Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Opgelet: de recyclageparken heropenen in Vlaanderen, maar er wordt gevraagd om enkel een bezoek te brengen indien het niet kan worden uitgesteld. Daarom nodigen we u uit om voorzichtig te zijn en alle veiligheidsvoorschriften te respecteren. Gelieve uw elektro en lampen voorlopig thuis te bewaren. Gooi ze vooral niet bij het huisvuil, dit is zeer schadelijk voor het milieu. Merci!

Wat moet je weten als producent of invoerder?

Je bent producent of invoerder van elektro-apparaten in België? Dan moet je hiermee rekening houden...

Als invoerder heb je de wettelijke plicht om de inzameling en verwerking van afgedankte apparaten op je te nemen als je een nieuw toestel op de markt brengt.

Om aan die wetgeving te voldoen, kun je een toetredingsovereenkomst met Recupel sluiten. Wij nemen die taak dan op ons. Eenmaal toegetreden moet je wat administratie vervullen omtrent het aangeven van het aantal toestellen dat je op de markt bracht.

Wat is de Recupel-bijdrage?

De Recupel-bijdrage is het bedrag dat wordt toegevoegd aan de prijs van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat. Met de inkomsten van die bijdragen coördineert en organiseert Recupel de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België.

Alle apparaten waarop een Recupel-bijdrage wordt aangerekend, staan vermeld in de apparatenlijst. Ze zijn ingedeeld in 10 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing ‘huishoudelijk’ en ‘professioneel’.

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles-inbegrepen' bijdrage. Ze staat afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld als 'Recupelbijdrage'. Deze bijdrage dekt zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven …).

Ter info: voor alle professionele elektrische en elektronische apparaten geldt een ‘administratieve bijdrage’ bij het op de markt brengen door de producent of invoerder. Deze bijdrage dekt onze kosten voor de administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

De wettelijke plicht

De wetgeving voorziet dat elke invoerder die 'een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt' ook de inzameling en verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt.

Als invoerder van elektro-apparaten ben je verantwoordelijk voor de terugname van afgedankte apparaten aan het einde van hun gebruikscyclus en moet je toezien op de verwerking.

Wat betekent dat nu in de praktijk? Als je apparaten invoert, ben je verplicht om de aanvaardingsplicht na te komen. Wij kunnen je aanvaardingsplicht op ons nemen. Dat is eenvoudig: toetreden bij Recupel volstaat, naargelang de categorie van apparaten die je invoert.

Wens je hierover meer informatie? Bel dan gratis 0800 40 386 of stuur ons je vraag via het online contactformulier.

Voer je apparaten in en heb je geen Recupel-toetredingsovereenkomst? Dan moet je zelf een individueel afvalbeheersplan indienen bij de overheden van de drie regio's (zie Toetreden).

Apparatenlijst

Aan de hand van de apparatenlijst kan je snel en makkelijk antwoorden krijgen op vragen als: tot welke categorie behoren de apparaten (huishoudelijk of professioneel)? Welke bijdrage geldt er momenteel? Wat is de historiek van die bijdrage? Enz.

Aansluiten

Voer je als bedrijf apparaten in, dan kun je een toetredingsovereenkomst afsluiten met Recupel om te voldoen aan de Wetgeving inzake de inzameling en verwerking van afgedankte toestellen.

Aansluiten voor één of meer productcategorieën is gratis. Het kan eenvoudig door een online toetredingsovereenkomst af te sluiten.

Treed je als invoerder niet toe? Dan moet je zelf een individueel afvalbeheersplan indienen bij de overheden van de drie Belgische regio's.

Meer info bij:
OWD: Office Wallon des Déchets
BIM: Brussels Instituut voor Milieubeheer
OVAM: Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Teruggave van de Recupelbijdragen

Voer je als invoerder toestellen uit waarvoor je aan jouw Belgische leverancier bijdragen hebt betaald? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden (lees: via exportbewijzen) de bijdragen terugvorderen van Recupel.

Teruggave van de bijdragen is in volgende gevallen ook van toepassing:

  • bij verkoop met buitenlandse btw;
  • bij terugname van defecte goederen;
  • bij assemblage of bij inbouw in nieuwe producten (bv. schermen, controletafels ...).

Wil je Recupel-bijdragen terugkrijgen? Dan moet je eerst een toetredingsovereenkomst afsluiten. Die overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor de teruggave van jouw Recupel-bijdragen.

Belangrijk: bij de Recupel-bijdrage is er een onderscheid tussen een alles-inbegrepen bijdrage en een administratieve bijdrage.

De alles-inbegrepen bijdrage geldt voor alle huishoudelijke elektro-apparaten. Ze bekostigt de inzameling, sortering, transport en verwerking van de toestellen die worden teruggebracht naar het containerpark of naar de winkel op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Voor alle professionele apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen. Daarmee dekken wij de rapportering en de administratieve kosten. Deze administratieve bijdrage kun je niet terugvorderen.

Mandaat aan buitenlandse leveranciers (enkel voor invoerders))

Als Belgische invoerder van elektro-apparaten kan je jouw buitenlandse leverancier(s), met hun instemming, een mandaat geven om aan je verplichtingen in verband met de toetredingsovereenkomst te voldoen.

Je hoeft geen Recupel-bijdrage te betalen voor en/of aangifte te doen van:

  • goederen die je invoert, opslaat in een douane- of btw-entrepot, en op de markt brengt in het buitenland;
  • goederen die je invoert en opslaat in een (gewoon) entrepot en die je nadien exporteert naar het buitenland;
  • goederen die je fabriceert en op de markt brengt in het buitenland.

Met export wordt bedoeld: het fysiek verzenden van elektro-apparaten buiten het Belgisch grondgebied voor zover deze verzending kwalificeert als een intracommunautaire levering of als een uitvoer, zoals gedefinieerd in het btw-wetboek. Export moet je dus ruimer interpreteren dan het louter versturen van goederen buiten de Europese Unie.

Aangifte van op de markt gebrachte apparaten

Aangifte van gegevens

Eenmaal je als invoerder toegetreden bent tot één of meer categorieën van apparaten die je produceert, dien je per trimester (of maandelijks als je dit wenst) je aangifte in van het aantal apparaten dat je op de markt bracht.

Deze aangifte kan zowel elektronisch als manueel. Voor professionele toestellen met een administratieve bijdrage geef je, naast het aantal toestellen, ook het gewicht aan.

Elektronische aangifte

Je dient je aangifte in via het online aangifteformulier. Na het ingeven van je gebruikersnaam en wachtwoord vul je het formulier in.

Manuele aangifte

Je kunt je aangiftes ook indienen door het aangifteformulier te faxen naar het nummer 02 706 86 80 van Recupel.

Driemaandelijkse elektronische facturatie

Wij bezorgen je vervolgens elektronisch je driemaandelijkse factuur.

Ook als je maandelijks je aangifte indient, ontvang je steeds een driemaandelijkse factuur. Die factuur vermeldt per apparaatcategorie, voor de betreffende periode, het totaal van de bijdragen.

Eenmaal per jaar moet je ook een globale aangifte doen van de toestellen die je op de markt bracht.

esc