Wat zijn de ophaalvoorwaarden?

Het onderdeel 'AAlgemene ophaalvoorwaarden’ geldt voor elk Recupel-punt en voor alle types elektro en lampen (tenzij de onder B, C of D vermelde voorwaarden ervan afwijken).

De bijkomende voorwaarden in de onderdelen B en C gelden alleen als je lampen laat ophalen.

De bijkomende voorwaarden in het onderdeel D - inzameling van rookmelders - zijn enkel van toepassing voor de recyclageparken en installateurs.

Als je een ophaalvoorwaarde niet naleeft, kan Recupel de samenwerking stopzetten en de eventueel nog aanwezige recipiënten en boxpalletten laten ophalen. Je bent als Recupel-punt aansprakelijk voor de kosten van de niet-naleving. Recupel kan de recipiënten en boxpalletten ook terugnemen indien je de inzameling stopt, je je activiteiten staakt, of in faling/vereffening bent.

Elk geschil m.b.t. de verhouding tussen Recupel en het Recupel-punt en m.b.t. de naleving van deze ophaalvoorwaarden behoort tot de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtsmachten van het arrondissement Brussel.

A. Algemene ophaalvoorwaarden - geldig voor elk type elektro

 • Als Recupel-punt leef je alle toepasselijke wettelijke en reglementaire voorwaarden na voor de opslag van afgedankte elektro en lampen.
 • Je registreert je als Recupel-punt voor de ophaalservice via het logistiek platform My Logistics op recupel.be.
 • Je vraagt de ophaling aan via het logistiek platform My Logistics.
 • Een geregistreerde inzamelaar voert het transport uit.
 • Als Recupel-punt kun je de ophaling aanvragen voor minstens 8 losse eenheden (groot-wit apparaat, koelkast of diepvriezer), ofwel één gevulde boxpallet of container van 38m³ met huishoudelijke toestellen. 
 • Recupel bezorgt je voor de opslag van de ingezamelde toestellen en lampen kosteloos boxpaletten, containers of lampendozen.  Alle ingezamelde toestellen en lampen plaats je hierin, behalve de toestellen die als losse eenheid zijn ingezameld. 
 • Deze recipiënten blijven eigendom van Recupel of van een Recupel-leverancier. Als een derde partij aanspraak wil maken op een recipiënt, wijst het Recupel-punt dit af en informeert het de derde partij over het eigendomsrecht. 
 • Als Recupel-punt vul je en gebruik je de recipiënten met de nodige zorgvuldigheid als een goede huisvader en volgens de instructies, zodat noch de recipiënt noch de ingezamelde toestellen worden beschadigd en zodat geen schadelijke stoffen vrijkomen. Het Recupel-punt gebruikt de recipiënten enkel voor de inzameling van toestellen of lampen in het kader van de samenwerking met Recupel. Het is niet toegestaan om ze te ontvreemden, door een derde te laten gebruiken of er enig recht op toe te staan.
 • Als Recupel-punt ben je aansprakelijk bij de beschadiging van de recipiënt, met uitzondering van schade die het gevolg is van normaal gebruik (slijtage) of van overmacht. In het geval van herstelbare schade vergoedt het Recupel-punt aan Recupel de herstelkost. Bij onherstelbare schade of verlies, ben je als Recupel-punt een vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de kost van het verlies of de vervanging. Onder voorbehoud van wijziging door Recupel is de vergoeding voor een container € 5.500,  voor een boxpallet € 220,450, voor een grote lampenbox € 450 en voor een kleine lampenbox € 250. (prijzen excl btw en per geval te vermeerderen met een administratieve kost van € 25). In geval van schade of verlies moet het Recupel-punt Recupel onmiddellijk hierover informeren.
 • Als Recupel-punt ben je verplicht om alle recipiënten in goede staat terug te geven aan Recupel. 
 • Voor de levering van een boxpallet of container voor huishoudelijke toestellen, moet het Recupel-punt minstens 4 maal per jaar een ophaling aanvragen. 
 • De recipiënt en de ingezamelde toestellen of lampen worden op een droge, neerslagvrije plaats opgeslagen.
 • Je vult de recipiënten volledig (minstens 80%) en uitsluitend met AEEA uit de Recupel-apparatenlijsten. 
 • De toestellen worden aanvaard indien ze herkenbaar zijn als afgedankte elektro en hierbij dus nog de meeste essentiële onderdelen bevatten. Toestellen die geen essentiële onderdelen meer bevatten, kunnen we niet aanvaarden. Bovendien dienen de toestellen ontdaan te zijn van alle mogelijke producten of voorwerpen die er vreemd aan zijn (zoals verpakkingen, beschermingsmateriaal, voedselresten, tuinafval, enz.).
 • De recipiënt bevat geen radioactieve toestellen (m.u.v. de ionische rookmelders en xenonlampen voor bioscopen), noch toestellen met een biologisch, chemisch of radioactief besmettingsrisico. Ophaling van dergelijke toestellen wordt geweigerd.
 • Zolang de AEEA/de recipiënt in bezit zijn/is van het ophaalpunt, draag je er het risico van en ben je aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door/aan de AEEA en/of de recipiënt, of door het niet correct behandelen van de recipiënt of de inhoud ervan. Recupel is geen eigenaar van de AEEA en is niet aansprakelijk voor schade. Recupel is evenmin aansprakelijk voor om het even welke lichamelijke schade, ziekte of letsel opgelopen bij het in ontvangst nemen of het behandelen van toestellen of lampen bij het Recupel-punt m.i.v. schade, ziekte of letsels opgelopen door besmetting, ziektekiemen, smetstoffen, radioactiviteit of giftige stoffen. 
 • De ingezamelde toestellen en lampen of de recipiënt staan klaar om vervoerd te worden, dit wil zeggen: goed bereikbaar, op een verharde ondergrond en klaar voor transport zodat de aangeduide transporteur ze zonder tijdverlies of praktische problemen kan opladen.  De eventuele wachttijd van de transporteur op het adres van het Recupel-punt bedraagt niet meer dan 15 minuten.
 • Indien de boxpallet of de recipiënt niet is opgebouwd in overeenstemming met de instructies of indien één van de ophaalvoorwaarden niet is nageleefd, worden de kosten vergoed die hier het gevolg van zijn, m.i.v. de eventuele nutteloze verplaatsingskosten van de transporteur door het Recupel-punt.
 • Het Recupel-punt ontvangt van de transporteur een digitale ophaalbon, waarin het aantal opgehaalde/geleverde recipiënten wordt vermeld.

