Toetredingsovereenkomst

9.1   Inleiding (260010)

De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk tussen het Beheersorganisme en de Medecontractant. Beide contractanten samen worden hierna de Partijen genoemd.

9.2   Definities (260020)

Administratieve bijdrage

Recupel bijdrage voor de algemene werkingskosten in het kader van de aanvaardingsplicht voor AEEA.

AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten zoals bedoeld in de Wetgeving, doch in het kader van deze Toetredingsovereenkomst enkel in de mate dat en voor de periode waarvoor deze vermeld zijn op de productenlijst van het Beheersorganisme, beschikbaar op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

All-in bijdrage

Recupelbijdrage voor de kosten van rapportering en communicatie in het kader van de aanvaardingsplicht voor AEEA, voor de logistieke, transport- en verwerkingskosten van de ingezamelde EEA, evenals voor de algemene werkingskosten van Recupel vzw.

EEA

Elektrische en elektronische apparaten zoals bedoeld in de Wetgeving, doch in het kader van deze Toetredingsovereenkomst enkel in de mate dat en voor de periode waarvoor deze vermeld zijn op de Productenlijst van het Beheersorganisme, beschikbaar op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Export / Exporteren

Het fysiek verzenden van EEA buiten het Belgische grondgebied voorzover deze verzending kwalificeert als een intracommunautaire levering of als een uitvoer, zoals gedefinieerd in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Huishoudelijke EEA

EEA, in de zin van deze Toetredingsovereenkomst, bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens en gelijkaardig gebruik in commerciële, industriële, institutionele en andere omgevingen.


Milieubeleidsovereenkomsten

Een milieubeleidsovereenkomst is iedere overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en/of het Waalse Gewest en/of het Brussels Gewest, enerzijds, en een of meer overkoepelende, representatieve organisaties van ondernemingen, anderzijds, en in uitvoering waarvan het beheersorganisme de uitvoering realiseert

Op de markt brengen

De handeling waarbij het in België ingevoerde of geproduceerde apparaat, al dan niet nieuw of defect, voor de eerste maal in België (i) aan een derde partij verkocht, verhuurd, in leasing gegeven of ter beschikking gesteld wordt of (ii) bestemd wordt om zelf gebruikt te worden (zoals dit verder verduidelijkt wordt op de Website aangeduid door het Beheersorganisme).

Klik hier voor meer informatie over de inhoud van het begrip "op de markt brengen"

Apparatenlijst van het Beheersorganisme

Lijst van EEA waarvoor het Beheersorganisme de aanvaardingsplicht voor AEEA uitvoert en waarvoor bijgevolg een Recupelbijdrage verschuldigd is. De lijst meldt per EEA het tarief van de Recupelbijdrage en de periode waarvoor de lijst geldt. 

Klik hier om de apparatenlijsten te raadplegen.

 

Professionele EEA


EEA, in de zin van deze Toetredingsovereenkomst, andere dan huishoudelijke EEA.

Recupelbijdrage

Bijdrage die door de Medecontractant moet worden betaald per op de markt gebracht EEA voor de diensten van het Beheersorganisme. De Recupelbijdrage kan de vorm aannemen van een All-in bijdrage of van een Administratieve bijdrage. De Recupel-bijdrage voor Huishoudelijke EEA dient steeds zichtbaar op de factuur en/of kasticket en/of enig ander verkoopsdocument vermeld te worden. Dit is niet vereist voor de Recupelbijdrage voor Professionele EEA.

Klik hier voor meer informatie over de visible fee

Toetredingsovereenkomst

Deze Algemene Voorwaarden voor Toetreding tot het Collectieve Recupelsysteem, met inbegrip van alle addenda en bijlagen, evenals eventuele latere wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden.

Website aangeduid door het Beheersorganisme

Het Beheersorganisme verspreidt alle informatie en documenten in het kader van deze Toetredingsovereenkomst via Recupel vzw op de Website www.recupel.be of enige andere Website die deze vervangt en waarvan het adres volgens de in deze Toetredingsovereenkomst voorziene procedures wordt meegedeeld aan de Medecontractant. Medecontractanten die geen toegang hebben tot het internet kunnen op eenvoudig schriftelijk verzoek periodiek, doch hoogstens één maal per maand, de beschikbare informatie op papier ontvangen.

Wetgeving

Wetgeving inzake de aanvaardingsplicht voor AEEA of Milieubeleidovereenkomsten gesloten tussen de voor AEEA bevoegde overheden en de representatieve organisaties. De toepasselijke Wetgeving en Milieubeleidovereenkomsten worden geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Wettelijke interestvoet

De in België van kracht zijnde wettelijke interestvoet, zoals voorzien in artikel 1153 Burgerlijk Wetboek.

9.3   Kaderovereenkomst (260030)

Deze overeenkomst vormt een algemeen kader waarbinnen het Beheersorganisme bereid is zijn diensten te verstrekken, mits voldoening door de Medecontractant van zijn verplichtingen.

De nadere uitwerking van de voorwaarden van deze kaderovereenkomst, die de voorwaarden invullen waaronder een beroep kan gedaan worden op dienstverlening van het Beheersorganisme is te vinden op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

9.4   Diensten verleend door het Beheersorganisme (260040)

a. Algemeen

Het Beheersorganisme streeft er naar om een collectief systeem voor aanvaarding van AEEA te implementeren in uitvoering van de Milieubeleidsovereenkomsten. Voor de praktische uitvoering doet het Beheersorganisme een beroep op Recupel vzw. Het Beheersorganisme kan zich in dat kader in al haar rechten en plichten voortvloeiende uit deze Toetredingsovereenkomst laten vertegenwoordigen en/of vervangen door Recupel vzw.

De diensten verleend door het Beheersorganisme worden toegelicht op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. Voor de verplichtingen die niet door het collectief systeem gedekt worden, blijft de Medecontractant persoonlijk aansprakelijk.


b. Dienstverlening voor Huishoudelijke EEA

Klik hier voor meer informatie over de dienstverlening door het Beheersorganisme.

De dienstverlening voor Huishoudelijke EEA gebeurt, behoudens andersluidende bepaling op grond van deze Toetredingsovereenkomst, tegen betaling van all-in bijdragen.

c. Dienstverlening voor professionele EEA

Voor Professionele EEA kan het Beheersorganisme bepalen of een all-in bijdrage dan wel een administratieve bijdrage gevraagd wordt . Het dienstenpakket verleend door het Beheersorganisme voor Professionele EEA voor andere diensten dan deze begrepen in de Administratieve bijdrage is optioneel samen te stellen door de Medecontractant, binnen de mogelijkheden aangeboden door het Beheersorganisme, zoals deze worden vermeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme of in een door het Beheersorganisme opgestelde offerte, ten behoeve van specifieke dienstverlening. Optionele dienstverlening zal separaat gefactureerd worden tegen de tarieven en op de wijze vermeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

d. Dienstverlening voor Medecontractanten die gebruik maken van een niet door het Beheersorganisme erkend ophalings- en verwerkings-mechanisme

