Wetgeving & overheden

Afspraken tussen overheid en industrie

De EU heeft haar lidstaten via verschillende richtlijnen voorwaarden opgelegd en doelstellingen gedefinieerd voor het inzamelen, verwerken en hergebruiken van afgedankte elektr(on)ische apparaten en lampen om zowel mens als milieu te beschermen. De Europese richtlijnen zijn daarna omgezet in nationale wetgeving. In België zijn de drie Gewesten hiervoor bevoegd. Door het feit dat producenten en invoerders van elektro-apparaten en lampen actief zijn op het Belgisch grondgebied en dus ook in de drie gewesten, was het een logisch gevolg om één uniform terugnamesysteem op nationaal niveau in te voeren. In 2001 werd de vzw Recupel opgericht om een deel van de verplichtingen in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid over te nemen van degenen die zich aansloten tot het collectief systeem. Door het ondertekenen van ‘Milieubeleidsovereenkomsten’ of ‘Aanvaardingsplichtconvenanten’ tussen de industrie en de regionale overheden, wordt er een concretere invulling gegeven aan de taken die Recupel uitvoert.

Leden van Recupel (producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten en lampen) kunnen rekenen op professionele ondersteuning om de huidige regelgeving efficiënt op te volgen.

Lid worden van Recupel? Waarom en hoe?

 

De rol van de overheden

Recupel is als vzw juridisch onafhankelijk van de overheid maar werkt zeer nauw samen met alle regionale overheden van ons land. Het systeem voor inzameling en verwerking kwam tot stand in goed overleg. De drie regionale overheden controleren dit systeem zodat de kwaliteit van de uitvoering gewaarborgd is. Hun betrokkenheid blijkt onder meer uit onderstaande voorbeelden:

 • Ze zijn waarnemer in het bestuursorgaan en de Algemene Vergadering van Recupel.
 • Ze keuren de berekening van de Recupel-bijdrage goed en zijn betrokken bij de toewijzing van de contracten voor transport en verwerking en bij de charters voor inzamelaars en verwerkers.
 • Ze geven feedback over de communicatiecampagnes van Recupel 
 • Ze zijn actief betrokken bij alle belangrijke beslissingen: goedkeuring jaarbudget en jaarafsluiting, nieuwe bijdragen, uitvoeringsplan, jaarlijkse strategische oefening, beheers- en financieel plan op lange termijn.
 • Periodiek overleg over de aanpak voor hergebruik en de aanpak met betrekking tot de ‘free riders’, de invoerders en producenten die geen lid zijn van Recupel en ook geen individueel plan hebben gedeeld. 
 • Tweemaandelijks interregionaal overleg over de operationele werking.
Afvalverwerkers

Download hier de documenten rond het wetgevend kader

Hieronder kun je de juridische teksten, onder meer per regio, raadplegen en downloaden. Heb je als producent of invoerder vragen over je wettelijke verplichting, neem dan gerust contact op met Recupel

Aanvaardingsplichtconvenant en Milieubeleidsovereenkomsten 

 • Vlaams Gewest, 27 juli 2021. (PDF
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 8 juli 2019 (PDF). 
 • Waals Gewest, 11 mei 2010, B.S. 10 juni 2010 (PDF).
   

Koninklijk Besluit

 • Koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, B.S. 17 april 2013  (PDF)

Vlaams Gewest

 • Ministerieel Besluit van 18 juli 2005 houdende vaststelling van nadere regels voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken door producenten in het kader van de aanvaardingsplicht, B.S., 31 augustus 2005. (PDF)
 • Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, B.S. 28 februari 2012. (PDF). Wijzigingen in het decreet vind je hier.
 • Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, B.S. 23 mei 2012 (VLAREMA) (PDF). Wijzingen vind je hier.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de milieuovereenkomsten, B.S., 27 mei 2004 (PDF).
 • Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, B.S. 27 juni 2012 (PDF). 
 • Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen, B.S. 13 januari 2017 (BRUDALEX). Wijzigingen vind je hier.

Waals Gewest

 • Besluit van de Waalse Regering van 23 september 2010 tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen, B.S., 23 september 2010 (PDF).
 • Decreet van 9 maart 2023 betreffende de afvalstoffen, het circulair gebruik van de materialen en de openbare netheid, B.S. 25 oktober 2023 (PDF). 

  Europese Unie
 • Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen. (PDF ). Wijzigingen vind je hier
 • Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PDF) . Wijzigingen vind je hier.
 • Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), Publicatieblad van de Europese Unie, 24 juli 2012. (PDF). Wijzigingen vind je hier.