B. Bijkomende ophaalvoorwaarden i.v.m. lampen (buislampen, spaarlampen of ledlampen)

 

Meer dan 200 kg 

 • Het Recupel-punt doet ten minste 1 aanvraag per jaar.
 • De lampen moeten in een aangepaste lampenbox geplaatst worden: ofwel een grote (80x190x75 cm; voor buislampen van minstens 60 cm lang); ofwel een kleine (80x120x75 cm; voor buislampen van minder dan 60 cm lang en voor andere lampen). M.b.t. eigendom en beschadiging van lampenboxen, wordt verwezen naar wat onder A is bepaald.

   

Minder dan 200 kg 

 • De lampen verzamel je in de door de transporteur gratis ter beschikking gestelde lampendoos. Deze is er in twee types, een basismodel en een kleiner model. De doos zelf (niet de inhoud) is eigendom van Recupel. Enkel indien een doos volledig gevuld is, wordt deze opgehaald.
 • Als Recupel-punt kun je jaarlijks maximaal drie ophaalaanvragen verrichten. Per ophaling wordt slechts één lampendoos per type doos geplaatst, opgehaald of omgeruild (dus per ophaalaanvraag ofwel één doos, ofwel twee van een verschillend type).

   

Algemeen

 • Lampen moeten ontdaan zijn van elke mogelijke verpakking (dozen, kokers, karton, enz.). De lampenboxen mogen geen vuilnis of andere afvalstoffen bevatten. De lampen worden in droge toestand aangeboden.
 • Enkel volledige lampen worden aanvaard: gebroken, beschadigde of gedemonteerde lampen, etc. worden geweigerd.
 • Gloeilampen (lampen met gloeidraad) worden niet aanvaard.
 • Lichtarmaturen horen thuis in de fractie OVE (Overige AEEA).

C. Bijkomende ophaalvoorwaarden voor rookmelders (enkel voor containerparken en installateurs)

 • De ophaling van autonome en/of niet autonome optische en/of ionische elektrische en elektronische rookmelders.
 • Als Recupel-punt sla je nooit meer dan 1.000 stuks rookmelders samen en tegelijk op.
 • Je slaat de rookmelders op in een door Recupel gratis ter beschikking gesteld metalen vat in de recyclageparken (a) en een metalen vat of ASP-container in de andere ophaalpunten (b), afhankelijk van hun ingezamelde volume. 
 • De inzameling van rookmelders in recyclageparken is enkel bestemd voor eindgebruikers die maximaal twee rookmelders per keer inleveren. Rookmelders (in het verzamelmeubel) worden geplaatst in de afgesloten plaats waar klein gevaarlijk afval wordt opgeslagen. Bij gebrek hieraan of indien het onmogelijk is, worden zij opgeslagen in de nabijheid van dit lokaal, op een niet voor het publiek toegankelijke plaats.
 • De kunststoffen bak wordt geleverd met binnenin een kunststoffen zak van 120 L. Voor de inzameling in een ASP-container voorziet Recupel meerdere kunststoffen zakken van 120 L. In de ASP-container worden de rookmelders dus opgeslagen in meerdere volle zakken (let op: de grens van 1.000 stuks mag niet worden overschreden).
 • Bij ophaling van de kunststoffen bak neemt de transporteur de volle zak eruit en plaatst er een lege zak in. Het vat blijft ter plaatse.
 • Bij ophaling van de ASP-container wordt deze door de transporteur als dusdanig meegenomen m.i.v. de gevulde zakken erin. De transporteur plaatst in principe een nieuwe lege container en levert bij de plaatsing de nodige zakken.
 • De bakken, de containers en de kunststoffen zakken worden in goede staat gehouden. Rookmelders worden neerslagvrij opgeslagen.
 • Het Recupel-punt voert geen sortering noch manipulatie van rookmelders uit.

Een vraag?

Contacteer ons via ons contactformulier.

Of bel naar ons customer service team via het gratis nummer 0800 11 539.

FAQ - Veelgestelde vragen

Vind ook een aantal antwoorden in onze veelgestelde vragen sectie.

Naar de FAQ