De dienstverlening voor Medecontractanten die gebruik maken van een niet door het Beheersorganisme erkend ophalings- en verwerkingsmechanisme kan door het Beheersorganisme enkel worden verleend mits de Medecontractant bepaalde additionele rapporteringsverplichtingen vervult.
De Medecontractant verbindt er zich met name toe de vereiste informatie betreffende de ophaling, de overbrenging, de depollutie, de verwerking en de recycling van de AEEA voor alle, door of voor rekening van de Medecontractant opgehaalde, overgebrachte, gedepollueerde, verwerkte en gerecycleerde AEEA, te rapporteren via de door het Beheersorganisme daartoe aangeboden rapporteringstool, zoals deze beschikbaar wordt gemaakt op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. Deze rapportering dient volledig en correct te zijn en conform de vereisten vermeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme, rekening houdend met de krachtens de Milieubeleidsovereenkomsten geldende verplichtingen. Voormelde rapporteringsverplichting geldt enkel voor AEEA waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van een ophaler en/of verwerker erkend door het Beheersorganisme, zoals deze vermeld staan op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

e. Recht van navordering

Het Beheersorganisme, in eigen naam of bij middel van haar vertegenwoordiger Recupel vzw, behoudt zich het recht voor een navordering te doen van Recupelbijdragen na afloop van een kalenderjaar, doch uiterlijk voor 30 juni van het jaar volgend op het betrokken kalenderjaar. Deze navordering kan gebeuren indien en in de mate dat uit haar jaarrekening voor het betrokken kalenderjaar blijkt dat de Recupelbijdragen, de eventuele reserves en de vergoedingen ontvangen voor de overige dienstverlening niet volstaan om haar kosten van hetzelfde kalenderjaar gemaakt in het kader van de aanvaardingsplicht voor AEEA van een nader bepaalde productcategorie te dekken. De navordering wordt in voorkomend geval verdeeld over de Medecontractanten naar verhouding van de door de Medecontractant op de markt gebrachte apparaten.

9.5   Verplichtingen van de Medecontractant (260050)

a. Algemeen

De Medecontractant verbindt er zich toe alle verplichtingen na te leven die op hem rusten krachtens deze Toetredingsovereenkomst, evenals verplichtingen krachtens de Wetgeving, die door deze Toetredingsovereenkomst niet uitdrukkelijk werden overgedragen aan het Beheersorganisme.

b. Updaten identificatiefiche

De Medecontractant verbindt zich er toe zorg te dragen voor volledige en accurate melding van gegevens aan het Beheersorganisme via identificatiefiche , beschikbaar gesteld via de Website aangeduid door het Beheersorganisme, en draagt zorg voor het onmiddellijk informeren van het Beheersorganisme van elke wijziging van gegevens.

Klik hier voor meer informatie over het updaten van de identificatiefiche.

Het Beheersorganisme kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade geleden ingevolge het niet tijdig aanpassen door de Medecontractant van deze gegevens.

Gewijzigde gegevens zullen enkel tegenstelbaar zijn aan het Beheersorganisme wanneer deze wijziging plaatsvindt via de door het Beheersorganisme ter beschikking gestelde formulieren/fiches en kenbaar gemaakt werd aan het Beheersorganisme op een door het Beheersorganisme aanvaarde wijze van communicatie.

c. Betaling van Recupelbijdragen

Om het Beheersorganisme in staat te stellen haar diensten te verlenen, zal de Medecontractant een Recupelbijdrage, per EEA dat hij in België op de markt brengt, met eventueel een minimum en/of maximum totaal bedrag betalen. 

Klik hier voor meer informatie over het minimum en/of maximum totaal bedrag.
 
De hoogte van de verschuldigde Recupelbijdrage varieert in functie van het ogenblik waarop de EEA in België op de markt gebracht worden en is geafficheerd in de productenlijsten van het Beheersorganisme vermeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. Het Beheersorganisme verbindt er zich toe de Medecontractant tijdig, conform de Wetgeving en procedures vermeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme, te informeren over wijzigingen van de Productenlijst en het ogenblik van inwerkingtreding van deze wijzigingen. 

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop u geïnformeerd wordt over wijzigingen van de Productenlijst en hun inwerkingtreding.
 
Behoudens andersluidend beding in deze Toetredingsovereenkomst of een andersluidende overeenkomst tussen het Beheersorganisme en de Medecontractant, gesloten conform de bepalingen van deze Toetredingsovereenkomst, geldt deze verplichting tot betaling van Recupelbijdragen vanaf de dag dat voor het betrokken type EEA een Recupelbijdrage verschuldigd was conform de Productenlijst van het Beheersorganisme tot en met het einde van de opzeggingstermijn van deze Toetredingsovereenkomst.

d. Aangifte van op de markt gebrachte EEA

Periodieke aangifte

De Medecontractant verbindt er zich toe om driemaandelijks uiterlijk op de 20e dag na afloop van een trimester, op de wijze vastgesteld door het Beheersorganisme en geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme, een volledige en correcte aangifte te doen van de in het voorgaande trimester op de markt gebrachte EEA. 

Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop u aangiftes indient.
 
De betrokken Medecontractant kan er in voorkomend geval voor opteren alsnog maandelijks aangifte in te dienen, doch enkel in de mate dat de aangifte elektronisch wordt ingediend op de wijze voorgeschreven op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. De betrokkenen dienen het Beheersorganisme van deze keuze voorafgaand op de hoogte te stellen via hun identificatiefiche. De keuzemogelijkheid voor het indienen van maandelijkse aangiftes is eenmalig en de keuze dient gemaakt voor indiening van de eerste aangifte door de Medecontractant. Afzien van de keuze voor het indienen van maandelijkse aangiftes kan ten allen tijde, maar deze keuze is onherroepelijk.

Het Beheersorganisme behoudt zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding te vorderen van de Medecontractant indien deze de aangifte niet indient op de wijze vastgesteld door het Beheersorganisme en het Beheersorganisme de gerapporteerde aantallen manueel dient te verwerken. Het bedrag van deze vergoeding wordt in voorkomend geval geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.
 
Klik hier voor meer informatie over de aanrekening van bijdragen in de administratiekosten.
 
Jaarlijkse verzamelstaat

De Medecontractant is gehouden jaarlijks vóór 30 juni de correctheid van de jaarlijkse verzamelstaat, waarop de voor het vorige kalenderjaar ingediende periodieke aangiftes samengevat worden, te bevestigen, dan wel melding te maken van de door te voeren correcties ten opzichte van eerder ingediende periodieke aangiftes.

Het Beheersorganisme maakt daartoe jaarlijks vóór 30 april een model van jaarlijkse verzamelstaat over aan personen met bevoegdheid om de Medecontractant te binden, zoals deze blijken uit de identificatiefiche van de Medecontractant. De Medecontractant is ertoe gehouden uiterlijk tegen 15 mei van het betrokken jaar het Beheersorganisme te verwittigen indien het model van jaarlijkse verzamelstaat niet werd ontvangen.

De Medecontractant bevestigt de correctheid van de jaarlijkse verzamelstaat casu quo deelt de door te voeren correcties mee op de wijze geafficheerd door het Beheersorganisme op het model van jaarlijkse verzamelstaat.

Een ontbreken van bevestiging van de correctheid van de jaarlijkse verzamelstaat, op de door het Beheersorganisme gevraagde wijze, wordt gelijkgesteld met een akkoord met de gegevens vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat. In dergelijk geval is het Beheersorganisme gerechtigd een controle te laten uitvoeren conform de bepalingen van deze Toetredingsovereenkomst. In voorkomend geval geldt tevens artikel 8.d. van deze Toetredingsovereenkomst. 

Klik hier voor meer informatie over de jaarlijkse verzamelstaat.
 
e. Retroactieve toetreding en verjaring van de plicht tot aangifte en betaling van Recupelbijdragen

De Medecontractant verbindt er zich toe aangifte te doen en Recupelbijdragen te betalen vanaf de inwerkingtredingsdatum van de eerste productenlijst van het Beheersorganisme waarop door de Medecontractant op de markt gebrachte EEA vermeld staan, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord van het Beheersorganisme. Deze aangifte dient te gebeuren binnen twee maanden na aanvaarding van de Toetredingsovereenkomst door de Medecontractant.

