Ophaalvoorwaarden

Ophaalvoorwaarden

Vraagt u als ophaalpunt van AEEA via het Recupel-systeem een ophaling aan? Dan moet u bij elke aanvraag bevestigen dat u de contractuele ophaalvoorwaarden naleeft. Deze zijn hieronder bepaald.

Het onderdeel 'A. Algemene ophaalvoorwaarden’ is van toepassing op elk ophaalpunt en voor alle AEEA fracties (tenzij de onder B, C of D vermelde voorwaarden ervan afwijken).

De bijkomende voorwaarden in de onderdelen B en C zijn enkel van toepassing indien de ophaling betrekking heeft op lampen.

De bijkomende voorwaarden in het onderdeel D, met betrekking tot de inzameling van rookmelders, is enkel van toepassing voor de containerparken en installateurs.

In geval van niet naleving van een ophaalvoorwaarde kan Recupel een einde stellen aan de samenwerking en de eventueel nog aanwezige recipiënten laten ophalen. Het ophaalpunt is aansprakelijk voor kosten die het gevolg zijn van een niet naleving. Recupel kan de recipiënten ook terugnemen indien het ophaalpunt niet verder optreedt als ophaalpunt, of zijn activiteiten heeft gestaakt, of in faling/vereffening is.

Elk geschil m.b.t. de verhouding tussen Recupel en het ophaalpunt en m.b.t. de naleving van deze ophaalvoorwaarden behoort tot de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtsmachten van arrondissement Brussel.

 

