officieel document van de verzekering of een proces-verbaal aangetoond worden dat deze toestellen niet door het lid op de markt gebracht konden worden.

11.3   Wie kan er een beroep doen op de teruggave van de Recupel-bijdragen en in welke situaties? (510100)

Enkel indien voor apparaten een Recupel-bijdrage werd betaald aan Recupel of aan een Belgische leverancier kan een recht op teruggave van Recupel-bijdragen bestaan. U moet dan wel een toetredingsovereenkomst afsluiten, ook al bent u niet noodzakelijk invoerder of producent van EEA. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn driemaandelijkse (of maandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een controle. Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.4   Export (511000)

De invoerder of producent heeft recht op teruggaaf van de Recupel-bijdragen die hij, in hoedanigheid van tussenhandelaar of eindverkoper, betaald heeft aan zijn leverancier bij de aankoop van elektrische of elektronische apparaten die hij (nadien) heeft geëxporteerd naar natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd in het buitenland.

Het recht op teruggaaf van de Recupel-bijdrage ontstaat op het ogenblik van de export van de apparaten.

Het verzoek tot teruggaaf van Recupel-bijdragen doet u in principe via uw normale maand- of kwartaalaangiftes.
U kan het evenwel uiterlijk vragen op 30 juni van een bepaald jaar, voor het voorbije kalenderjaar (via de jaarlijkse verzamelstaat).

Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggaaf in te dienen op zijn maandelijkse (of driemaandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggaaf kan aanleiding geven tot een controle.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.5   Wat wordt verstaan onder Export of Exporteren? (511100)

Export/Exporteren is gedefinieerd in de Toetredingsovereenkomst.

Bedoeld is het fysiek verzenden van EEA buiten het Belgisch grondgebied voor zover deze verzending kwalificeert als een intracommunautaire levering of als een uitvoer, zoals gedefinieerd in het BTW-wetboek.

Export is dus ruimer dan het louter versturen van goederen buiten de EU.

11.6   Onder welke voorwaarden heeft men recht op de teruggave van de Recupel-bijdrage in geval van export? (511200)

Om teruggaaf van Recupel-bijdrage te kunnen krijgen, moet de Recupel-bijdrage zijn betaald ofwel aan een Belgische leverancier ofwel aan Recupel na aangifte van de goederen bij het op de markt brengen ervan.

De Recupel-bijdrage mag niet betaald zijn geweest door de buitenlandse aankoper.

De producent/invoerder moet op voldoende wijze kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk werden geëxporteerd naar in het buitenland gevestigde natuurlijke of rechtspersonen.
Zo kan gebruik worden gemaakt van volgende documenten (niet exhaustieve lijst):
De transportdocumenten ;
De exportdocumenten;
Bewijs van onderworpenheid van bestemmeling aan de buitenlandse BTW;
De aankoopfactuur die de betaling van de Recupel-bijdrage aantoont;
De verkoopfactuur aan de bestemmeling in het land van dedouanering; Eventueel het bewijs van betaling in het buitenland.

Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggaaf in te dienen op zijn maandelijkse (of driemaandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot terruggaaf kan aanleiding geven tot een controle.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.7   Wat bij levering aan zeeschepen? (511210)

De verkoper heeft recht op teruggave (en moet dus geen Recupel doorrekenen) indien hij op basis van exportdocumenten of douanepapieren kan aantonen dat de goederen gefactureerd worden aan een schip dat zich in de douanezone bevindt. Deze wordt niet als Belgisch grondgebied beschouwd en bijgevolg is geen Recupel-bijdrage nodig.

Bij afwezigheid van dergelijke documenten dient er een Recupel-bijdrage aangerekend te worden.

11.8   Moet een tussenhandelaar Recupel-bijdragen betalen in geval van export? (511300)

Bij aankoop van goederen bij een Belgische leverancier zal u Recupel-bijdragen moeten betalen aan deze leverancier, ook al zal u de goederen uitvoeren.

De betaling van Recupel-bijdragen is een noodzakelijke voorwaarde om de bijdragen te kunnen terugvorderen van Recupel.

11.9   Kunnen ambassades en internationale instellingen zich beroepen op de teruggave van de Recupel-bijdrage van AEEA die ze hebben uitgevoerd? (511400)

Ja, wanneer ambassades en internationale instellingen elektrische of elektronische goederen uitvoeren of ze in het buitenland gebruiken voor humanitaire doeleinden (definitief), kunnen zij mits voorlegging van bewijskrachtige documenten over de uitvoer een teruggave van Recupel-bijdragen verkrijgen.

Zij moeten hiertoe wel een toetredingsovereenkomst afsluiten. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn driemaandelijkse (of maandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een controle. Teruggave is niet mogelijk bij toestellen met een administratieve bijdrage!

11.10   Gebruik voor assemblage (512000)

De producent heeft recht op teruggaaf van de Recupel-bijdragen die hij betaald heeft aan zijn leverancier bij de aankoop van elektrische of elektronische apparaten die hij voor andere doeleinden heeft gebruikt dan particulier gebruik of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven (bv. door deze te assembleren in nieuwe producten, of door deze te verwerken, op één of andere manier, in nieuwe producten, bij de fabricage ervan).