In geval schriftelijk een afwijkende regeling wordt overeengekomen met het Beheersorganisme aanvaardt de Medecontractant dat het Beheersorganisme hem niet dekt voor zijn aanvaardingsplicht voor AEEA en de daarbij horende verplichtingen voor periodes voorafgaand aan de datum waarop het Beheersorganisme de aanvaardingsplicht overneemt van de Medecontractant. Een afwijkende regeling dient steeds schriftelijk te zijn opgesteld en geldt slechts na ondertekening door de voorzitter van het Beheersorganisme en de algemeen directeur van Recupel vzw. De Medecontractant aanvaardt dat het Beheersorganisme de bevoegde overheden in kennis stelt van dergelijke afwijkende regeling.

De retroactief verschuldigde Recupelbijdragen worden berekend op basis van de productenlijsten zoals deze van toepassing waren op het ogenblik van het op de markt brengen van de betrokken EEA. Op deze retroactief verschuldigde Recupelbijdragen worden nalatigheidsinteresten berekend tegen de wettelijke interestvoet.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, is de Medecontractant slechts gehouden tot aangifte en betaling van Recupelbijdragen voor periodes waarvoor het Beheersorganisme gerechtigd is tot controle, overeenkomstig de bepalingen van deze Toetredingsovereenkomst.

Klik hier voor meer informatie over de retroactieve Recupelbijdrage.

f. Mandaten

De Medecontractant is gerechtigd om zijn aangifteverplichtingen en de verplichting tot betaling van Recupelbijdragen te laten overnemen door één of meerdere buitenlandse leveranciers, die hiertoe een Toetredingsovereenkomst hebben gesloten met het Beheersorganisme.

Opdat de Medecontractant op een aan het Beheersorganisme tegenstelbare wijze zijn verplichtingen aan de buitenlandse leveranciers kan overdragen is vereist dat de buitenlandse leveranciers daartoe worden gemandateerd en dat kennisgeving van dit mandaat plaatsvindt aan het Beheersorganisme, dit alles met gebruik van de formulieren beschikbaar op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.
 
Klik hier voor meer informatie over de mandatering van een buitenlandse leverancier.
 
De Medecontractant blijft evenwel hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk ten aanzien van het Beheersorganisme voor alle uit de Toetredingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en blijft er toe gehouden controle, zoals bepaald in deze Toetredingsovereenkomst toe te laten.

Buitenlandse leveranciers die de verplichtingen op grond van de Toetredingsovereenkomst overnemen van Medecontractanten

Een buitenlandse leverancier kan een Toetredingsovereenkomst sluiten met het Beheersorganisme mits cumulatief aan volgende voorwaarden te voldoen:

(a) de buitenlandse leverancier is gevestigd in een EER-land;

(b) de buitenlandse leverancier verbindt er zich toe een detail aan te leveren van de jaarlijkse verzamelstaat uitgesplitst per Medecontractant op de wijze geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme;

(c) de buitenlandse leverancier verbindt er zich toe om jaarlijks een lijst met coördinaten over te maken van de Medecontractanten waarvan hij verplichtingen op grond van de Toetredingsovereenkomst heeft overgenomen, gedetailleerd op de wijze meegedeeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme;

(d) de buitenlandse leverancier verbindt er zich toe de Medecontractant, waarvan hij verplichtingen op grond van de Toetredingsovereenkomst overneemt, afdoende te informeren over de draagwijdte van het mandaat en de verplichting tot kennisgeving van dit mandaat aan het Beheersorganisme.

De overige bepalingen van deze Toetredingsovereenkomst gelden onverminderd voor buitenlandse leveranciers die een Toetredingsovereenkomst sluiten met het Beheersorganisme. 

Klik hier voor meer informatie over de verplichtingen die een buitenlandse leverancier heeft ten aanzien van Recupel.
 
g. Controle

Het Beheersorganisme kan op ieder ogenblik controles laten uitvoeren om de juistheid van de door de Medecontractant meegedeelde informatie na te gaan. De Medecontractant verbindt er zich toe aan dergelijke controles volledige medewerking te verlenen onder meer door toegang te bieden tot zijn lokalen en alle relevante boekhoudkundige, al dan niet elektronisch opgeslagen, documenten.

Deze controles worden uitgevoerd door een aangestelde van Recupel vzw of door een daartoe door Recupel vzw aangeduide derde, die allen ten aanzien van het Beheersorganisme gebonden zijn door een confidentialiteitsverplichting.

Controles kunnen zowel ter plaatse, in de lokalen van de Medecontractant, plaatsvinden als op afstand. In geval van controles op afstand dient de Medecontractant de door het Beheersorganisme opgevraagde documenten over te maken aan het Beheersorganisme binnen de vooropgestelde termijn. Het Beheersorganisme bepaalt vrij of een controle op afstand plaatsvindt dan wel ter plaatse.

Behoudens de hieronder opgesomde gevallen vallen de kosten van deze controles ten laste van het Beheersorganisme:

(a) de verschuldigde Recupelbijdragen, berekend op basis van de uitgevoerde steekproef, overschrijden het totaal van de betaalde Recupelbijdragen voor de gecontroleerde periode met 10% of meer;

(b) de Medecontractant verleent ondanks twee aangetekende zendingen geen medewerking aan de aangekondigde controle op afstand, zodat er alsnog een controle ter plaatse dient plaats te vinden;

(c) de tussen het Beheersorganisme en de Medecontractant overeengekomen controle ter plaatse kan niet plaatsvinden wegens omstandigheden te wijten aan de Medecontractant (vb. afwezigheid of niet raadpleegbaarheid van de vereiste stukken, de afwezigheid van de recupel verantwoordelijke, gesloten deuren,...),

(d) de Medecontractant heeft nagelaten binnen de daartoe voorziene termijn en op de daartoe voorziene wijze, zoals bepaald in deze Toetredingsovereenkomst, de correctheid van de jaarlijkse verzamelstaat te bevestigen.

In voorkomend geval kunnen de kosten van de controle en/of de verplaatsing worden aangerekend aan de Medecontractant.

De Medecontractant heeft het recht te vragen dat de aangifte wordt gecontroleerd door een erkend Bedrijfsrevisor, aangeduid door het Beheersorganisme, in plaats van door een aangestelde van Recupel vzw of door een daartoe door Recupel vzw aangeduide derde (andere dan een erkend Bedrijfsrevisor). De kosten veroorzaakt door deze controle worden door de Medecontractant gedragen en worden, op forfaitaire basis, geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. 

Klik hier voor meer informatie over de kosten die eventueel worden aangerekend voor een controle.
 
De Medecontractant verbindt er zich toe met het oog op controle een degelijk dossier bij te houden bestaande uit al de berekeningselementen en stukken nodig voor het opmaken van de aangiftes.

Het recht van het Beheersorganisme om een controle te laten uitvoeren op de juistheid van de door de Medecontract meegedeelde informatie voor een bepaald kalenderjaar verjaart na afloop van zeven kalenderjaren gerekend vanaf het jaar volgend op het kalenderjaar waarop de jaarlijkse verzamelstaat betrekking heeft.

