Circulaire economie

Hoe maak je een infoscherm circulair?

Q-lite biedt grote digitale infoborden aan via een abonnementsformule. Klanten betalen een jaarlijks bedrag dat zowel de plaatsing, het onderhoud, upgrades en demontage omvat. Door zelf eigenaar te blijven, maximaliseert Q-lite de levensduur en de recyclagemogelijkheden van zijn toestellen.

Aandacht, dat ziet Q-lite zelf als zijn corebusiness. Het bedrijf uit Baarle is dan ook gespeciali­seerd in infodisplays en schermen voor gebruik in de buitenlucht. Denk bijvoor­beeld aan gemeentelijke infoborden of de scoreborden van voetbalclubs. Aan­dacht betekent bij Q-lite ook aandacht voor duurzaam ondernemen en een verantwoord gebruik van grondstoffen.

Display as a service

Het soort buitenborden waar Q-lite zich in heeft gespecialiseerd, staat dag en nacht bloot aan de elementen. Boven­dien evolueert de technologie constant. De levensduur van zulke toestellen is daardoor vaak maar vijf tot zeven jaar. Maar Q-lite claimt een levensduur van tien tot vijftien jaar voor zijn standaard systeem. Hoe slaagt het daarin? Door volop in te zetten op de voordelen van een as-a-service-model.

Bij een display-as-a-service-over­eenkomst betaalt de klant een jaarlijks bedrag. Inbegrepen zijn de plaatsing, het onderhoud, het stroomverbruik en uiteindelijk ook het afdanken van de installatie. Gedurende de overeenkomst, die gewoonlijk loopt tussen zeven en vijftien jaar, blijft Q-lite eigenaar van de installatie. Dankzij die formule heeft het er alle baat bij om volop in te zetten op duurzaamheid en efficiëntie om zijn eigen kosten te drukken. Anderzijds hoeven klanten geen grote investering te doen om te beschikken over een kwali­tatief systeem en dragen ze geen risico. Op die manier kan Q-lite zijn doelgroep verbreden, bijvoorbeeld met kleine sportclubs die zich anders geen digitaal scorebord kunnen permitteren.

Modulair design

De infoborden van Q-lite zijn specifiek ontworpen om de voordelen van het as-a-service-model helemaal te benut­ten. Ze zijn onder meer gebouwd met een schroef- en kliksysteem, zodat onderdelen makkelijk gedemonteerd en vervangen kunnen worden. Dat verlengt de levensduur van het infobord en laat toe om gaandeweg de energie-efficiëntie en beeldkwaliteit te upgraden. Daarnaast kunnen ook de onderdelen zelf makkelijker herge­bruikt worden in andere installaties.

Circulair van begin tot begin

In het modulaire ontwerp van Q-lite is de omkasting waterdicht. Er is dus geen lijm of foam nodig op de elektronica zelf om ze tegen water te beschermen. Daardoor zijn de verschillende materialen makkelijker van elkaar te scheiden voor recyclage. Dat maakt de reststromen bijzonder zuiver, en levert betere prijzen op bij de verwerker. Bij de productie van de toe­stellen kiest Q-lite ook voor circulaire materialen, met als doel gerecycleerd materiaal te gebruiken voor minstens 25 procent van het totale gewicht. Vooral het aluminium levert daarin een grote bijdrage: 80 procent is afkomstig van een Nederlands recyclagebedrijf. Dat wekt zelf groene stroom op voor het recyclageproces, waardoor het recyclaat een veel lagere CO2-voetafdruk heeft dan standaard aluminium.

Grote milieuwinst

Q-lite wilde een gedetailleerd inzicht in de milieu-impact van zijn eigen servicemodel. Het ging daarvoor te rade bij de Vlaamse onderzoeksinstel­ling VITO. Die berekende dat alleen al de langere levensduur van de scher­men van tien jaar zo’n 40 procent CO2 uitspaart. De materiaalimpact is 70 procent kleiner dan die van een standaard ledscherm. Binnen de context van een servicemodel ligt de milieuwinst voor beide parameters zelfs nog 10 tot 15 procent hoger.

En de circulaire aanpak blijkt aan te slaan. Door de coronacrisis zochten veel gemeentebesturen hun toevlucht tot digitale infoborden om hun inwo­ners te informeren. “Ze kozen daarbij massaal voor duurzame digitale schermen”, zegt Jeroen Raeijmaekers van Q-lite. “Meer dan 70 procent van de schermen die we leverden in 2021, was circulair.”

Meer informatie over het project vind je op q-lite.com.