A. Algemene ophaalvoorwaarden (alle AEEA fracties)

 • Het ophaalpunt leeft alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorwaarden na inzake de opslag van AEEA.
 • Het ophaalpunt heeft zich via de Recupel website (www.recupel.be) als dusdanig geregistreerd.
 • De ophaling wordt aangevraagd via de Recupel website en wordt uitgevoerd door een geregistreerde inzamelaar.
 • Het ophaalpunt kan een ophaling aanvragen voor minstens 8 (acht) losse eenheden (groot-wit apparaat, koelkast of diepvriezer), ofwel één gevuld recipiënt (boxpallet of container van 38m³). (Enkel van toepassing voor huishoudelijke AEEA).
 • Recupel stelt voor de opslag van de ingezamelde AEEA kosteloos recipiënten ter beschikking (boxpallet, container of een specifiek recipiënt voor lampen). Met uitzondering van AEEA die als losse eenheid worden opgehaald, plaatst het ophaalpunt de AEEA in deze recipiënten.
 • Deze recipiënten blijven de eigendom van Recupel (of van een recipiënten-leverancier). In het geval van een aanspraak van een derde partij betreffende een recipiënt, wijst het ophaalpunt deze af en informeert het deze derde m.b.t. het eigendomsrecht van Recupel (of van een recipiënten-leverancier).
 • Het ophaalpunt vult en gebruikt de recipiënten met de nodige zorgvuldigheid als een goede huisvader en in overeenstemming met de desbetreffende instructies, zodat noch het recipiënt noch de AEEA worden beschadigd en zodat geen schadelijke stoffen vrijkomen. Het ophaalpunt gebruikt de recipiënten enkel voor de inzameling van AEEA in het kader van de samenwerking met Recupel. Het is niet gerechtigd het recipiënten te vervreemden, door een derde te laten gebruiken of er enig recht op toe te staan.
 • Het ophaalpunt is aansprakelijk voor beschadiging van het recipiënt, met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik (slijtage) of van overmacht. In het geval van herstelbare schade vergoedt het ophaalpunt aan Recupel de herstelkost. Bij onherstelbare schade of verlies, is het ophaalpunt een door Recupel bepaalde vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de kost van het verlies/de vervanging. Onder voorbehoud van wijziging door Recupel belopen deze vergoedingen 5.500 EUR voor een container, 220 EUR voor een boxpallet, 450 EUR voor een Grote LMP-box en 250 EUR voor een Kleine LMP-box (excl. BTW en per geval te vermeerderen met een administratieve kost van 25 EUR). In geval van schade of verlies dient het ophaalpunt Recupel onmiddellijk te informeren dienaangaande.
 • Het ophaalpunt staat er voor in dat alle volgens de registratie van Recupel ter beschikking gestelde recipiënten in goede staat worden teruggegeven aan Recupel.
 • Wat betreft een boxpallet/container vraagt het ophaalpunt minstens 4 maal per jaar een ophaling aan. (Enkel van toepassing voor huishoudelijke AEEA ; niet toepasselijk op lampen en rookmelders).
 • De AEEA en het recipiënt (gevuld of leeg) worden op een droge, neerslagvrije plaats opgeslagen.
 • Het recipiënt wordt volledig gevuld (minstens 80%) en bevat uitsluitend AEEA opgenomen in de Recupel-apparatenlijsten. Het minimale gewicht van 2 containers van de fractie 'Groot – Wit' moet minimaal 9.964 kg zijn. Het gewicht van 2 containers van de fractie ‘Koel – Vries’ moet minimaal 5.667 kg zijn. Een gemiddelde vracht van 26 palletboxen 'OVE' (kleine apparaten) weegt 7.748 kg en een gemiddelde vracht van 26 boxpallets 'TVM' (schermen) 6.968 kg.
 • De AEEA zijn volledig (d.i. bevatten alle essentiële onderdelen) en zijn ontdaan van alle mogelijke producten of voorwerpen die er vreemd aan zijn (zoals bvb. verpakkingen, beschermingsmateriaal, voedselresten, tuinafval, enz.). Toebehoren die geen essentieel deel uitmaken van het apparaat worden niet aanvaard.
 • De AEEA/het recipiënt zijn/bevat geen radioactieve toestellen (m.u.v. de ionische rookmelders en Xenon lampen voor bioscopen), noch toestellen met een biologisch, chemisch of radioactief besmettingsrisico. Ophaling van dergelijke toestellen wordt geweigerd.
 • Zolang de AEEA/het recipiënt in het bezit zijn/is van het ophaalpunt, draagt het er het risico van en is het aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door/aan de AEEA en/of het recipiënt, of die het gevolg is van het niet correct behandelen van het recipiënt of de inhoud ervan. Recupel is geen eigenaar van de AEEA en is niet aansprakelijk voor schade. Recupel is evenmin aansprakelijk voor om het even welke lichamelijke schade, ziekte of letsel opgelopen bij de inontvangstname of het behandelen van de AEEA/het recipiënt bij het ophaalpunt m.i.v. schade, ziekte of letsels opgelopen door besmetting, ziektekiemen, smetstoffen, radioactiviteit of giftige stoffen. Geïnfecteerde of gecontamineerde producten zijn niet toegelaten en het recipiënt mag geen dergelijke producten bevatten.
 • De AEEA/het recipiënt staan/staat vervoersklaar ter beschikking van de inzamelaar, dit wil zeggen: goed bereikbaar opgesteld op een verharde ondergrond en transportklaar zodat ze zonder tijdverlies en zonder praktische problemen door de aangestelde inzamelaar kunnen worden opgeladen. De eventuele wachttijd van de inzamelaar op het adres van het ophaalpunt bedraagt niet meer dan 15 minuten.
 • Indien het recipiënt niet is opgebouwd in overeenstemming met de instructies of indien één van de ophaalvoorwaarden niet is nageleefd, worden de kosten die hier het gevolg van zijn, m.i.v. de eventuele nutteloze verplaatsingskosten van de inzamelaar, door het ophaalpunt vergoed.
 • Het ophaalpunt ontvangt van de inzamelaar een ophaalbon, waarin het aantal opgehaalde/geleverde recipiënten wordt vermeld.

 

B. Bijkomende ophaalvoorwaarden i.v.m. lampen > 200 kg (buislampen, spaarlampen of LED lampen)

 • De ophaling gebeurt voor een minimum van 200 kg/recipiënt per ophaalaanvraag.
 • Het ophaalpunt verricht ten minste 1 aanvraag per jaar.
 • De lampen moeten in een aangepast recipiënt geplaatst worden : ofwel een Grote lampenbox (80x190x75 cm ; voor buislampen van minstens 60 cm lang) ; ofwel een Kleine lampenbox (80x120x75 cm ; voor buislampen van minder dan 60 cm lang en voor andere lampen). M.b.t. eigendom en beschadiging van recipiënten, wordt verwezen naar wat onder A is bepaald.
 • Lampen moeten ontdaan zijn van elke mogelijke verpakking (dozen, kokers, karton, enz.). Het recipiënt bevat geen vuilnis of andere afvalstoffen. De lampen worden in droge toestand aangeboden.
 • Enkel volledige lampen worden aanvaard: gebroken, beschadigde of gedemonteerde lampen, etc. worden geweigerd.
 • Gloeilampen (lampen met gloeidraad) worden niet aanvaard.
 • Lichtarmaturen horen thuis in de fractie OVE (Overige AEEA).