De verjaringstermijn van het recht op het laten uitvoeren van een controle wordt evenwel automatisch, en zonder dat bijkomende formaliteiten vereist zijn, geschorst indien uit een controle bij de Medecontractant voorafgaand aan de verjaring blijkt dat de door de Medecontractant meegedeelde informatie voor de betrokken periode onvolledig of onjuist is. Deze schorsing van de verjaring geldt in voorkomend geval ook voor kalenderjaren volgend op het jaar waarvoor de vaststelling van onvolkomenheden in de door de Medecontractant meegedeelde informatie wordt gedaan. De schorsing van de verjaringstermijn eindigt na een formele schriftelijke mededeling ondertekend door de algemeen directeur van Recupel vzw dat de vastgestelde onvolkomenheden voor het betrokken kalenderjaar afdoende werden geregulariseerd.
 
Klik hier voor meer informatie over de periodes die gecontroleerd kunnen worden.
 
Elk geschil met betrekking tot de toepassing van deze Toetredingsovereenkomst voorgelegd aan de voor deze Toetredingsovereenkomst bevoegde Rechtbank stuit de in deze Toetredingsovereenkomst voorziene verjaringstermijn. Een nieuwe verjaringstermijn van het recht van het Beheersorganisme om een controle te laten uitvoeren van één kalenderjaar begint in voorkomend geval te lopen op de dag dat de rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan en dit voor alle kalenderjaren vanaf het laatste kalenderjaar waarvoor nog geen verjaring was ingetreden op het ogenblik van inleiding van het geschil voor de bevoegde Rechtbank. Deze nieuwe verjaringstermijn kan geschorst worden conform de bepalingen van het vorig lid.

h. Mededeling van gegevens

Op eerste verzoek bezorgt de Medecontractant aan het Beheersorganisme alle door de overheden bevoegd voor de aanvaardingsplicht van AEEA gevraagde informatie die zij nuttig achten voor de beoordeling van en controle op de voldoening aan de aanvaardingsplicht voor AEEA.

i. (Enkel voor Medecontractanten die gebruik maken van een niet door het Beheersorganisme erkend ophalings- en verwerkingsorganisme) Rapportering betreffende de ophaling, de overbrenging, de depollutie, de verwerking en de recyling van AEEA

De Medecontractant verbindt er zich toe om op de wijze vastgesteld door het Beheersorganisme, een volledige en correcte aangifte te doen van de tijdens de duur van deze Toetredingsovereenkomst opgehaalde, overgebrachte, gedepollueerde, verwerkte en/of gerecycleerde AEEA, die niet opgehaald en verwerkt werden door ophaler en/of verwerker erkend door het Beheersorganisme, zoals vermeld op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Het Beheersorganisme kan op ieder ogenblik een attestatie vragen van een ISO 17020 geaccrediteerd controleorganisme en bovendien eventueel controles laten uitvoeren om de juistheid van de door de Medecontractant meegedeelde informatie na te gaan. Sectie g. van artikel 5 van deze Toetredingsovereenkomst, met betrekking tot controles op aangiftes van op de markt gebrachte EEA, is mutatis mutandis van toepassing.

De Medecontractant verbindt er zich toe het Beheersorganisme dan wel Recupel vzw of een door haar aangewezen onafhankelijk controleorganisme te allen tijde inzage te verlenen in het depollutie-, verwerking-, rapportering en monitoringproces. Deze controle mag zowel bij hem zelf als bij onderaannemers of derden waarop hij beroep doet worden uitgevoerd. De Medecontractant verbindt er zich toe alle medewerking te verlenen bij de uitvoering van deze controle en alle informatie, gegevens en documenten voor te leggen die nuttig zijn om deze controle te kunnen uitvoeren.

9.6   Teruggaaf van All-in bijdragen (260060)

a. Hypothesen en voorwaarden voor teruggave

De Medecontractant kan teruggave vragen van de All-in bijdragen mits de hierna gestelde voorwaarden zijn voldaan. Voor Administratieve bijdragen is geen teruggave mogelijk.

Export

De Medecontractant kan teruggave vragen van de All-in bijdragen die hij betaald heeft aan zijn leverancier bij de aankoop van EEA of die hij zelf aan het Beheersorganisme of Recupel vzw betaald heeft bij het op de markt brengen van betreffende EEA, indien hij deze (nadien) heeft Geëxporteerd naar natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd buiten België.

Dit recht ontstaat evenwel slechts op voorwaarde dat:

(a) bij het op de markt brengen van deze EEA een All-in bijdrage werd betaald aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw in uitvoering van een Toetredingsovereenkomst, en

(b) de Medecontractant de All-in bijdrage heeft betaald aan zijn leverancier of aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw, en

(c) de Medecontractant op voldoende wijze kan aantonen aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw dat de EEA daadwerkelijk zijn Geëxporteerd naar natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd buiten België (bv. aan de hand van Exportdocumenten of transportdocumenten of aan de hand van bewijzen van buitenlandse betaling).

Het recht op teruggave van de All-in bijdrage ontstaat op het ogenblik van de verkoop aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon gevestigd in het buitenland.

Klik hier voor meer informatie over Export.

Gebruik voor assemblage

De Medecontractant kan teruggave vragen van de All-in bijdragen die hij betaald heeft aan zijn leverancier bij de aankoop van EEA of die hij zelf aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw betaald heeft bij het op de markt brengen van betreffende EEA, indien hij deze EEA assembleert in EEA in de zin van de Wetgeving en deze assemblage dusdanig is dat het oorspronkelijk met betaling van een All-in bijdrage aangekocht EEA niet meer onafhankelijk van het geassembleerde EEA in de zin van de Wetgeving gebruikt kan worden.

Dit recht ontstaat evenwel slechts op voorwaarde dat:

(a) bij het op de markt brengen van de aangekochte EEA een All-in bijdrage op deze EEA werd betaald aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw in uitvoering van een Toetredingsovereenkomst, en

(b) de Medecontractant de All-in bijdrage op de (aangekochte) EEA heeft betaald aan zijn leverancier, aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw, en

(c) de Medecontractant op voldoende wijze de assemblage kan aantonen aan het Beheersorganisme .

Het recht op teruggave van de All-in bijdrage ontstaat van zodra de Medecontractant het nieuw geassembleerde EEA in de zin van de Wetgeving op de markt heeft gebracht of Geëxporteerd heeft. 

Klik hier voor meer informatie over gebruik voor assemblage.
 
Verkoop op afstand

De Medecontractant kan teruggaaf vragen van de All-in bijdragen die hij betaald heeft aan zijn leverancier bij de aankoop van EEA of die hij zelf aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw betaald heeft bij het op de markt brengen van betreffende EEA, indien hij deze (nadien) heeft verkocht aan een consument, waarbij buitenlandse Belasting over de Toegevoegde Waarde verschuldigd is door de Medecontractant, zonder evenwel dat deze verkoop is evenwel vrijgesteld van Belgische Belasting over de Toegevoegde Waarde omwille van Export.

Het recht op teruggaaf van de All-in bijdrage ontstaat op het ogenblik van de verkoop aan de consument met aanrekening van buitenlandse Belasting over de Toegevoegde Waarde. 

Klik hier voor meer informatie over verkoop met buitenlandse BTW.
 
Defecte apparaten

De Medecontractant kan teruggave vragen van de All-in bijdragen die hij betaald heeft aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw bij het op de markt brengen van EEA die hij nadien heeft teruggenomen omwille van een defect.

