Ophaalpunt

Als detailhandelaar moet u het apparaat of de lamp dat de klant u overhandigt, gratis terugnemen wanneer hij een nieuw gelijksoortig toestel bij u koopt. Om de terugname van afgedankte apparaten te vergemakkelijken, heeft Recupel een inzamelsysteem op touw gezet.

De wettelijke plicht

De wetgeving voorziet dat elk bedrijf dat ‘een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt’ ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt.

Het wettelijk kader bepaalt dat u als tussenhandelaar of eindverkoper verplicht bent om, wanneer een klant een nieuw product aanschaft, het gelijksoortig afgedankt apparaat waarvan de klant zich ontdoet, gratis in ontvangst te nemen. Daarnaast moet u uw klanten ook informeren over de verwerking van afgedankte toestellen en over de bijdragen voor de verwerking. Recupel biedt u gratis informatiemateriaal dat u op deze website kan bestellen.

 

De Recupel-bijdrage

De Recupelbijdrage is het bedrag dat wordt toegevoegd aan de prijs van een nieuw elektrisch en elektronisch apparaat. Met de inkomsten coördineert en organiseert Recupel de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen in België.

Alle apparaten waarvoor een Recupelbijdrage geldt, staan vermeld in de apparatenlijst. Ze zijn ingedeeld in 10 categorieën. Binnen deze categorieën is er een opsplitsing 'professioneel' (blauw) en 'huishoudelijk' (lichtblauw).

Voor alle professionele elektrische en elektronische apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen door de producent of invoerder. Die bijdrage dekt de kosten die Recupel heeft voor de administratie en verslaggeving, maar niet voor de inzameling en verwerking.

Voor de huishoudelijke apparaten geldt een 'alles-inbegrepen' bijdrage. Ze staat afzonderlijk op de factuur of het kasticket vermeld als 'Recupelbijdrage'. In tegenstelling tot de 'administratieve bijdrage' dekt deze bijdrage zowel de kosten voor de inzameling en verwerking als voor de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Het verschil tussen huishoudelijke en professionele apparaten is niet altijd evident. Lees er hier meer over.

 

Ophaalpunt worden

Om de afdanking van oude elektro-apparaten en lampen op te vangen kan elke handelaar van elektronisch of elektrisch materiaal een Recupel-ophaalpunt worden. Wij plaatsen in dat geval een boxpallet (1m breed; 1,2m diep; 1,7m hoog) bij u om uw oude elektro-apparaten in te plaatsen. Wanneer deze vol is, kan u een transportaanvraag doen en wij komen deze vervolgens leegmaken. U kan wel enkel ophaalpunt worden, indien u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Bent u geïnteresseerd? Registreer u dan snel als ophaalpunt.

Na ontvangst van uw aanvraag, stuurt Recupel u een e-mail ter bevestiging van uw aansluiting als ophaalpunt. Na behandeling van uw aanvraag ontvangt u een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze laten u toe om uw transportaanvragen via het internet te verrichten.

 

Vergoeding

De Milieubeleidsovereenkomst inzake afgedankte elektro-apparaten heeft de distributie nieuwe taken inzake terugname en aanvaarding opgelegd. Recupel is zich bewust van het feit dat het ter beschikking stellen van ruimte voor tijdelijke opslag van afgedankte toestellen een extra inspanning vereist van de distributeurs.
Om deze inspanning te ondersteunen kennen wij een financiële disitributievergoeding toe aan distributeurs die:

  • geregistreerd zijn als ophaalpunt bij Recupel;
  • voldoende toestellen laten ophalen;
  • én een distributiecontract ondertekend hebben.

Probeer uw aantal transporten vervolgens te beperken. Dit kan u doen door de elektro-apparaten in grotere hoeveelheden te laten afhalen. Dan krijgt u bovenop de distributievergoeding ook een optimalisatievergoeding. De voorwaarden van deze vergoedingen staan beschreven in het nieuwe distributiecontract dat in werking zal treden op 1 januari 2023.

Indien u nog geen contractant bent van Recupel en u wenst nog in 2022 een contract af te sluiten, gelieve dan contact te nemen met Recupel via logistics@Recupel.be of via 0800/11 539.

Het volstaat om het distributiecontract in 2 exemplaren uit te printen en ze door u ondertekend en op iedere bladzijde geparafeerd op te sturen naar:

Recupel vzw
Dienst Operations
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Brussel

 

Uitvoer (teruggave van Recupel-bijdragen)

Indien u als tussenhandelaar of eindverkoper toestellen uitvoert waarvoor u aan uw Belgische leverancier bijdragen hebt betaald, dan kan u onder bepaalde voorwaarden (exportbewijzen) de bijdragen terugvorderen van Recupel. Zie aangifte.

Teruggave van de bijdragen is in volgende gevallen ook van toepassing:

  • bij verkoop met buitenlandse BTW;
  • bij terugname van defecte goederen;
  • bij assemblage of bij inbouw in nieuwe producten (bv. schermen, controletafels, ...).

 

Wil u uw Recupel-bijdragen terugkrijgen, dan moet u eerst een toetredingsovereenkomst afsluiten voor de productcategorie(ën) waarin u actief bent. Deze overeenkomst bevat de algemene voorwaarden voor de teruggave van uw Recupel-bijdragen.

Belangrijk: bij de Recupel-bijdrage is er een onderscheid tussen een alles-inbegrepen bijdrage en een administratieve bijdrage.

De alles-inbegrepen bijdrage geldt voor alle huishoudelijke elektro-apparaten. Zij bekostigt de inzameling, de sortering, het transport en de verwerking van de toestellen die worden teruggebracht naar het containerpark of naar de winkel op het moment van aankoop van een nieuw gelijksoortig toestel. Een deel van de bijdrage gaat ook naar de werking en communicatie van Recupel (rapportering, controles van de bedrijven ...).

Voor alle professionele apparaten geldt een administratieve bijdrage bij het op de markt brengen. Daarmee dekt Recupel de rapportering en de administratieve kosten. U kan deze administratieve bijdrage niet terugvorderen.

 

Aangifte

Op het aangifteformulier geeft u aan voor welke goederen (categorie en aantal) u teruggave vraagt. Opgelet! Teruggave is enkel mogelijk voor toestellen met een alles-inbegrepen bijdrage.

In principe dient de invoerder of producent zelf alle aanvragen in. Heeft de invoerder één of meerdere buitenlandse leveranciers gemandateerd om zijn aangifteverplichting te voldoen, dan kunnen enkel deze buitenlandse leveranciers teruggave van Recupel-bijdragen verkrijgen.

Opgelet! Controle op de exactheid van de aangiftes door Recupel is mogelijk.

Het verzoek tot teruggave van Recupel-bijdragen bij Recupel kan door middel van een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse aangifte. De aangifte kan zowel elektronisch als manueel.

U dient uw aangifte in d.m.v. het elektronisch aangifteformulier. Na het ingeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord vult u het elektronische formulier in.

 

Teruggave

Bij de facturatie maakt Recupel een netto-afrekening van de te betalen Recupel-bijdragen en de teruggave van Recupel-bijdragen.

Wenst u meer informatie hieromtrent, raadpleeg dan de FAQ of contacteer ons.

esc