 

C. Bijkomende ophaalvoorwaarden voor kleine hoeveelheden lampen (<200 kg/jaar)

 • De lampen worden verzameld in de door de inzamelaar gratis ter beschikking gestelde lampendoos, die beschikbaar is in twee types, een basismodel en een kleiner model. De doos zelf (niet de inhoud) is eigendom van Recupel. Enkel indien een doos volledig gevuld is, wordt deze opgehaald.
 • Het ophaalpunt kan jaarlijks maximaal drie ophaalaanvragen verrichten. Per ophaling wordt slechts één lampendoos per type doos geplaatst, opgehaald of omgeruild (dus per ophaalaanvraag ofwel één doos, ofwel twee van een verschillend type).
 • Lampen moeten ontdaan zijn van elke mogelijke verpakking (dozen, kokers, karton, enz.). Het recipiënt bevat geen vuilnis of andere afvalstoffen. De lampen worden in droge toestand aangeboden.
 • Enkel volledige lampen worden aanvaard: gebroken, beschadigde of gedemonteerde lampen, etc. worden geweigerd.
 • Gloeilampen (lampen met gloeidraad) worden niet aanvaard.
 • Lichtarmaturen horen thuis in de fractie OVE (Overige AEEA).

 

D. Bijkomende ophaalvoorwaarden voor rookmelders (enkel voor containerparken en installateurs)

 • De ophaling betreft autonome en/of niet autonome optische en/of ionische elektrische en elektronische rookmelders.
 • Het ophaalpunt slaat nooit meer dan 1.000 stuks rookmelders samen en tegelijk op.
 • Het ophaalpunt slaat de rookmelders op in een door Recupel gratis ter beschikking gesteld aangepast inzamelrecipiënt : (a) wat betreft containerparken : een metalen vat; (b) wat betreft de andere ophaalpunten dan containerparken : ofwel het voormelde vat ofwel een ASP container (afhankelijk van het volume van inzameling).
 • Enkel voor containerparken : De ophaling betreft rookmelders waar een eindgebruiker zich van ontdoet. Er worden van de eindgebruiker maximum twee rookmelders per aflevering in ontvangst genomen. Rookmelders (in het inzamelrecipiënt) worden geplaatst in de afgesloten plaats waar klein gevaarlijk afval wordt opgeslagen. Bij gebrek hieraan of indien het onmogelijk is, worden zij opgeslagen in de nabijheid van dit lokaal, op een niet voor het publiek toegankelijke plaats.
 • Het metalen vat wordt geleverd met binnenin een kunststoffen zak van 120 L. Voor de inzameling in een ASP container voorziet Recupel meerdere kunststoffen zakken van 120 L ; in de ASP container worden de rookmelders dus opgeslagen in meerdere volle zakken (met dien verstande dat de voormelde grens van 1.000 stuks niet wordt overschreden).
 • M.b.t. de eigendom en beschadiging van recipiënten wordt verwezen naar A hierboven.
 • Bij ophaling van het metalen vat neemt de inzamelaar de volle zak uit het inzamelrecipiënt en plaatst er een lege zak in. Het vat blijft ter plaatse.
 • Bij ophaling van de ASP container wordt deze door de ophaler als dusdanig meegenomen m.i.v. de gevulde zakken erin. De ophaler plaatst in principe een nieuw leeg recipiënt en levert bij de plaatsing de nodige zakken.
 • De inzamelrecipiënten en de kunststoffen zakken worden in goede staat gehouden. Rookmelders worden neerslagvrij opgeslagen.
 • Het ophaalpunt voert geen sortering noch manipulatie van rookmelders uit.

 

Voor meer informatie belt u de dienst Operations op het gratis nummer 0800 11 539.

 

esc