Dit recht ontstaat evenwel slechts op voorwaarde dat:

(a) de Medecontractant op voldoende wijze kan aantonen aan het Beheersorganisme of aan Recupel vzw dat de defecte EEA daadwerkelijk zijn Geëxporteerd buiten België (bv. aan de hand van Exportdocumenten of transportdocumenten).

of

(b) de Medecontractant in België zelf zorg draagt voor vernietiging van de betrokken EEA en deze vernietiging op een bewijskrachtige wijze kan aantonen (bv. op basis van een contract met een afvalverwerker of door vernietiging van de defecte EEA in afspraak met de overheidsdiensten bevoegd voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde).

Klik hier voor meer informatie over teruggaaf voor defecte apparaten.

b. Te vervullen formaliteiten

De Medecontractant kan een verzoek tot teruggave van All-in bijdragen indienen via de daartoe voorziene kolom op de aangifteformulieren ter beschikking op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

De in deze Toetredingsovereenkomst opgenomen verplichtingen inzake aangifte van op de markt gebrachte EEA, inclusief de verplichting met betrekking tot de jaarlijkse verzamelstaat en de verplichting tot medewerking aan controle zijn mutatis mutandis van toepassing.

c. Verval van het recht op teruggave voor All-in bijdragen

Tenzij Partijen expliciet en schriftelijk anders overeenkomen, heeft de Medecontractant niet langer recht op teruggave van All-in bijdragen en wordt hij geacht niet langer recht te hebben op de All-in bijdragen die hem terugbetaald werden:

(a) indien het Beheersorganisme ten laatste op 30 juni van een kalenderjaar nog geen Jaarlijkse Verklaring heeft ontvangen met betrekking tot de verzoeken tot teruggaaf van All-in bijdragen met betrekking tot apparaten aangekocht of ingevoerd met betaling van All-in bijdragen in het voorgaande kalenderjaar;

(b) indien de informatie en documentatie die de Medecontractant voorlegt of voorgelegd heeft hetzij niet voldoende is om het recht op teruggaaf van All-in bijdragen te staven, hetzij andere fouten of gebreken vertoont (a) die van die aard zijn dat zij een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed, van welke aard ook, kunnen hebben of gehad hebben op betaalde of nog te betalen Recupelbijdragen hetzij aan Recupel, hetzij aan een derde, of (b) die van die aard zijn dat zij een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed, van welke aard ook, kunnen hebben of gehad hebben op de teruggave van All-in bijdragen.

In voorkomend geval kan Recupel de All-in bijdragen die zij reeds terugbetaald heeft voorafgaand aan het verval van het recht op teruggave (al dan niet via netto-afrekening) van de Medecontractant, terugvorderen. De teruggevorderde All-in bijdragen worden, zonder enige ingebrekestelling, vermeerderd met een interest gelijk aan de wettelijke interestvoet te rekenen vanaf de datum van teruggave van deze All-in bijdragen aan de Medecontractant.

Klik hier voor meer informatie over het verval van het recht op teruggave.

9.7   Facturatie van Recupelbijdragen (260070)

Het Beheersorganisme draagt, met ingang van 1 juli 2008, alle bestaande en toekomstige schuldvorderingen die het heeft op de Medecontractant over aan Recupel vzw. Recupel vzw zal facturen casu quo creditnota's opmaken conform de door de Medecontractant ingediende periodieke aangiftes van op de markt gebrachte EEA casu quo van vragen tot teruggaaf van Recupelbijdrage voor Huishoudelijke EEA evenals conform correcties aangegeven door de Medecontractant via de jaarlijkse verzamelstaat dan wel conform vaststellingen gedaan naar aanleiding van een controle uitgevoerd in toepassing van deze Toetredingsovereenkomst.

De Medecontractant aanvaardt dat het Beheersorganisme of Recupel vzw haar facturen elektronisch ter beschikking stelt aan de Medecontractant op de wijze toegelicht op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. Medecontractanten die een papieren facturatie wensen te ontvangen dienen dit te melden aan het Beheersorganisme via hun identificatiefiche, beschikbaar gesteld via de Website aangeduid door het Beheersorganisme. In voorkomend geval zal een bijdrage in de administratiekosten aangerekend worden, zoals geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Klik hier voor meer informatie over de elektronische facturatie

De Medecontractant dient deze facturen binnen de dertig kalenderdagen na factuurdatum te betalen op de wijze aangegeven door het Beheersorganisme of Recupel vzw. Voor ieder bedrag dat niet binnen deze termijn betaald is, is de Medecontractant van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling of formaliteit nalatigheidsinterest tegen de wettelijke interestvoet verschuldigd vanaf factuurdatum en dit tot volledige betaling van het openstaande bedrag.

Onverminderd het verschuldigd worden van nalatigheidsinteresten zal, bij gebrek aan betaling binnen 10 dagen volgend op een aangetekende aanmaning tot betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 100 EUR en een maximum van 2.500 EUR, ter dekking van de invorderingskosten. Gerechtskosten, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding, zijn niet in deze forfaitaire schadevergoeding begrepen en zullen derhalve bijkomend worden gevorderd van de medecontractant bij een gerechtelijke procedure.

9.8   Sancties in geval van laattijdige, foutieve of ontbrekende aangifte (260080)

a. Forfaitaire factuur

Indien de Medecontractant foutief of niet binnen de termijn voorzien door artikel 4 van deze Toetredingsovereenkomst aangifte doet van de EEA die hij in het voorgaande trimester op de markt heeft gebracht, stuurt het Beheersorganisme of Recupel vzw een forfaitair voorstel van aangifte voor die periode aan de Medecontractant, binnen de termijn en op de wijze aangegeven op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

In het forfaitair voorstel van aangifte worden de verschuldigde Recupelbijdragen berekend op basis van het gemiddelde van de drie laatste maandaangiftes of de laatste trimestriële aangifte die door de Medecontractant werd(en) ingediend, vermeerderd met 25%. Indien het Beheersorganisme niet beschikt over drie aangiftes van de Medecontractant worden de, ingevolge het ontbreken van (juiste) aangiften, verschuldigde Recupelbijdragen berekend op basis van de twee of enige ingediende aangifte(s), eveneens vermeerderd met 25%. Indien geen aangiftes werden ingediend zal aan de Medecontractant per trimester een forfaitair bedrag gefactureerd worden, zoals geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Indien de Medecontractant, na ontvangst van het forfaitair voorstel van aangifte, nalaat een verbetering van het forfaitair voorstel van aangifte in te dienen door melding te maken van de voor het betrokken trimester op de markt gebrachte EEA vóór de 20e van de maand na de maand waarin de aangifte bij het Beheersorganisme had moeten worden ingediend door de Medecontractant, wordt een forfaitaire factuur opgesteld op basis van de gegevens meegedeeld in het forfaitair voorstel van aangifte.

Forfaitaire facturen dienen binnen een termijn van tien dagen te worden betaald op dezelfde wijze als facturen opgemaakt conform reguliere aangiftes. De betaling van een forfaitaire factuur doet geen afbreuk aan het recht van het Beheersorganisme om, indien het Beheersorganisme later op de hoogte wordt gesteld van de juiste aan te geven gegevens (anders dan door aangifte door de Medecontractant zelf), een hoger bedrag te vorderen, van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling of formaliteit vermeerderd met nalatigheidsinterest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de datum waarop de aangifte had moeten gedaan worden en dit tot volledige betaling van het openstaande bedrag conform de Toetredingsovereenkomst.

Onverminderd het verschuldigd worden van nalatigheidsinteresten, zullen in voorkomend geval de kosten verbonden aan de invordering van onbetaalde facturen (bv. kosten incassobureau, deurwaarder en/of advocaat) van rechtswege ten laste zijn van de Medecontractant.

