Over de organisatie

Recupel is een vzw die gebruikte elektr(on)ische toestellen en lampen inzamelt en verwerkt. We moedigen aan om toestellen te laten herstellen en zorgen ervoor dat herbruikbare toestellen bij de kringloopwinkel terechtkomen. Zijn ze helemaal onbruikbaar? Dan gaan ze naar lokale en gespecialiseerde recyclagecentra om zoveel mogelijk grondstoffen te recupereren. Zo dragen we bij aan een circulaire economie. Onze opdracht voeren we samen uit met een heel aantal partners in ons netwerk: producenten en invoerders van elektrische toestellen, transporteurs, hergebruikcentra, verwerkers, intercommunales, professionele installateurs, verkopers van elektro, regionale overheden, enz.
Kortom: we maken er iets moois van.

 

Het is naar aanleiding van die zogeheten aanvaardingsplicht dat door producenten en invoerders een inzamel- en verwerkingssysteem op poten werd gezet voor afgedankte elektro. Recupel is de vzw die dat duurzame en kostenefficiënte systeem in goede banen leidt, van de financiering over de uitvoering tot en met de sensibilisering. En dat in nauwe samenwerking met onder meer handelaars, gemeenten, Kringwinkels, regionale overheden, recyclers en intercommunales.


Historiek

Bij de opstart van Recupel was er enkel een oplossing voor de aanvaardingsplicht van huishoudelijke EEA. Dit zijn apparaten, bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven. Sinds 3 januari 2007 bieden wij eveneens een oplossing voor de meeste professionele (andere dan huishoudelijke) EEA.


Missie

Visie

Samen met consumenten en partners bouwt Recupel aan een duurzame en circulaire samenleving door elektrotoestellen en lampen in te zamelen om ze een nieuw leven te geven.

Missie

Recupel zorgt in opdracht van de producenten voor de inzameling en verwerking van gebruikte elektrotoestellen en lampen. Samen met een breed netwerk van partners stimuleren we herstel en hergebruik en organiseren we kwalitatief hoogstaande recyclage. Zo verlagen we samen ons verbruik van grondstoffen en energie.

Waarden

Professionalisme Efficiëntie Transparantie Respect Innovatie Milieubewustzijn

Objectief

Vanzelfsprekend is milieubehoud het belangrijkste objectief. Recupel zorgt ervoor dat afgedankte apparaten daadwerkelijk worden ingezameld en gerecycleerd. Wij staan in voor de depollutie (dit is het scheiden en verwijderen van schadelijke stoffen) en dragen zo bij tot een mooiere wereld.

Wij werken samen met erkende verwerkingsbedrijven die werden geselecteerd op basis van hun ervaring met de ecologische verwerking van afgedankte apparaten, hun efficiëntie en hun kostprijs. De inzameling gebeurt in nauwe samenwerking met de handelaars en met de gemeenten en intercommunales. Op de containerparken staan speciale recipiënten voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten ter beschikking van het publiek.

Wij informeren en sensibiliseren de particulier en de bedrijven i.v.m. hun afgedankte elektro-apparaten en steunen de overheid bij de controle van de resultaten.

 

Structuur

De vzw Recupel is samengesteld uit verschillende beheersorganismen:

 • BW-Rec - Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten
 • Recupel AV - Huishoudelijke en professionele audio-video apparaten
 • Recupel SDA - Kleine huishoudelijke toestellen
 • Recupel ICT - Informatica-, telecommunicatie- en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automaten
 • Recupel ET&G - Huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen
 • LightRec - Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen
 • MeLaRec - Huishoudelijke en professionele medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test- en meetapparatuur, bloedglucosemeters en rookmelders

Deze 7 vzw's, samen met de beroepsfederaties actief in de sector van elektrische en elektronische toestellen, zijn de grondleggers van de uitvoerende vzw Recupel.

Verschillende beroepsfederaties staan dan weer aan de wieg van de zeven sectoren:

 • Agoria - de multisectorfederatie van de technologische industrie, heeft de sectoren Recupel AV, Recupel ICT, Recupel SDA, LightRec en MeLaRec opgericht.
 • FEE - Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica, heeft de sectoren BW-Rec en LightRec opgericht
 • Fedagrim en Imcobel liggen aan de basis van de sector Recupel ET&G
 • BeMedTech en Laborama liggen aan de basis van de sector MeLaRec

Invoerders en producenten van elektrische en elektronische apparaten zijn lid van een of meerdere van deze beheersorganen, naargelang de sectoren waarin ze actief zijn.


Wetgeving en overheden

Wettelijk kader

Sinds 1 juli 2001 bestaat er in België een inzamel- en verwerkingssysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit systeem is ontstaan uit een wettelijke verplichting die wij ’de aanvaardingsplicht‘ noemen. De Europese wetgeving definieerde 10 categorieën EEA waarvoor een aanvaardingsplicht geldt.

Sinds juli 2008 hanteert Recupel apparatenlijsten die op deze categorieën gebaseerd zijn. Deze lijsten geven meer details per categorie. Zo blijkt duidelijker welke toestellen wij binnen de aanvaardingsplicht opgenomen hebben.

