1. Definities

Wetgeving Persoonsgegevens betekent (i) EU Richtlijn Verwerking Persoonsgegevens (Richtlijn 95/46/EG) van 25 oktober 1995 of iedere implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (ii) EU Richtlijn met betrekking tot Privacy en Elektronische Communicatie (Richtlijn 2002/58/EG) van 12 juli 2002 of elke implementerende of gerelateerde nationale wetgeving, (iii) Verordening (EU) 611/2013 van 24 juni 2013 betreffende de maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met  persoonsgegevens op grond van richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie, (iv) Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, en (vi) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

2. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2.1. De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor Ons van het allerhoogste belang. Deze Privacy Policy beschrijft hoe Wij uw persoonsgegevens op Onze website www.recupel.be en in het kader van het versturen van direct marketing berichten zullen verwerken.

2.2. Recupel VZW (“Wij” of “Ons”, of “Onze”) is een Belgische onderneming met vestiging te 1030 Schaarbeek Auguste Reyerslaan, 80 en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0473.923.093. Onze contactgegevens zijn beschikbaar op Onze website www.recupel.be.

2.3. Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Policy.

3. Persoonsgegevens

Wij zullen de volgende persoonsgegevens over u verwerken:

Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)

4. Doeleinden van de verwerking

4.1. Wij zullen uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van vragen die u via het online contactformulier, chat of via e-mail heeft gesteld;
  • Het versturen van informatie over onze diensten
  • Deelname aan een door Ons georganiseerde wedstrijd (meer info bij punt 12).

De doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens door middel van cookies, zijn verder in deze Privacy en Cookie Policy beschreven.

4.2. Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden waarvoor ze worden ingezameld. Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacy Policy.

5. Wettelijke basis

Wij zullen uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op rechtmatige wijze te verwerken voor de bovenstaande doeleinden. U verleent uw toestemming door “IK GA AKKOORD” aan te vinken of door elke andere gelijkaardige oplossing die wordt geïmplementeerd. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking zal geen effect hebben op de wettelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, gebaseerd op uw toestemming, voorafgaand aan de intrekking ervan.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

6.1. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen, leveranciers en partners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 4 van deze Privacy Policy, etc.

6.2. Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen die diensten verlenen aan Ons, waaronder maar niet beperkt tot IT-dienstverleners.

6.3. Wij mogen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.

6.4. In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie binnen Onze organisatie mogen wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

7. Doorgifte van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel verwerken binnen de Europese Economische Ruimte.

8. Periode waarbinnen wij Persoonsgegevens zullen bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren (i) gedurende de gehele duurtijd tijdens dewelke u of uw onderneming Onze diensten gebruikt, (ii) voor zo lang als noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden, of (iii) voor zo lang als Wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen in ieder geval uw persoonsgegevens verwijderen na een periode van twee (2) jaar na het verstrijken van de laatste van bovenvermelde termijnen.

9. Uw rechten

9.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van u persoonsgegevens, (c) uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

9.2. U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door een verzoek te sturen via ons contactformulier of via een gelijkaardige technische oplossing die op de website is geïmplementeerd. 

10. Wijzigingen aan deze Privacy Policy

Wij houden het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wij zullen iedere gewijzigde versie van deze Privacy Policy aankondigen en uw toestemming vragen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5.1 van deze Privacy Policy, indien de doeleinden van de verwerking zouden wijzigen.

11. Chatbot

Recupel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie verspreid door de Chatbot. Indien u absolute zekerheid wenst te verkrijgen op uw vragen, dient er contact opgenomen te worden via het contactformulier.

 

12. Wedstrijden

Recupel VZW organiseert op regelmatige basis wedstrijden waar natuurlijke personen aan kunnen deelnemen.

Om de deelname aan deze wedstrijden en de organisatie ervan mogelijk te maken verwerkt Recupel vzw bepaalde persoonsgegevens. Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in dit kader:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Taal
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s)
 • Informatie over de werkgever

Deze gegevens worden enkel verwerkt om natuurlijke personen als deelnemers te registreren, om te communiceren over de deelname aan de wedstrijd, om te communiceren over de winnaar(s) van de wedstrijd en eventueel om de prijzen aan de winnaar(s) te bezorgen.

Indien er publiek gecommuniceerd wordt over de uitslag van de wedstrijd, zal er hiervoor expliciet toestemming worden gevraagd aan de deelnemer(s) op het moment van de inschrijving aan de wedstrijd.

De persoonlijke gegevens die vertrekt werden in het kader van deze wedstrijd zullen verwijderd worden wanneer de wedstrijd is afgerond en de prijzen werden uitgedeeld of ten laatste 3 maanden na het afsluiten van de wedstrijd en het uitdelen van de prijzen.

De Rechten van de deelnemer kunnen conform punt 9 van deze privacy policy worden toegepast. Het is echter mogelijk dat er in het wedstrijdreglement een bijkomend (mail) adres aangegeven wordt om deze rechten uit te oefenen.

De deelnemer die de verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn/haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.

13. Cookies

 

esc