Klik hier voor meer informatie over de forfaitaire factuur.

b. Verbeteringsfase

Indien de Medecontractant alsnog (juiste) aangifte doet van de voor het betrokken trimester op de markt gebrachte EEA vóór de 20e van de maand na de maand waarin de aangifte bij het Beheersorganisme had moeten worden ingediend door de Medecontractant, vervalt het forfaitair voorstel van aangifte, evenals de vermeerdering met 25%. In dit geval wordt een regularisatiefactuur op basis van de door de Medecontractant gedane aangifte opgesteld. De Medecontractant dient echter deze regularisatiefactuur, binnen de betalingstermijn van de forfaitaire factuur te betalen, op de wijze aangegeven door het Beheersorganisme. Voor ieder bedrag dat niet binnen deze termijn betaald is, is de Medecontractant van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling of formaliteit nalatigheidsinterest tegen de wettelijke interestvoet verschuldigd tot volledige betaling van het openstaande bedrag.

Onverminderd het verschuldigd worden van nalatigheidsinteresten, zullen in voorkomend geval kosten verbonden aan de invordering van onbetaalde facturen (bv. kosten incassobureau, deurwaarder en/of advocaat) van rechtswege ten laste zijn van de Medecontractant.

c. Ontbrekende jaarlijkse verzamelstaat

Indien de Medecontractant nalaat om de correctheid van de jaarlijkse verzamelstaat te bevestigen casu quo correcties op de gegevens vermeld op de jaarlijkse verzamelstaat aan het Beheersorganisme mee te delen binnen een periode van één maand na datum van een schriftelijke aanmaning tot indiening van dit document zal een boete verschuldigd worden conform de percentages geafficheerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme. Het Beheersorganisme kan afzien van het opleggen van deze boete in geval van een eerste overtreding en mits voorlegging van een objectieve reden voor de laattijdige bevestiging van de jaarlijkse verzamelstaat.

Klik hier voor meer informatie over de boetes bij het ontbreken van een jaarlijkse verzamelstaat

d. Manifest bewust ten onrechte aanrekenen of terugvragen van Recupelbijdragen

Het Beheersorganisme of Recupel vzw is gerechtigd het dubbele van ten onrechte aangerekende of teruggevraagde Recupelbijdragen te factureren aan de Medecontractant die manifest bewust

- Recupelbijdragen aanrekent aan cliënteel en deze niet blijkt door te storten aan het Beheersorganisme of Recupel vzw, of aan een ander Beheersorganisme in de zin van de Wetgeving (bv. voor artikelen van welke aard dan ook, die niet in de Productenlijsten van het Beheersorganisme bedoeld zijn of met toepassing van een hoger tarief dan het tarief voorzien in de Productenlijsten van het Beheersorganisme),

of

- teruggaaf vraagt van Recupelbijdragen die nooit aan zijn leverancier, het Beheersorganisme of aan Recupel vzw werden betaald.

Facturen opgemaakt overeenkomstig deze bepaling zijn betaalbaar binnen een termijn van tien dagen. Het betrokken factuurbedrag wordt van rechtswege en zonder bijkomende ingebrekestelling of formaliteit vermeerderd met nalatigheidsinterest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de datum waarop de betrokken sommen door de Medecontractant op rekening ontvangen werden en dit tot volledige betaling van het openstaande bedrag conform de Toetredingsovereenkomst.

Onverminderd het verschuldigd worden van nalatigheidsinteresten, zullen in voorkomend geval kosten verbonden aan de invordering van onbetaalde facturen (bv. kosten incassobureau, deurwaarder en/of advocaat) van rechtswege ten laste zijn van de Medecontractant.

Iedere vaststelling van een manifest bewust ten onrechte aanrekenen of terugvragen van Recupelbijdragen, op welke wijze dan ook, schorst automatisch, en zonder dat bijkomende formaliteiten vereist zijn, de verjaring van de plicht tot betaling van zowel terecht als ten onrechte aangerekende of teruggevraagde Recupelbijdragen. Deze schorsing van de verjaring geldt in voorkomend geval ook voor kalenderjaren volgend op het jaar waarvoor de vaststelling van onvolkomenheden in de door de Medecontractant meegedeelde informatie wordt gedaan. De schorsing van de verjaringstermijn eindigt na een formele schriftelijke mededeling ondertekend door de algemeen directeur van Recupel vzw dat het op grond van deze bepaling aan het Beheersorganisme verschuldigde bedrag volledig werd betaald.

9.9   Verbintenissen aangegaan door het Beheersorganisme (260090)

a. Naleving van de verplichtingen van de Wetgeving

Het Beheersorganisme verbindt er zich toe om haar verplichtingen op grond van de Wetgeving stipt na te leven.

b. Confidentiële behandeling van verkregen gegevens

Het Beheersorganisme, alsook Recupel vzw, haar aangestelden en door haar aangeduide derden, verbindt er zich toe om met betrekking tot alle financiële of commerciële informatie die haar zal worden toevertrouwd door de Medecontractant of waarvan het Beheersorganisme op de hoogte kan zijn bij de uitvoering van de Toetredingsovereenkomst, de confidentialiteit te bewaren.

Deze verplichting tot vertrouwelijkheid doet geen afbreuk aan de mededelingsplicht die het Beheersorganisme heeft of zou kunnen hebben op grond van de Wetgeving.

Het Beheersorganisme is gemachtigd om de naam van de Medecontractant op te nemen in een lijst van alle Medecontractanten. Deze lijst mag geheel of gedeeltelijk gebruikt worden in haar eigen publicaties en/of mededelingen en mag worden meegedeeld aan de voor de aanvaardingsplicht van AEEA bevoegde overheden. Behoudens de naam van de Medecontractant is het gebruik door het Beheersorganisme van merken, logo's of andere identificatie-elementen van de Medecontractant, met name voor informatiedoeleinden, slechts mogelijk op grond van een geschreven toelating waarin de voorwaarden voor het gebruik bepaald worden.

Wanneer de overeenkomst met een Medecontractant wordt beëindigd, ongeacht of dit op initiatief van het Beheersorganisme dan wel op initiatief van de Medecontractant gebeurde, mag de reden voor deze beëindiging bekend worden gemaakt.

c. Rulingprocedure

Het Beheersorganisme spreekt zich bij wijze van rulings uit over aanvragen betreffende de toepassing van de Toetredingsovereenkomsten en de Productenlijsten van het Beheersorganisme. Dergelijke rulingbeslissing wordt vastgesteld voor een bijzondere situatie of voor EEA waarvoor twijfel kan bestaan omtrent de geldende classificatie op grond van de Productenlijsten van het Beheersorganisme.

Dergelijke ruling wordt genomen overeenkomstig de op dat ogenblik van kracht zijnde bepalingen van de Toetredingsovereenkomst en de Wetgeving en de tot op dat ogenblik bestaande Productenlijsten van het Beheersorganisme.

De aanvraag wordt gericht aan het Beheersorganisme met behulp van een speciaal daartoe voorzien formulier, beschikbaar gesteld via de Website aangeduid door het Beheersorganisme. De vraag dient omstandig toegelicht te worden.

Het Beheersorganisme streeft naar beantwoording van de rulingaanvragen binnen een termijn van zes weken vanaf de datum van indiening van de rulingaanvraag. Het Beheersorganisme streeft bovendien naar een zo kort mogelijke antwoordtermijn, in functie van de aard en complexiteit van de aanvraag. Ten laatste binnen vijf werkdagen vanaf het ogenblik dat de aanvraag volledig is, licht het Beheersorganisme de aanvrager in over de vooropgestelde antwoordtermijn. De oorspronkelijk vooropgestelde termijn kan tijdens het onderzoek worden aangepast, afhankelijk van nieuwe elementen die tijdens het onderzoek door de aanvrager zouden worden aangebracht of die uit andere tijdens het onderzoek vastgestelde elementen zouden voortvloeien.

