Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor analyse, gepersonaliseerde inhoud en advertenties. Je hebt steeds het recht de cookies te weigeren dat niet essentieel zijn voor de basiswerking van onze website

Over de organisatie

Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten en lampen. Al wie een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt, is bij wet verplicht om ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich te nemen.

 

Het is naar aanleiding van die zogeheten aanvaardingsplicht dat door producenten en invoerders een inzamel- en verwerkingssysteem op poten werd gezet voor afgedankte elektro. Recupel is de vzw die dat duurzame en kostenefficiënte systeem in goede banen leidt, van de financiering over de uitvoering tot en met de sensibilisering. En dat in nauwe samenwerking met onder meer handelaars, gemeenten, Kringwinkels, regionale overheden, recyclers en intercommunales.


Historiek

Bij de opstart van Recupel was er enkel een oplossing voor de aanvaardingsplicht van huishoudelijke EEA. Dit zijn apparaten, bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven. Sinds 3 januari 2007 bieden wij eveneens een oplossing voor de meeste professionele (andere dan huishoudelijke) EEA.


Missie

Visie

In het kader van een circulaire maatschappij streeft Recupel naar een betere leefwereld door optimale recuperatie van materialen uit afgedankte elektro-apparaten in opdracht van de producenten.

SAMEN RECYCLEREN VOOR EEN MOOIERE WERELD

Missie

Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektro-apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden.

Waarden

Professionalisme Efficiëntie Transparantie Respect Innovatie Milieubewustzijn

Objectief

Vanzelfsprekend is milieubehoud het belangrijkste objectief. Recupel zorgt ervoor dat afgedankte apparaten daadwerkelijk worden ingezameld en gerecycleerd. Wij staan in voor de depollutie (dit is het scheiden en verwijderen van schadelijke stoffen) en dragen zo bij tot een mooiere wereld.

Wij werken samen met erkende verwerkingsbedrijven die werden geselecteerd op basis van hun ervaring met de ecologische verwerking van afgedankte apparaten, hun efficiëntie en hun kostprijs. De inzameling gebeurt in nauwe samenwerking met de handelaars en met de gemeenten en intercommunales. Op de containerparken staan speciale recipiënten voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten ter beschikking van het publiek.

Wij informeren en sensibiliseren de particulier en de bedrijven i.v.m. hun afgedankte elektro-apparaten en steunen de overheid bij de controle van de resultaten.

 

Structuur

De vzw Recupel is samengesteld uit verschillende beheersorganismen:

 • BW-Rec - Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten
 • Recupel AV - Huishoudelijke en professionele audio-video apparaten
 • Recupel SDA - Kleine huishoudelijke toestellen
 • Recupel ICT - Informatica-, telecommunicatie- en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automaten
 • Recupel ET&G - Huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen
 • LightRec - Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen
 • MeLaRec - Huishoudelijke en professionele medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test- en meetapparatuur, bloedglucosemeters en rookmelders

Deze 7 vzw's, samen met de beroepsfederaties actief in de sector van elektrische en elektronische toestellen, zijn de grondleggers van de uitvoerende vzw Recupel.

Verschillende beroepsfederaties staan dan weer aan de wieg van de zeven sectoren:

 • Agoria - de multisectorfederatie van de technologische industrie, heeft de sectoren Recupel AV, Recupel ICT, Recupel SDA, LightRec en MeLaRec opgericht.
 • FEE - Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica, heeft de sectoren BW-Rec en LightRec opgericht
 • Fedagrim en Imcobel liggen aan de basis van de sector Recupel ET&G
 • BeMedTech en Laborama liggen aan de basis van de sector MeLaRec

Invoerders en producenten van elektrische en elektronische apparaten zijn lid van een of meerdere van deze beheersorganen, naargelang de sectoren waarin ze actief zijn.


Wetgeving en overheden

Wettelijk kader

Sinds 1 juli 2001 bestaat er in België een inzamel- en verwerkingssysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Dit systeem is ontstaan uit een wettelijke verplichting die wij ’de aanvaardingsplicht‘ noemen. De Europese wetgeving definieert 10 categorieën EEA waarvoor een aanvaardingsplicht geldt.

Sinds juli 2008 hanteert Recupel apparatenlijsten die op deze categorieën gebaseerd zijn. Deze lijsten geven meer details per categorie. Zo blijkt duidelijker welke toestellen wij binnen de aanvaardingsplicht opgenomen hebben.