Fabrikanten en invoerders van elektro-apparaten zijn meestal actief in de drie gewesten, dus was het logisch om één uniform terugnamesysteem op nationaal niveau in te voeren. Om de implementatie van éénzelfde terugnamesysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogelijk te maken, wordt periodiek per gewest een overeenkomst getekend tussen de regionale overheid en de industrie. Deze akkoorden worden "Milieubeleidsovereenkomsten" en “Aanvaardingsplichtconvenanten” genoemd en hebben betrekking op de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Echter bepaalt de EU Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) dat vanaf 15 augustus 2018 wordt afgeweken van de 10 hoofdcategorieën en er vanaf dan op basis van 6 nieuwe hoofdcategorieën gerapporteerd dient te worden.  Recupel past deze nieuwe 6 hoofdcategorieën toe vanaf 01/01/2022 in haar nieuwe apparatenlijst, en dit dus in plaats van de 10 hoofdcategorieën die tot 31/12/2021 van toepassing zijn.

De criteria van de nieuwe indeling zijn gebaseerd op de aard van het apparaat (warmte- of koude-uitwisselende apparatuur, apparatuur met een scherm, lampen, kleine en grote elektr(on)ische apparatuur en ICT apparaten) en op basis van de afmetingen (groter/kleiner dan 50 cm).

Hieronder de 6 categorieën zoals ze terug te vinden zijn in “Bijlage III” van de hierboven vermelde richtlijn:

 1. Warmte- of koude uitwisselende apparatuur
 2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm²
 3. Lampen
 4. Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)
 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm)

Overheden

Recupel werkt heel nauw samen met de overheden. Van bij de oprichting, toen de industrie het initiatief nam om een uitvoerende oplossing voor de wettelijke aanvaardingsplicht te vinden, is er dialoog met en steun van de overheden.

Dit initiatief resulteerde in een collectief systeem dat Recupel in overleg met de overheid op punt zette. De drie regionale overheden staan in voor de controle van dit systeem.

In de praktijk zijn de regionale overheden zeer nauw betrokken:

 • ze zetelen als waarnemer in de Raad van Bestuur van Recupel en de sectoren;
 • ze keuren de Recupel-bijdragen goed en zijn betrokken bij de toewijzing van de contracten op gebied van overbrenging en verwerking;
 • de communicatiecampagnes van Recupel worden vooraf aan hen voorgelegd;
 • ze zitten op de eerste rij bij alle belangrijke beslissingen zoals goedkeuring van het jaarbudget, de afsluiting, de nieuwe bijdragen, enz.

Bij de ondertekening van elke nieuwe Milieubeleidsovereenkomst moet Recupel een beheers- en financieel plan opstellen, op lange termijn. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgemaakt.

De gewesten werken mee om van Recupel het beste collectieve systeem te maken. De halfjaarlijkse strategische oefening illustreert die samenwerking. Aangevuld met het periodiek overleg rond de aanpak van zogenaamde ’freeriders‘ (invoerders/producenten die geen lid zijn van het collectief systeem en geen individueel plan hebben ingediend) en de invulling van de Europese Richtlijn (welke apparaten zijn onderhevig aan de Recupel-bijdrage). Het tweemaandelijks interregionaal overleg met betrekking tot de algemene operationele werking van het Recupel-systeem haalt de banden nog sterker aan.


Ledenlijst

 • BW-Rec - Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten
 • Recupel AV - Huishoudelijke en professionele audio-video apparaten
 • Recupel SDA - Kleine huishoudelijke toestellen
 • Recupel ICT - Informatica-, telecommunicatie- en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automaten
 • Recupel ET&G - Huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen
 • LightRec - Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen
 • MeLaRec - Huishoudelijke en professionele medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test- en meetapparatuur, bloedglucosemeters en rookmelders

 

Kwaliteitsbeleid

Recupel heeft sinds haar ontstaan in 2001 alles in het werk gesteld om een systeem te ontwikkelen dat kan garanderen dat elektro-afval, dat op de juiste manier wordt ingezameld, optimaal wordt hergebruikt of gerecycleerd. Recupel organiseert dit uit als een betrouwbare partner voor de industrie in de uitvoering van haar aanvaardingsplicht, en stelt hiervoor een uitgebreid en toegankelijk inzamelnetwerk ter beschikking van consumenten en bedrijven. Voor de ecologische verwerking en transport van afgedankte apparaten werkt Recupel samen met erkende bedrijven, geselecteerd op hun efficiëntie, kostprijs en gebruik van de best beschikbare technologieën. Waar mogelijk in de recyclageketen, en voor zover marktconform, geeft Recupel de voorkeur aan sociale tewerkstelling. Bovendien hecht de organisatie ook veel belang aan het informeren van haar stakeholders, en in het bijzonder de regionale overheden, met het oog op een optimale transparantie en samenwerking.

De directie heeft besloten om haar kwaliteitsbeleid in praktijk te brengen aan de hand van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015. Recupel wil blijvend aan de eisen van deze norm voldoen en werkt aan een continue verbetering van haar kwaliteitssysteem. 

Recupel voert een maatschappelijk belangrijke taak uit, die enkel door een efficiënte samenwerking met andere maatschappelijke actoren naar behoren uitgevoerd kan worden. Door een hoog kwaliteitsniveau van haar werking te handhaven en een positief imago te onderhouden, kan ze het vertrouwen verdienen van haar stakeholders en zo het optimaal gebruik van haar systeem verzekeren.

 

esc