Het recht op teruggaaf van de Recupel-bijdrage ontstaat zodra de producent de (aangekochte) goederen heeft gebruikt voor andere doeleinden dan particulier gebruik of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven.

Indien de (aangekochte) goederen echter deel uitmaken van een assemblage-product, of zij werden verwerkt in een nieuw product, bij de fabricage ervan, ontstaat het recht op teruggaaf van de Recupel-bijdrage slechts op het ogenblik waarop het nieuwe product op de markt wordt gebracht.

Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggaaf in te dienen op zijn maandelijkse (of driemaandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot terruggaaf kan aanleiding geven tot een controle.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.11   Welke zijn de voorwaarden voor teruggave van de bijdragen in geval van gebruik voor andere doeleinden dan niet professioneel gebruik of een vergelijkbaar gebruik in ondernemingen? (512100)

Indien de apparaten deel uitmaken van een assemblageproduct, of als ze tijdens de fabricage omgevormd zijn tot een nieuw product, is er recht op terugbetaling.

Dit geldt zowel voor toestellen voor professioneel als voor niet professioneel gebruik.

Het recht op terugbetaling van de Recupel-bijdragen wordt slechts verworven op het ogenblik dat het product op de markt gebracht wordt.

Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn maandelijkse (of driemaandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot terruggave kan aanleiding geven tot een controle

11.12   Bij verkoop met buitenlandse BTW (513000)

De invoerder of producent heeft recht op teruggaaf van de Recupel-bijdragen die hij betaald heeft aan zijn leverancier bij de aankoop van elektrische of elektronische apparaten die hij nadien, in hoedanigheid van eindverkoper, heeft verkocht aan een consument, waarbij door de invoerder of producent buitenlandse belasting over toegevoegde waarde verschuldigd is, zonder evenwel dat deze verkoop is vrijgesteld van Belgische BTW omwille van export (bv. verkopen of afstand, levering met installatie of montage).

Het recht op teruggaaf van de Recupel-bijdrage ontstaat op het ogenblik van de verkoop aan de consument.

Het verzoek tot teruggaaf van Recupel-bijdragen dient te worden ingediend uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de apparaten werden aangekocht of ingevoerd met betaling van Recupel-bijdragen.
U kan de teruggaaf evenwel reeds vragen via de aangifte m.b.t. de maand waarin u de apparaten heeft verkocht met buitenlandse BTW.

Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggaaf in te dienen op zijn maandelijkse (of driemaandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot terruggaaf kan aanleiding geven tot een controle.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.13   Bij defecte goederen? (514000)

De invoerder of producent heeft recht op teruggaaf van de Recupel-bijdragen die hij betaald heeft aan een Recupel-sector bij het op de markt brengen van elektrische of elektronische apparaten die hij nadien heeft teruggenomen omwille van een defect.
Dit recht op teruggaaf ontstaat evenwel slechts op voorwaarde dat :
de Medecontractant op voldoende wijze kan aantonen aan het Beheersorganisme dat de defecte EEA daadwerkelijk zijn geëxporteerd buiten België (bv. aan de hand van exportdocumenten of transportdocumenten) of
de Medecontractant in België zelf zorg draagt voor vernietiging van de betrokken EEA en deze vernietiging op een bewijskrachtige wijze kan aantonen (bv. op basis van een contract met een afvalverwerker of door vernietiging van de defecte EEA in afspraak met de BTW-diensten)

Het verzoek tot teruggaaf van Recupel-bijdragen dient te worden ingediend uiterlijk op 30 juni van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de apparaten werden aangekocht of ingevoerd met betaling van Recupel-bijdragen.
U kan de teruggaaf evenwel reeds vragen via de aangifte m.b.t. de maand waarin u de apparaten heeft verkocht met buitenlandse BTW.

Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggaaf in te dienen op zijn maandelijkse (of driemaandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot terruggaaf kan aanleiding geven tot een controle.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.14   Bij toestellen onder garantie (515000)

Elk toestel dat op de Belgische markt gebracht wordt dient aangegeven te worden.
U dient als invoerder/producent dus zowel het oude als het nieuwe (garantie)toestel aan te geven bij Recupel.

Voor het defecte toestel dat u onder garantie terugneemt, kan u teruggave van Recupel-bijdragen vragen op voorwaarde dat :
1. u op voldoende wijze kan aantonen dat de defecte EEA daadwerkelijk zijn geëxporteerd buiten België (bv. aan de hand van Exportdocumenten of transportdocumenten).
OF
2. u in België zelf zorg draagt voor vernietiging van de betrokken EEA en deze vernietiging op een bewijskrachtige wijze kan aantonen (bv. op basis van een contract met een afvalverwerker of door vernietiging van de defecte EEA in afspraak met de BTW-diensten). Het spreekt voor zich dat voor apparaten die in de ’Recupel boxpaletten‘ worden gedeponeerd er geen recht op teruggave van Recupel-bijdrage ontstaat.