Fabrikanten en invoerders van elektro-apparaten zijn meestal actief in de drie gewesten, dus was het logisch om één uniform terugnamesysteem op nationaal niveau in te voeren. Om de implementatie van éénzelfde terugnamesysteem voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogelijk te maken, wordt periodiek per gewest een overeenkomst getekend tussen de regionale overheid en de industrie. Deze akkoorden worden "Milieubeleidsovereenkomsten" genoemd en hebben betrekking op de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Meer informatie vind je onder Wettelijke referenties.

Overheden

Recupel werkt heel nauw samen met de overheden. Van bij de oprichting, toen de industrie het initiatief nam om een uitvoerende oplossing voor de wettelijke aanvaardingsplicht te vinden, is er dialoog met en steun van de overheden.

Dit initiatief resulteerde in een collectief systeem dat Recupel in overleg met de overheid op punt zette. De drie regionale overheden staan in voor de controle van dit systeem.

In de praktijk zijn de regionale overheden zeer nauw betrokken:

 • ze zetelen als waarnemer in de Raad van Bestuur van Recupel en de sectoren;
 • ze keuren de Recupel-bijdragen goed en zijn betrokken bij de toewijzing van de contracten op gebied van overbrenging en verwerking;
 • de communicatiecampagnes van Recupel worden vooraf aan hen voorgelegd;
 • ze zitten op de eerste rij bij alle belangrijke beslissingen zoals goedkeuring van het jaarbudget, de afsluiting, de nieuwe bijdragen, enz.

Bij de ondertekening van elke nieuwe Milieubeleidsovereenkomst moet Recupel een beheers- en financieel plan opstellen, op lange termijn. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgemaakt.

De gewesten werken mee om van Recupel het beste collectieve systeem te maken. De halfjaarlijkse strategische oefening illustreert die samenwerking. Aangevuld met het periodiek overleg rond de aanpak van zogenaamde ’freeriders‘ (invoerders/producenten die geen lid zijn van het collectief systeem en geen individueel plan hebben ingediend) en de invulling van de Europese Richtlijn (welke apparaten zijn onderhevig aan de Recupel-bijdrage). Het tweemaandelijks interregionaal overleg met betrekking tot de algemene operationele werking van het Recupel-systeem haalt de banden nog sterker aan.


Ledenlijst

 • BW-Rec - Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automaten
 • Recupel AV - Huishoudelijke en professionele audio-video apparaten
 • Recupel SDA - Kleine huishoudelijke toestellen
 • Recupel ICT - Informatica-, telecommunicatie- en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automaten
 • Recupel ET&G - Huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische (tuin)gereedschappen
 • LightRec - Verlichtingsapparatuur en gasontladingslampen
 • MeLaRec - Huishoudelijke en professionele medische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test- en meetapparatuur, bloedglucosemeters en rookmelders

 

Kwaliteitsbeleid

Recupel heeft sinds haar ontstaan in 2001 alles in het werk gesteld om een systeem te ontwikkelen dat kan garanderen dat elektro-afval, dat op de juiste manier wordt ingezameld, optimaal wordt hergebruikt of gerecycleerd. Recupel organiseert dit uit als een betrouwbare partner voor de industrie in de uitvoering van haar aanvaardingsplicht, en stelt hiervoor een uitgebreid en toegankelijk inzamelnetwerk ter beschikking van consumenten en bedrijven. Voor de ecologische verwerking en transport van afgedankte apparaten werkt Recupel samen met erkende bedrijven, geselecteerd op hun efficiëntie, kostprijs en gebruik van de best beschikbare technologieën. Waar mogelijk in de recyclageketen, en voor zover marktconform, geeft Recupel de voorkeur aan sociale tewerkstelling. Bovendien hecht de organisatie ook veel belang aan het informeren van haar stakeholders, en in het bijzonder de regionale overheden, met het oog op een optimale transparantie en samenwerking.

De directie heeft besloten om haar kwaliteitsbeleid in praktijk te brengen aan de hand van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015. Recupel wil blijvend aan de eisen van deze norm voldoen en werkt aan een continue verbetering van haar kwaliteitssysteem. Recupel gelooft ook in het volgen van het “EFQM Excellence” traject, van de “European Foundation for Quality Management”, dat past in een streven naar een continue verbetering van haar werking, dienstverlening en de capaciteiten van haar medewerkers. Jaarlijks worden, ter uitvoering van dit kwaliteitsbeleid, door de directie concrete kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd, in de praktijk gebracht en onderhouden op alle niveaus van het bedrijf.

Recupel voert een maatschappelijk belangrijke taak uit, die enkel door een efficiënte samenwerking met andere maatschappelijke actoren naar behoren uitgevoerd kan worden. Door een hoog kwaliteitsniveau van haar werking te handhaven en een positief imago te onderhouden, kan ze het vertrouwen verdienen van haar stakeholders en zo het optimaal gebruik van haar systeem verzekeren.

 

esc