Het Beheersorganisme kan bijkomende inlichtingen opvragen om de ingediende aanvraag te vervolledigen.

Er worden geen rulingbeslissingen genomen:

(a) over situaties of verrichtingen die identiek zijn aan deze die het voorwerp uitmaken van een geschil in de zin van deze Toetredingsovereenkomst tussen de Medecontractant en het Beheersorganisme;

(b) over de aanvragen die een overleg of raadpleging van de bevoegde overheden vereisen en waarvoor het Beheersorganisme niet bevoegd is om zelf of unilateraal een standpunt in te nemen;

(c) over de bepalingen die sancties, nalatigheidsinteresten of boetes instellen.

Een rulingbeslissing wordt steeds door een college van minstens twee daartoe door het Beheersorganisme aangestelde personen genomen. Op de Website aangeduid door het Beheersorganisme wordt een lijst gepubliceerd van personen bevoegd tot het nemen van een rulingbeslissing. Enkel rulingbeslissingen ondertekend door voldoende en daartoe bevoegde personen binden het Beheersorganisme. 

Klik hier voor meer informatie over de ruling procedure.
 
Behoudens in gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt, wordt de beslissing getroffen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De rulingbeslissing bindt het Beheersorganisme, behalve:

(a) indien de voorwaarden waaraan de beslissing is onderworpen niet vervuld zijn;

(b) indien blijkt dat de situatie of het type EEA waarvoor een rulingaanvraag wordt ingediend door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien essentiële elementen van de bijzondere situatie anders blijken te zijn dan door de aanvrager omschreven;

(c) in geval van latere wijzigingen van de Wetgeving en/of de Productenlijsten van het Beheersorganisme, op grond waarvan ieder redelijk persoon, vertrouwd met de aanvaardingplicht van AEEA, een andere rulingbeslissing zou hebben genomen.

De rulingbeslissing geldt in principe enkel ten aanzien van de aanvrager of zijn rechtsopvolgers.

De rulingbeslissingen kunnen op anonieme wijze worden gepubliceerd op de Website aangeduid door het Beheersorganisme, onder naleving van de confidentialiteitsverplichting.

Antwoorden op vragen om inlichtingen gesteld en behandeld op een andere wijze dan in het kader van voormelde rulingprocedure worden louter ten informatieve titel verstrekt en binden het Beheersorganisme niet. 

Klik hier voor meer informatie over de rulingprocedure.
 
d. Overdracht administratieve taken door het Beheersorganisme

Het Beheersorganisme mag diensten inzake aangifte, invordering van facturen en controle m.b.t. de te betalen Recupelbijdragen evenals andere administratieve diensten van het collectieve systeem (zoals rulingdiensten) uitbesteden aan een of meer andere entiteiten, met tussenkomst van Recupel vzw. Deze entiteiten dienen evenwel steeds een confidentialiteitsverplichting aan te gaan.

9.10   (Enkel voor sector ICT) Vergoeding voor activiteiten van de Medecontractant in eigen beheer (260100)

De Medecontractant kan een vergoeding ontvangen van het Beheersorganisme voor de AEEA waarvan hij aantoont dat hij zelf heeft ingestaan voor de terugname ervan in eigen beheer en de uitvoer en/of de verwerking ervan.

Hiertoe dient de Medecontractant jaarlijks aangifte te doen via het daartoe bestemde formulier dat het Beheersorganisme beschikbaar stelt via de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Het Beheersorganisme bepaalt per productgroep de vergoeding die aan de Medecontractant kan worden terugbetaald voor de in eigen beheer teruggenomen en uitgevoerde en/of verwerkte AEEA. Het Beheersorganisme kan de hoogte van de vergoeding éénmaal per kalenderjaar aanpassen. Het tarief wordt bekendgemaakt via de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

De Medecontractant zal aan het Beheersorganisme de nodige stukken overmaken ter staving van de vraag tot vergoeding door het Beheersorganisme. Het Beheersorganisme bepaalt aan de hand van de aan haar overgemaakte stukken, of de Medecontractant kan genieten van een vergoeding en zal bij niet aanvaarding een gemotiveerd en schriftelijk antwoord overmaken aan de Medecontractant.
De Medecontractant staat in voor de mededeling, voor zover nodig, aan de regionale overheden van de wijze waarop aan alle verschillende wetgevingen wordt voldaan voor die AEEA die hij in eigen beheer heeft teruggenomen en heeft uitgevoerd en/of verwerkt en waarvoor hij een vergoeding aan het Beheersorganisme heeft gevraagd.

9.11   Duur van de overeenkomst (260110)

Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

9.12   Einde van de overeenkomst (260120)

a. Einde van de dienstverlening van het Beheersorganisme

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen de Medecontractant en het Beheersorganisme, is het Beheersorganisme na het verstrijken van de opzeggingstermijn casu quo na beëindiging van de Toetredingsovereenkomst in geval van beëindiging wegens niet-nakoming niet langer verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor AEEA op de markt gebracht door de Medecontractant en dit ongeacht het feit dat de betrokken AEEA op de markt zouden zijn gebracht tijdens periodes waarvoor geldig aangifte gebeurde van het aantal op de markt gebrachte EEA en betaling plaatsvond van Recupelbijdragen.

Bij afwijking op het voorgaande blijft het Beheersorganisme de aanvaardingsplicht vervullen voor de AEEA die op de markt gebracht werden tussen 1 juli 2001 en 2 januari 2007, voorzover voor de betrokken apparaten de Medecontractant de Recupelbijdragen, conform de Productenlijsten van het Beheersorganisme, betaald heeft.

Het Beheersorganisme is principieel bereid een andersluidende schriftelijke overeenkomst te sluiten met de Medecontractant over de beëindiging van de dienstverlening indien het individueel plan van de Medecontractant, goedgekeurd door de overheden bevoegd voor de aanvaardingsplicht van AEEA, voldoende garanties biedt dat EEA op de markt gebracht tijdens de werking van het individueel plan onderscheiden kunnen worden van EEA op de markt gebracht tijdens de duur van de Toetredingsovereenkomst.

Ingeval van beëindiging van de huidige toetredingsovereenkomst, hetzij wegens niet-nakoming hetzij zonder fout, zal de Medecontract tegenover de bevoegde regionale overheden een waarborg stellen waaruit blijkt dat het beheer van de AEEA, afkomstig van de huishoudelijke EEA die op de markt werden gebracht tijdens de duur van de huidige overeenkomst, zal worden gefinancierd. De waarborg kan de vorm hebben van een recyclingverzekering, geblokkeerde bankrekening of deelneming van de Medecontractant aan passende financiële regelingen voor de financiering van het beheer van AEEA.

b. Beëindiging zonder fout

De Toetredingsovereenkomst kan door de Partijen worden opgezegd mits inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

Gedurende deze opzeggingstermijn blijven Partijen gehouden tot de nakoming van alle verplichtingen op grond van de Toetredingsovereenkomst. De Medecontractant is, op straffe van de sancties voorzien in deze Toetredingsovereenkomst, na het einde van de opzeggingstermijn nog gehouden tot bevestiging van de gegevens van de jaarlijkse verzamelstaat voor de periode tot het einde van de opzeggingstermijn. De normale controletermijn voorzien in deze Toetredingsovereenkomst loopt verder na beëindiging van de opzeggingstermijn.

