Wetgeving en overheden

Wettelijk kader

Sinds 1 juli 2001 bestaat er in België een inzamel- en verwerkingssysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit systeem is ontstaan uit een wettelijke verplichting die wij ’de aanvaardingsplicht‘ noemen. 

In de Europese wetgeving werden aanvankelijk 10 categorieën elektrische apparaten gedefinieerd waarvoor een terugnameplicht gold. Deze werden later hervormd tot 6 categorieën.

Sinds juli 2008 hanteert Recupel apparatenlijsten die op deze categorieën gebaseerd zijn. Deze lijsten geven meer details per categorie. Zo blijkt duidelijker welke toestellen wij binnen de aanvaardingsplicht opgenomen hebben.

Fabrikanten en invoerders van elektro-apparaten zijn meestal actief in de drie gewesten, dus was het logisch om één uniform terugnamesysteem op nationaal niveau in te voeren. Om de implementatie van éénzelfde terugnamesysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogelijk te maken, wordt periodiek per gewest een overeenkomst getekend tussen de regionale overheid en de industrie. Deze akkoorden worden "Milieubeleidsovereenkomsten" of “Aanvaardingsplichtconvenant” genoemd en hebben betrekking op de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.


Overheden

Recupel werkt heel nauw samen met de overheden. Van bij de oprichting, toen de industrie het initiatief nam om een uitvoerende oplossing voor de wettelijke aanvaardingsplicht te vinden, is er dialoog met en steun van de overheden.

Dit initiatief resulteerde in een collectief systeem dat Recupel in overleg met de overheid op punt zette. De drie regionale overheden staan in voor de controle van dit systeem.

In de praktijk zijn de regionale overheden zeer nauw betrokken:

  • ze zetelen als waarnemer in de Raad van Bestuur van Recupel en de sectoren;
  • ze keuren de Recupel-bijdragen goed en zijn betrokken bij de toewijzing van de contracten op gebied van overbrenging en verwerking;
  • de communicatiecampagnes van Recupel worden vooraf aan hen voorgelegd;
  • ze zitten op de eerste rij bij alle belangrijke beslissingen zoals goedkeuring van het jaarbudget, de afsluiting, de nieuwe bijdragen, enz.

Bij de ondertekening van elke nieuwe Milieubeleidsovereenkomst moet Recupel een beheers- en financieel plan opstellen, op lange termijn. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgemaakt.

De gewesten werken mee om van Recupel het beste collectieve systeem te maken. De halfjaarlijkse strategische oefening illustreert die samenwerking. Aangevuld met het periodiek overleg rond de aanpak van zogenaamde ’freeriders‘ (invoerders/producenten die geen lid zijn van het collectief systeem en geen individueel plan hebben ingediend) en de invulling van de Europese Richtlijn (welke apparaten zijn onderhevig aan de Recupel-bijdrage). Het tweemaandelijks interregionaal overleg met betrekking tot de algemene operationele werking van het Recupel-systeem haalt de banden nog sterker aan.

Aanvaardingsplichtconvenant AEEA

Vlaams Gewest, 27 juli 2021. (PDF)

Milieubeleidsovereenkomsten

Vlaams Gewest, 26 januari 2001, B.S , 31 mei 2001 (PDF).
Vlaams Gewest, 17 oktober 2008, B.S. 9 juni 2009 (PDF).
Vlaams Gewest, 13 november 2015 , B.S. 18 mei 2016 (PDF).
Waals Gewest, 19 februari 2001 (PDF).
Waals Gewest, 11 mei 2010, B.S. 10 juni 2010 (PDF).
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, 19 februari 2001 (PDF).
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, B.S. 29 februari 2012 (PDF).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, B.S. 8 juli 2019 (PDF). 

Koninklijk Besluit

14 juni 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (PDF)
Koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, B.S., 20 oktober 2004. (PDF)

Vlaams Gewest

Decreet van 2 april 2004 tot wijziging van het decreet van 2 juli 1981, betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (1), B.S. 18 mei 2004. (PDF)  

Decreet Vlaamse Raad 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, B.S., 25 juli 1981 (PDF).
Decreet Vlaamse Raad 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten, B.S., 8 juli 1994 (PDF).
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA), B.S., 16 april 1998 (PDF).
Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA II), B.S., 30 april 2004 (PDF), zoals gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse Regering 17 december 2004, B.S, 20 januari 2005 (PDF).
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer, B.S., 8 oktober 2004 (omzetting Richtlijn 2002/96/CE).(PDF)
Ministerieel Besluit van 18 juli 2005 houdende vaststelling van nadere regels voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken door producenten in het kader van de aanvaardingsplicht, B.S., 31 augustus 2005. (PDF)
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, B.S. 1 april 2009. (PDF) Voor een overzicht van de wijzigingen in de originele tekst, klik hier.
Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, B.S. 28 februari 2012. (PDF)
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, B.S. 23 mei 2012. (PDF)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen, B.S., 23 april 1991 (PDF).
Ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de milieuovereenkomsten, B.S., 27 mei 2004 (PDF).
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2004 betreffende de beheerders van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, B.S., 3 juni 2005 (PDF).
Het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen, B.S. 13 januari 2017 (PDF).

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, B.S. 27 juni 2012 (PDF).

Waals Gewest

Décret du Conseil régional wallon du 20 décembre 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, B.S., 6 februari 2002 (PDF).
Décret du Conseil régional wallon du 20 décembre 2001 relatif aux Conventions environnementales, B.S., 6 februari 2002 (PDF).
Arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion, B.S, 18 juni 2002 (PDF), zoals gewijzigd door het Besluit van de Waalse regering van 10 maart 2005, B.S., 18 april 2005 (PDF).
Arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets, B.S, 09 novembre 2010 (PDF).

Décret relatif aux déchets du 27 juin 1996, B.S., 2 août 1996.(PDF)

Arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2017 modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2010 instaurant une obligation de reprise de certains déchets et l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2005 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri, de pré-traitement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), B.S. 26 avril 2017 (PDF)

Europese Unie

Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), Publicatieblad van de Europese Unie, 13 februari 2003. Omzetting van de richtlijn door de lidstaten vóór 13 augustus 2004, in werking treden van een terugname-systeem voor huishoudelijke AEEA ten laatste op 13 augustus 2005 (PDF).
Deze Richtlijn werd gewijzigd door Richtlijn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), Publicatieblad van de Europese Unie, 31 december 2003. De wijziging heeft betrekking op de financiering (PDF).
Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, Publicatieblad van de Europese Unie, 13 februari 2003 (PDF).
Herziening van de Richtlijn
Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), Publicatieblad van de Europese Unie, 24 juli 2012. (PDF)

esc