Disclaimer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Recupel v.z.w. stelt op deze internetsite informatie voor met betrekking tot haar organisatie, haar werkterrein en de materies waarvoor zij bevoegd is.
De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de website van Recupel geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid. Recupel behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie op de website te plaatsen.

Recupel is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze organisatie werd verkregen. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De gebruiker verbindt er zich meer in het bijzonder toe :

  • De verstrekte informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  • Geen gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, of op welke wijze ook minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  • De website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Disclaimer

Recupel stelt alles in het werk opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en up-to-date zou zijn. Door de snelle evolutie van de behandelde materie is het echter altijd mogelijk dat gegevens achterhaald zijn. Recupel wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van beslissingen of handelingen, genomen op basis van onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige gegevens van de website, af.

De toepasbaarheid van de gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus. De op deze site meegedeelde informatie is geen juridisch of professioneel advies. Informatie vervangt geen advies of bijstand in concrete gevallen. De bezoeker van de website blijft dan ook volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens. Recupel wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van het gebruik van de website af.

Recupel wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade voortvloeiend uit de verwijzingen naar andere sites of uit de verbinding ermee af. Recupel heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s geen zeggenschap en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het enkele feit van het plaatsen van links door Recupel houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s.
De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn user ID en paswoord. Bijgevolg wordt aangeraden het paswoord niet aan derden mee te delen.
Recupel kan niet garanderen dat de site niet onderhevig is aan onderbrekingen of technische storingen.

Auteursrechten

Deze internetsite, de logo’s en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel van of geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze ook is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van Recupel. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, presentatie, aanpassing, verdeling of gebruik voor commerciële doeleinden van informatie en logo’s is verboden. Inbreuken op het auteursrecht kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.
De geschreven en voorafgaande toelating van Recupel is noodzakelijk om in een andere site een hyperlink naar de site van Recupel in te voegen.

Voor logistieke gegevens

De gebruiker is zich bewust van het feit dat internet een niet perfect beveiligd medium is en dat een volledige privacy niet kan worden gegarandeerd. Recupel zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de gebruiker van de site lijdt ingevolge het inbrengen van vertrouwelijke of gevoelige informatie.

Bij aanvraag van ophaling

De aanvrager is er zich van bewust dat zijn aanvraag een overeenkomst doet tot stand komen. Indien bij uitvoering ervan de door Recupel aangestelde personen of ondernemingen vaststellen dat de aanvrager in gebreke blijft de ophaling te laten verrichten zal deze laatste de hierdoor veroorzaakte schade moeten vergoeden.

Bij mail

De aandacht van de correspondent wordt gevestigd op het feit dat Recupel de door hem op vrijwillige basis meegedeelde persoonsgegevens kan opslaan in een bestand. Door het verzenden van een e-mail geeft de bezoeker aan Recupel de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek en direct mail. Vrijwillig meegedeelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan met Recupel contractueel verbonden ondernemingen.
De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Hij heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn gegevens. De vraag tot inzage, correctie of verzet wordt gericht aan Recupel.

Belgisch recht en de Belgische rechtbanken

De rechtsverhoudingen tussen Recupel en de gebruiker van de website worden volledig beheerst door het Belgisch recht.  Voor elke eventuele betwisting tussen Recupel en de gebruiker van de site zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.  Op betwistingen zal uitsluitend het Belgisch recht worden toegepast.