Voor het nieuwe toestel hoeft uiteraard geen Recupel-bijdrage aangerekend te worden aan de klant. U kan dus een nulfactuur opstellen.
Wij raden u aan om de vermelding ’Recupel inbegrepen‘ op deze nulfactuur te vermelden, zodat duidelijk blijkt dat u uw aangifteverplichting vervult ten opzichte van Recupel.

11.15   Wie betaalt u de Recupel-bijdrage terug? (520000)

Zowel met betrekking tot ingevoerde of geproduceerde goederen, als met betrekking tot goederen aangekocht bij een leverancier, wordt de Recupel-bijdrage terugbetaald door Recupel.

11.16   Hoe krijgt u de Recupel-bijdrage terugbetaald? (530000)

Om aanspraak te kunnen maken op een teruggave van Recupel-bijdragen dient u een toetredingsovereenkomst te sluiten met Recupel.

Bovendien dient u tijdig een vraag tot teruggave via een aangifte (of uiterlijk via een jaarlijkse verzamelstaat) in te dienen. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn driemaandelijkse (of maandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een controle. Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.17   Welk bedrag van de Recupel-bijdrage wordt u terugbetaald? (540000)

U heeft recht op terugbetaling van het bedrag van de Recupel-bijdrage dat van toepassing is voor het op de markt brengen van dezelfde categorie van goederen op het ogenblik dat het recht op teruggave ontstaat.

Dit tarief kan mogelijk verschillen van het tarief dat betaald werd op het ogenblik van aankoop van deze apparaten. Het lid heeft de mogelijkheid om een verzoek tot teruggave in te dienen op zijn driemaandelijkse (of maandelijkse) aangifte. Recupel stelt een creditnota op zodra het bedrag van 500 euro bereikt wordt. Indien dit bedrag niet bereikt wordt zal op het einde van het kalenderjaar een creditnota opgesteld worden voor het gecumuleerde bedrag. Elke vraag tot teruggave kan aanleiding geven tot een controle. Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.18   Wanneer vervalt het recht op teruggave? (550000)

Tenzij Partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen, heeft de invoerder of producent niet langer recht op teruggaaf van Recupel-bijdragen, en wordt geacht niet langer recht te hebben op de Recupel-bijdragen die hem terugbetaald werden indien:
Recupel ten laatste op 30 juni van ieder jaar geen jaarlijkse verzamelstaat heeft ontvangen met betrekking tot de verzoeken tot teruggaaf van Recupel-bijdragen met betrekking tot apparaten aangekocht of ingevoerd met betaling van Recupel-bijdragen in het voorgaande kalenderjaar.
de informatie en documenten die de invoerder of producent voorlegt of voorgelegd heeft, hetzij

niet voldoende is om het recht op teruggaaf van Recupel-bijdragen te staven, hetzij
andere fouten of gebreken vertoont

(a) die van die aard zijn dat zij een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed, van welke aard ook, kunnen hebben of gehad hebben op betaalde of nog te betalen Recupel-bijdragen hetzij aan Recupel, hetzij aan een derde, of

(b) die van die aard zijn dat zij een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed, van welke aard ook, kunnen hebben of gehad hebben op de teruggaaf van Recupel-bijdragen.

Recupel en de invoerder of producent in kwestie kunnen evenwel anders overeenkomen.
In voorkomend geval kan Recupel de Recupel-bijdragen die zij terugbetaald heeft aan de invoerder of producent voorafgaand aan het verval van het recht op teruggaaf (al dan niet via netto-afrekening) terugvorderen.
De teruggevorderde Recupel-bijdragen worden, zonder enige ingebrekestelling, vermeerderd met een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet, verhoogd met drie procent, te rekenen vanaf de datum van teruggaaf van deze Recupel-bijdragen aan de invoerder of producent.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.19   Opschorting van teruggave van Recupel-bijdragen (560000)

Recupel heeft het recht de teruggave van Recupel-bijdragen op te schorten indien:

  • de som van de Recupel-bijdragen gerecupereerd door de invoerder of producent gedurende de laatste twaalf maanden, vermeerderd met het bedrag van de Recupel-bijdragen waarvoor de teruggave door de invoerder of producent is verzocht in de laatste aangifte, 2000 euro overschrijdt, of indien
  • zij vermoedt dat het verzoek tot teruggave van Recupel-bijdragen onjuist en/of frauduleus is.

Recupel zal evenwel zonder verwijl deze Recupel-bijdragen betalen aan de invoerder of producent van zodra aangetoond wordt dat het verzoek tot teruggave rechtmatig en conform de algemene voorwaarden is.

Teruggave is niet mogelijk voor toestellen met een administratieve bijdrage!

11.20   Levering aan zeeschepen (570000)

Levering aan zeeschepen
De verkoper heeft recht op teruggave (en moet dus geen Recupel doorrekenen) indien hij op basis van exportdocumenten of douanepapieren kan aantonen dat de goederen gefactureerd worden aan een schip dat zich in de douanezone bevindt. Deze wordt niet als Belgisch grondgebied beschouwd en bijgevolg is geen Recupel-bijdrage nodig.

Bij afwezigheid van dergelijke documenten dient er een Recupel-bijdrage aangerekend te worden.

esc