De kennisgeving van de opzegging gebeurt op straffe van nietigheid hetzij bij ter post aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, hetzij per deurwaardersexploot.

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de eerste kalenderdag van de maand volgend op de datum van ontvangst van de kennisgeving van de opzegging.

De partijen kunnen de Toetredingsovereenkomst eenzijdig mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving beëindigen indien:

- het Beheersorganisme zou ontbonden worden of haar activiteiten definitief zou stopzetten;

- de Medecontractant failliet werd verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft aangegaan of vereffend werd (anders dan in het kader van een reorganisatie, zoals fusie of splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichting, conform het Wetboek Vennootschappen of gelijkaardige wetgeving van een ander land).

c. Ontbinding wegens niet-nakoming

De Partijen kunnen de Toetredingsovereenkomst van rechtswege, zonder verdere formaliteiten, ontbinden ingeval van eender welke niet-nakoming van de op grond van deze Toetredingsovereenkomst opgelegde verplichtingen in de mate dat aan deze niet-nakoming niet verholpen werd binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de ingebrekestelling.

De ingebrekestelling moet op straffe van nietigheid hetzij bij ter post aangetekende brief tegen ontvangstbewijs gebeuren, hetzij per deurwaardersexploot.

Onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding van welke aard ook, blijven, in geval van ontbinding wegens niet-nakoming, door de Medecontractant betaalde sommen definitief door het Beheersorganisme verworven casu quo in geval van ontbinding wegens niet-nakoming door het Beheersorganisme blijven door de Medecontractant niet-betaalde sommen definitief onverschuldigd.

d. Mededeling van de ontbinding van de Toetredingsovereenkomst

In geval van ontbinding van de Toetredingsovereenkomst, zal het Beheersorganisme dit onmiddellijk schriftelijk meedelen aan de overheden bevoegd voor de aanvaardingsplicht van AEEA.

9.13   Geschillen (260130)

In geval van geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Toetredingsovereenkomst verbinden de Partijen zich ertoe om met elkaar in overleg te treden met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking. Bij gebreke aan minnelijke schikking zal het geschil aan de rechtbanken worden voorgelegd.

In geval van een gerechtelijke betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

9.14   Toepasselijk recht (260140)

Deze toetredingsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

9.15   Wijzigingen (260150)

Het Beheersorganisme behoudt zich het recht voor de voorwaarden van deze Toetredingsovereenkomst en de specifieke voorwaarden van de dienstverlening, mits akkoord van de meerderheid binnen de Raad van Bestuur van het Beheersorganisme, eenzijdig te wijzigen.

Elke wijziging of uitbreiding van deze Toetredingsovereenkomst wordt geacht integraal deel uit te maken van deze Toetredingsovereenkomst.

Het Beheersorganisme zal de Medecontractant minstens een maand voor de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden van de Toetredingsovereenkomst of van enige andere nieuwe voorwaarden voor de dienstverlening op de hoogte brengen, via elk middel dat ze geschikt acht, hierin begrepen een online mededeling op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

Medecontractanten die (nog) niet over een internetverbinding beschikken moeten dat melden en krijgen, tegen betaling van de op de Website van het Beheersorganisme vermelde bijdrage, per post informatie over de aangebrachte wijzigingen. Dergelijke schriftelijke melding van wijzigingen vindt maximaal één maal per maand plaats, samen met de facturatie van de aangegeven Recupelbijdragen.

Indien de Medecontractant naar aanleiding van dergelijke wijzigingen de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt mag het lid de Toetredingsovereenkomst opzeggen binnen één maand na kennisgeving van de wijzigingen, via het door het Beheersorganisme geschikt geachte middel.

9.16   Overgangsbepalingen (260160)

1. Deze Toetredingsovereenkomst vervangt van rechtswege de eerder met het Beheersorganisme gesloten Toetredingsovereenkomst voor EEA op de markt gebracht vanaf 3 januari 2007. Voor Medecontractanten die reeds eerder een Toetredingsovereenkomst sloten en EEA op een eerdere datum op de markt gebracht hebben, blijven de bepalingen van de voorheen ondertekende toetredingsovereenkomst gelden tot 3 januari 2007 én dit in de mate dat voor de betrokken EEA de controletermijn zoals voorzien in deze Toetredingsovereenkomst nog niet verstreken zou zijn. Dit betekent onder meer dat op generlei wijze een afwijking van de retroactieve toetreding voor deze EEA kan worden bekomen.

Indien de Medecontractant de voorwaarden van deze Toetredingsovereenkomst niet aanvaardt mag het lid de Toetredingsovereenkomst opzeggen binnen één maand na kennisgeving van deze Toetredingsovereenkomst, via het door het Beheersorganisme geschikt geachte middel.

2. Afspraken of informatie verkregen van het Beheersorganisme of Recupel vzw dan wel aangestelden of gemandateerden van het Beheersorganisme of Recupel vzw over de toepassing van de Toetredingsovereenkomst of de toepassing van de Productenlijsten van het Beheersorganisme gemaakt casu quo gevraagd vóór 3 januari 2007 vervallen van rechtswege op 31 december 2007. De betrokken Medecontractanten kunnen evenwel een voor de toekomst geldende rulingbeslissing aanvragen bij het Beheersorganisme, ter confirmatie van de in het verleden verkregen informatie, overeenkomstig de in de Toetredingsovereenkomst voorziene wijze voor het bekomen van een Rulingbeslissing.

3. Medecontractanten die voorafgaand aan 30 juni 2008 een Toetredingsovereenkomst sloten, kunnen, in afwijking van het bepaalde inzake de keuzemogelijkheid voor maandelijkse aangiftes in artikel 5,d van deze Toetredingsovereenkomst, eenmalig hun keuze voor maandelijkse aangiftes kenbaar maken mits deze keuze kenbaar gemaakt wordt op de wijze zoals aangegeven op de Website aangeduid door het Beheersorganisme en dit uiterlijk voorafgaand aan de indiening van de aangifte met betrekking tot EEA op de markt gebracht tijdens het tweede trimester van 2008.

9.17   Slotbepalingen (260170)

1. De Medecontractant kan in geen geval de Toetredingsovereenkomst overdragen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het Beheersorganisme.

2. Behoudens in deze Toetredingsovereenkomst specifiek bepaalde kennisgevingsmiddelen, kan elke kennisgeving in het kader van deze Toetredingsovereenkomst gebeuren via elk middel dat het Beheersorganisme geschikt acht, hierin begrepen via een online mededeling op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

3. Behoudens wanneer de Medecontractant reeds eerder een Toetredingsovereenkomst heeft afgesloten met het Beheersorganisme en de overgangsbepalingen derhalve toepassing vinden, treedt deze Toetredingsovereenkomst in werking op de dag van aanvaarding van de onderhavige overeenkomst door de Medecontractant.

Deze aanvaarding blijkt uit de mededeling van een volledig ingevulde identificatiefiche aan het Beheersorganisme op de wijzen voorzien door deze Toetredingsovereenkomst en zal bevestigd worden door het Beheersorganisme door verzending van een registratieformulier waaruit aansluiting bij het Beheersorganisme blijkt. Dit registratieformulier kan overgemaakt worden aan de Medecontractant via elk middel dat het Beheersorganisme geschikt acht, hierin begrepen een online mededeling op de Website aangeduid door het Beheersorganisme.

esc